Organització estratègica d'esdeveniments Codi:  M0.753    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Els esdeveniments, impliquen, sobretot, la comunicació cara a cara entre persones, la comunicació en viu i en directe, la comunicació d'anada (d'emissor a receptor) i la comunicació de tornada (de receptor a emissor). I si els esdeveniments ja són una eina imprescindible de màrqueting per a les empreses és perquè la comunicació física entre persones no és només la forma més primitiva de comunicació, sinó que, tot i la revolució tecnològica que vivim, continua essent l'eina més eficaç a l'hora de comunicar determinats missatges. En el context de la COVID-19, el sector dels esdeveniments ha hagut de transformar-se, motiu pel qual l'assignatura aborda les noves tendències en organització d'esdeveniments, contemplant també la modalitat d'esdeveniments híbrids i digitals.
Aquesta assignatura estableix els fonaments teòrics i conceptuals de l'organització i gestió d'esdeveniments. El seu objectiu és oferir a l'alumnat una visió estratègica de la gestió d'esdeveniments des d'una perspectiva d'aplicació pràctica que permeti entendre les bases conceptuals i enriquir aquests coneixements a través de casos d'estudi i exemples pràctics. La metodologia d'estudi es basa en la investigació i el treball individual i en equip.


VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch?v=TTjvoTzb3L4&t=4s

Amunt

L'assignatura 'Organització estratègica d'esdeveniments' s'emmarca en les assignatures especialitzades en l'organització d'esdeveniments i el protocol. Dins el 'Màster universitari de comunicació corporativa, protocol i esdeveniments' de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura 'Organització estratègica d'esdeveniments' té caràcter obligatori. Aquesta assignatura, juntament amb l'assignatura també obligatòria 'Protocol empresarial', ofereix a l'estudiant una visió especialitzada sobre com dissenyar, executar i avaluar actes corporatius per a empreses i institucions.

Les assignatures optatives 'Producció d'esdeveniments' i 'Protocol oficial' complementen la formació especialitzada en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en organització d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques locals, autonòmiques i estatals, entitats sense ànim de lucre, etc.). També per part de les consultores de relacions públiques i les agències especialitzades en l'organització d'esdeveniments. Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments requereixen coneixements sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius, amb una visió estratègica que els permeti adaptar l'esdeveniment a la missió, visió i valors de la marca o l'empresa. En aquesta àrea hi ha diferents perfils professionals: organitzador d'esdeveniments, responsable de relacions institucionals, responsable de protocol, organitzador professional de congressos (OPC), etc.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura obligatòria els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les ciències socials, en àrees com comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

Amunt

OBJECTIUS

· Aprendre les claus a través de la utilització dels esdeveniments com a eina de comunicació de les empreses atenent tant al com s'utilitzen com al perquè.

· Capacitar en el plantejament d'esdeveniments eficaços per a la comunicació empresarial atenent a les especials condicions del medi (el directe) i al tipus de comunicació que s'estableix (comunicació específica per a perfils de públic específics, comunicació verbal i no verbal, motivació, persuasió, ...).

· Entendre els esdeveniments com a eina de comunicació.

· Conèixer i distingir les diferents tipologies d'esdeveniments.

· Saber definir el disseny, el tema i el missatge d'un esdeveniment corporatiu.

· Conèixer i saber aplicar les eines per a la gestió i l'avaluació d'esdeveniments.

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG1- Organització i planificació.

CG2- Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).

CG4- Direcció i treball en equip.

Competències transversals

CT1- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

CE1. Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

CE12. Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i/o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

 

INDICADORS I CRITERIS D'ACOMPLIMENT DE LES COMPETÈNCIAS ESPECÍFIQUES

Competències específiques

CE1. Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

1. Dissenyar propostes de comunicació i plans de comunicació corporativa.

2. Coordinar les diferents activitats, tot establint prioritats.

3. Proposar sistemes d'avaluació per a les accions i els plans de comunicació corporativa per identificar aspectes de millora.

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

1. Identificar els recursos existents que permetin desenvolupar i organitzar un esdeveniment corporatiu.

2. Establir els objectius de l'esdeveniment corporatiu en harmonia amb la missió, visió i valors de l'organització; així com amb l'estratègia i els objectius de l'empresa o institució.

3. Dissenyar esdeveniments corporatius adaptats als rescursos econòmics i humans disponibles.

CE12. Saber aplicar de manera creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i / o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització.

1. Aplicar el pensament creatiu per analitzar des d'angles diferents la situació de partida, fer propostes de comunicació noves o establir noves relacions.

2. Desenvolupar la flexibilitat mental per ser capaç de transformar o reinterpretar idees prèvies.

3. Desenvolupar la fluïdesa per ser capaç de produir idees en quantitat i qualitat, de forma variada i àgil.

4. Desenvolupar l'originalitat per ser capaç de proposar idees noves i singulars.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE:

- Dominar els instruments de comunicació com a vehicle de transmissió d'imatge i valors al servei de la missió de les empreses i les institucions.

- Elaborar projectes de comunicació corporativa creatius que s'ajustin als objectius de l'organització.

- Planificar un esdeveniment corporatiu que inclogui de forma detallada objectius, descripció d'accions, pressupost, timing, guió, proveïdors, etc.

- Utilitzar estratègicament tècniques de relacions públiques per organitzar esdeveniments que incloguin les fases de planificació, execució i avaluació.

Amunt

PRIMERA PART: ELS ESDEVENIMENTS CORPORATIUS COM A EINA DE COMUNICACIÓ
 
1. Els esdeveniments corporatius.

1.1. Què són els esdeveniments corporatius? Per a què serveixen?
 
1.2. Característiques.
 
1.3. Objectius dels esdeveniments d'empresa.
 

2. Els esdeveniments en el mix de comunicació.
 

3. Neuroesdeveniments.
 
3.1. Els esdeveniments com a eina per mobilitzar audiències. Motivació.
 
3.2. Neuromàrqueting? Neurociència? Com poden utilitzar-se en els esdeveniments?
 

4. La comunicació cara a cara. La força del directe.
 
4.1. Característiques de la comunicació en viu.
 
4.2. Sentits i emocions.
 
4.3. La importància del perfil del públic.
 
4.4. Avantatges i perills del directe.
 
4.5. El missatge en directe.
 
4.6. Interpretar un missatge. Posada en escena. Oratòria i comunicació no verbal.
 

5. Esdeveniments corporatius. Tipus. Definicions i característiques diferencials.
 
5.1. Tipus d'esdeveniments. Possibles classificacions.
 
5.2. Convencions de vendes.
 
5.3. Presentacions de producte.
 
5.4. Road Shows o esdeveniments itinerants.
 
5.5. Jornades de portes obertes.
 
5.6. Actes protocol·laris.
 
5.7. Inauguracions.
 
5.8. Aniversaris d'empresa.
 
5.9. Viatges d'incentiu.
 
5.10. Lliuraments de premis.
 
5.11. Desfilades de moda.
 
5.12. Festes.
 
5.13. Esdeveniments híbrids.
 
5.14. D'altres tipus d'esdeveniments.
 
5.15. Les convencions de vendes. L'esdeveniment corporatiu més habitual.
 

SEGONA PART: DISSENY, TEMA I MISSATGE
 
6. Disseny d'esdeveniments: la forma del missatge
 
6.1. El briefing.
 

6.2. Creativitat. L'embolcall de l'missatge.
 
6.2.1. Una creativitat molt especial per a un mitjà singular.
 
6.2.2. La idea paraigües, eix temàtic o fil argumental.
 
6.2.3. El ritme d'un esdeveniment.
 
6.2.4. Notorietat. The wow! factor.
 
6.2.5. Disseny de missatges orals.
 
6.2.6. Consistència de la proposta creativa. Tot ha de sumar.
 

6.3. Recursos per a la dinamització d'esdeveniments.
 
6.3.1. La decoració d'espais.
 
6.3.2. Comunicació gràfica.
 
6.3.3. Producció audiovisual.
 
6.3.4. Les tecnologies de la comunicació.
 
6.3.5. L'animació artística.
 
6.3.6. Els espectacles.
 
6.3.7. Gamificació o Ludificació i team building: aprendre jugant.
 
6.3.8. Celebritats, experts i VIP 's.
 
6.3.9. El factor turístic com a recurs de dinamització.
 

TERCERA PART: EINES DE GESTIÓ I AVALUACIÓ D'ESDEVENIMENTS
 
7. Preproducció i pressupost.
 
7.1. Preproducció d'un esdeveniment.
 
7.2. Selecció i contractació de proveïdors.
 
7.3. El pressupost.
 

8. El procés de producció.
 
8.1. La planificació és la clau.
 
8.2. Producció i control de costos.
 
8.3. L'equip de producció.
 
8.4. El dia D. Execució de l'esdeveniment.
 

9. Valoració de resultats.
 
9.1. La necessitat de mesurar resultats.
 
9.2. Mètodes de valoració.

QUARTA PART: NOVES TENDÈNCIES I ESDEVENIMENTS VIRTUALS

10. Introducció: Noves tendències en l'organització d'esdeveniments.

10.1 Tecnologia centrada en les persones.

10.2. El factor humà. Sentits i emocions.
10.3. La creativitat com factor clau de l'experiència. 10.4. Evolució del concepte "personalització".

10.5. Augment del nivell de networking o socialitzacio¿ entre assistents.
10.6. La destinació cobra més importància.
10.7. Sostenibilitat i medi ambient.
10.8. Salut, seguretat, naturalesa i benestar, conceptes a l'alça.
10.9. RSC, cooperacio¿ i implicacio¿ amb la comunitat amfitriona de l'esdeveniment.

10.10. Augment del valor estratègic dels esdeveniments.

10.11. Ma¿s esdeveniments, més segmentats.
10.12. Test i evaluacio¿ d'esdeveniments amb mètriques riguroses i fiables.
10.13. Moderacio¿ de preus.
10.14. Concentracio¿ d'agèncias, fusions i adquisicions.
10.15. Les agències de viatges ja juguen a la primera divisió dels esdeveniments.

10.16. Més i millor formació.

11. Esdeveniments híbrids i esdeveniments virtuals.

Amunt

El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico XML
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico DAISY
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico EPUB 2.0
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico MOBIPOCKET
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico KARAOKE
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico XML
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico HTML5
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico PDF
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico OAI-MPH
Gestión empresarial de eventos XML
Gestión empresarial de eventos DAISY
Gestión empresarial de eventos EPUB 2.0
Gestión empresarial de eventos MOBIPOCKET
Gestión empresarial de eventos KARAOKE
Gestión empresarial de eventos XML
Gestión empresarial de eventos HTML5
Gestión empresarial de eventos PDF
Gestión empresarial de eventos OAI-MPH
Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments Audiovisual
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos XML
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos DAISY
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos EPUB 2.0
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos MOBIPOCKET
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos HTML5
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos PDF
Organización estratégica de eventos. Reto 1 Audiovisual
Organización estratégica de eventos. Reto 2 Audiovisual
Organización estratégica de eventos. Reto 3 Audiovisual
Citación bibliográfica Web
Kit: Comunicación e información Web
Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red Audiovisual
El presupuesto en la organización de eventos XML
El presupuesto en la organización de eventos DAISY
El presupuesto en la organización de eventos EPUB 2.0
El presupuesto en la organización de eventos MOBIPOCKET
El presupuesto en la organización de eventos KARAOKE
El presupuesto en la organización de eventos HTML5
El presupuesto en la organización de eventos PDF
Organización estratégica de eventos corporativos Web
Entrevista con Mònica García Massagúe: La organización del Festival de Sitges Audiovisual
Ejemplos reales de documentos de escaleta PDF
Organización estratégica de eventos corporativos Web
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
¿Cómo organizar eventos virtuales? Web
Toolkit de género Web

Amunt

Lectura obligatòria de l'assignatura: Torrents, R. (2016). Organització estratègica d'esdeveniments. Oberta Publishing.

Els materials es componen de quatre parts i inclouen tots els punts que vertebren l'apartat CONTINGUT d'aquest Pla Docent:

Primera part: Els esdeveniments com a eina de comunicació

Segona part: Disseny, tema i missatge

Tercera part: Eines de gestió i avaluació d'esdeveniments

Quarta part: Noves tendències en l'organització d'esdeveniments

Lectura obligatòria: Cuenca, J. (2016). Gestió empresarial d'esdeveniments. Oberta Publishing    

  • El sector professional dels esdeveniments
  • El perfil del professional
  • Les àrees funcionals d'un esdeveniment
  • Tendències del sector dels esdeveniments

Lectura obligatòria: El treball en equip en entorns virtuals. Oberta Publishing.

Lectura obligatòria:  Article: Estanyol, E. (2020). "Esdeveniments post-COVID-19, redisseny i virtualització". COMeIN [en li¿nia], juliol 2020, no. 101. ISSN: 1696-3296. DOI: https://doi.org/10.7238/c.n101.2052

Visionar obligatori: Entrevista a Mònica Garcia Massagué, Directora General de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya. A càrrec de Marina Queraltó. UOC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt