Comunicació digital i reputació on line Codi:  M0.752    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Comunicació digital i reputació on line aporta els coneixements i les competències per a què els estudiants siguin capaços de conèixer i aplicar estratègies de comunicació digital en diferents xarxes així com avaluar la reputació en línia d'una empresa o institució. 


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch? v=ZbVRMKC0bb0&t=6s

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures de matèria obligatòria del Màster.  

Amunt

L'estudiant ha d'adquirir les competències necessàries per ser capaç d'exercir funcions professionals com les següents: Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions; Responsable de coordinar la comunicació corporativa i institucional; Director de relacions públiques, encarregat d'establir i mantenir relacions entre una empresa o institució i els seus grups d'interès o públics objectiu (stakeholders); Assessor de comunicació; Gestor de comunitats o community manager.  

Amunt

 

És recomanable, haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació :

- Titulacions de l'àmbit de les ciències socials, en àrees de coneixement com a comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme , administració d'empreses o titulacions afins.

- Qualsevol persona que tingui un títol superior, que estigui interessada en la comunicació i les relacions públiques i que desenvolupi la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

 

No obstant això, aquest programa està dissenyat perquè estudiants provinents d'àmbits diferents puguin seguir-lo amb èxit.  

 

Amunt

Objectius

 

- Entendre les noves tècniques i estratègies de la comunicació.

- Comprendre i saber aplicar estratègiques de comunicació en els nous mitjans.

- Ser capaç de realitzar avaluacions de reputació en línia.

 

Competències

 

Competències bàsiques

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;

 

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

 

- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

- Generació de noves idees ( creativitat , iniciativa i innovació ) .

 

Competències transversals

- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Competències específiques

- Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

- Dominar la metodologia d'investigació rigorosa de la manera en què es produeixen les relacions amb els stakeholders en l'entorn digital, per aplicar noves tendències de comunicació en xarxes socials i dissenyar propostes innovadores.

- Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (offline i online) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management) per elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.

- Adquirir la capacitat per prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una investigació rigorosa.

- Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en què opera l'organització, identificant els stakeholders, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.


Resultats d'aprenentatge

- Analitzar el valor estratègic de la comunicació corporativa com a element essencial per establir relacions amb els diversos públics d'una organització.

- Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i les institucions.

- Analitzar l'impacte que Internet i la web 3.0 en general, i les xarxes socials, en particular, han provocat en la comunicació corporativa i institucional.

- Dissenyar un pla de comunicació específic per a l'entorn digital per a una empresa o institució, que s'ajusti al pla de comunicació global d'aquesta, i que contempli accions en xarxes socials, blogs, microblogs, etc.  

Amunt

 - Identifica una crisi de Reputació Online

- Audita la Reputació d'una empresa a la xarxa

- Dissenya el teu Pla de Comunicació a la xarxa.

Amunt

Reputación digital XML
Reputación digital DAISY
Reputación digital EPUB 2.0
Reputación digital MOBIPOCKET
Reputación digital KARAOKE
Reputación digital XML
Reputación digital HTML5
Reputación digital PDF
Reputación digital OAI-MPH
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
RKUOC Audiovisual
Mapa conceptual de la reputación y otros términos afines Web
Social media Toolkit Web
Monitorización y reputación en línea XML
Monitorización y reputación en línea DAISY
Monitorización y reputación en línea EPUB 2.0
Monitorización y reputación en línea MOBIPOCKET
Monitorización y reputación en línea KARAOKE
Monitorización y reputación en línea HTML5
Monitorización y reputación en línea PDF
Comunicación digital y reputación en línea. Reto 3 Audiovisual
Comunicación digital y reputación en línea. Reto 2 Audiovisual
Comunicación digital y reputación en línea. Reto 1 Audiovisual

Amunt

Aced, C. (2018). Relaciones Públicas 2.0: Cómo gestionar la comunicación corporativa en el entorno digital. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Aced, C. (2017). Webinar UOC Alumni: Toma las riendas de tu reputación online. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

ADECEC (2018). Guía práctica de medición. Madrid: Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (ADECEC).

ADECEC (2016). Trabajar con influencers. Fórmulas para una relación eficaz. Madrid: Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación (ADECEC).

Alastruey, R. (2017). Webinar UOC Alumni: Gana visibilidad en Linkedin. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Blog del Máster en Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos (2018). Cómo definir una estrategia de comunicación con un influencer. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Lalueza, F. (2017). Mapa conceptual de la reputació i altres termes afins. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Leiva, J. (2017). Monitoratge i reputació en línia. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Martínez, S.; Leiva, J. (2017). Social Media Toolkit. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

RKUOC (2017). Monitoratge i reputació en línea. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

 

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt