Comunicació estratègica i creativa en les organitzacions Codi:  M0.751    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Comunicació estratègica i creativa en les organitzacions aporta els coneixements i les competències  perquè els estudiants siguin capaços d'entendre què és la planificació estratègica des de diferents models teòrics , assumir els conceptes propis de la nova gestió creativa i estratègica de marca i saber escollir els criteris d'avaluació d'un pla, des de les mètriques apropiades fins a la seva periodització i tipologies. L'estudiant haurà de conèixer i entendre aquest procés clau de la comunicació per tal de poder dissenyar, desenvolupar i valorar estratègies de comunicació adequades per a cada marca.  


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch?v=A3xjEyQ6Yi4

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures de matèria obligatòria del Màster.  

Amunt

L'estudiant ha d'adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir funcions professionals com les següents : Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions ; Responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional ; Director de relacions públiques, encarregant d'establir i mantenir relacions entre una empresa o institució i els seus grups d'interès o públics objectiu (stakeholders); Assessor de comunicació; Executiu o director de comptes en agència de comunicació.  

Amunt

És recomanable , haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació :

- Titulacions de l'àmbit de les ciències socials, en àrees de coneixement com a comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting , turisme , administració d'empreses o titulacions afins.

- Qualsevol persona que tingui un títol superior, que estigui interessada en la comunicació i les relacions públiques i que desenvolupi la seva activitat professional en els àmbits esmentats.


No obstant això, aquest programa està dissenyat perquè estudiants provinents d'àmbits diferents puguin seguir-lo amb èxit.  

Amunt

 Objectius

- Entendre què és la planificació estratègica des de diferents models teòrics.

- Aprendre la terminologia bàsica de la planificació estratègica, així com les fases bàsiques de la mateixa.

- Saber identificar i utilitzar correctament un consumer insight.

- Entendre l'evolució del model de comunicació en el seu context actual.

- Assumir els conceptes propis de la nova gestió creativa i estratègica de marca, així com el valor de les accions promocionals.

- Incorporar els coneixements necessaris per al desenvolupament de la fase 1 del pla estratègic (investigació) i de la fase 2 (estratègia).

- Entendre les noves tècniques i estratègies de la creativitat publicitària.

- Repassar l'evolució de la creativitat publicitària i el seu futur.

- Incidir en la relació entre estratègia i creativitat.

- Treballar el concepte creatiu, la seva projecció en campanya i els seus elements.

- Entendre i saber diferenciar les tàctiques de comunicació interpersonal, les dels mitjans de l'organització, dels mitjans de comunicació i les publicitàries.

- Saber redactar el programa de relacions públiques, amb l'agrupació d'accions, el seu calendari i el seu pressupost.

- Saber escollir els criteris d'avaluació del pla, des de les mètriques apropiades fins a la seva periodització i tipologies. 

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

Competències generals

- Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).

- Lideratge i presa de decisions.

 

Competències transversals

- Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiva. 

 

Competències específiques

- Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

- Dominar la metodologia d'investigació rigorosa de la manera en què es produeixen les relacions amb els stakeholders en l'entorn digital, per aplicar noves tendències de comunicació en social media i dissenyar propostes innovadores.

- Adquirir la capacitat per a prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una investigació rigorosa.

- Saber aplicar de forma creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i/o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

 

Resultats d'aprentatge

- Analitzar el valor estratègic de la comunicació corporativa com a element essencial per a establir relacions amb els diversos públics d'una organització.

- Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i les institucions.

- Dissenyar estratègies de relacions públiques capaces de resoldre els problemes a nivell comunicatiu d'una organització.

- Elaborar projectes de comunicació corporativa creatius que s'ajustin als objectius de l'organització.

Amunt

- Planificació estratègica.

- Gestió estratègica de marca.

- Creativitat estratègica.

- El pla de comunicació.

- Innovació en comunicació corporativa.   

Amunt

Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments Audiovisual
Casos prácticos. Innovación en comunicación corporativa Web
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje XML
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje DAISY
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje EPUB 2.0
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje MOBIPOCKET
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje KARAOKE
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje HTML5
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Guía de aprendizaje PDF
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos XML
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos DAISY
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos EPUB 2.0
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos MOBIPOCKET
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos HTML5
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos PDF
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Bloque 1 Audiovisual
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Bloque 2 Audiovisual
Comunicación estratégica y creativa en las organizaciones. Bloque 3 Audiovisual
El concepto creativo Audiovisual
Identificación y selección de Públicos Estratégicos Audiovisual
Evaluación de las tácticas Audiovisual
Estrategias de comunicación Audiovisual

Amunt

Bowman, S. Et al. (2018). Public Relations and the Power of Creativity : Strategic Opportunities, Innovation and Critical Challenges. Bingley: Emerald Publishing Limited.

Cuesta, U. (2012). Planificación estratégica y creatividad. Pozuelo de Alarcón (Madrid): ESIC.

Matilla, K. (2011). Los Modelos de planificación estratégica en la teoría de las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC.

Smith, R.D. (2013). Strategic planning for public relations. New York, N.Y. : Routledge.

Wilcox, D.L.; Cameron, G.T.; Xifra, J. (2012). Relaciones Públicas: Estrategias y tácticas. 10ª ed. Madrid : Pearson.

Webgrafia recomendada:

 

- The art of innovation | Guy Kawasaki | TEDxBerkeley

https://www.youtube.com/watch?v=Mtjatz9r-Vc

 

- Creative thinking - how to get out of the box and generate ideas: Giovanni Corazza at TEDxRoma

https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt