Comunicació de crisi i de risc Codi:  M0.756    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

 

Vivim temps turbulents en els quals qualsevol organització pot trobar-se en l'ull de l'huracà i fins i tot veure amenaçada la seva supervivència d'un dia per a un altre (o per ser més precisos, d'un instant per a un altre). Empreses, institucions i entitats de tot tipus han d'estar preparades, per tant, per fer front a les situacions de crisis. En primer lloc, per intentar evitar-les minimitzant els riscos existents. En segon terme, per gestionar-les quan esclaten, procurant llavors minimitzar els danys que puguin ocasionar. I finalment, per guarir adequadament les ferides durant la fase de postcrisi.

En un món hiperconnectat en el qual -per a bé i per a mal- la informació es difon massivament de forma instantània, la comunicació estratègica exerceix un paper clau a l'hora d'afrontar una crisi, d'evitar-la i de recuperar-se'n. L'assignatura Comunicació de crisi i de risc aporta les claus requerides per dissenyar i desplegar una estratègia comunicativa que permeti actuar amb agilitat, precisió i efectivitat davant situacions extremes que no ens concedeixen cap marge d'error. Aquesta visió estratègica com a eix del procés d'aprenentatge marca una nítida diferència respecte a assignatures afins emmarcades en titulacions de grau.

VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch?v=YcswycMcp6E&t=1s

 

Amunt

Comunicació de crisi i de risc és una de les set assignatures (cadascuna de 6 crèdits) que componen la matèria de formació optativa del Màster Universitari en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments. Atès que l'alumnat del màster ha de superar un total de 18 crèdits d'aquesta matèria, podrà escollir i cursar tres de les set assignatures que la integren. Triar Comunicació de crisi i de risc suposa una opció altament recomanada per els qui no s'espanten amb els desafiaments i confien en el potencial de la comunicació i les relacions públiques per fer front a situacions complexes que amenacen tant la reputació com els aspectes més tangibles d'una organització.

Amunt

Sol dir-se que hi ha dos tipus d'organitzacions: les que han sofert una crisi i les que la sofriran pròximament. Ningú se’n lliura. Els coneixements, les habilitats i les actituds que s'associen a aquesta assignatura, per tant, poden aplicar-se en qualsevol àmbit i sector de la comunicació corporativa al servei de tot tipus d'empreses, institucions, entitats del tercer sector, etc. Atès que davant una situació de crisi una organització s’ho juga tot, posseir les competències que permetin gestionar-la amb encert pot constituir un requeriment per assumir la màxima responsabilitat en un departament de comunicació o per oferir serveis de relacions públiques al màxim nivell estratègic des d'una consultora externa.

Amunt

A més de compliment dels criteris d'admissió específics del Màster Universitari en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments, es recomana encaridament haver superat la matèria de formació obligatòria abans de cursar aquesta assignatura.

Amunt

Abans de matricular aquesta assignatura, és altament recomanable haver superat les sis assignatures obligatòries del programa: Comunicació corporativa i relacions institucionals, Comunicació estratègica i creativa a les organitzacions, Comunicació digital i reputació online, Organització estratègica d'esdeveniments, Protocol empresarial, i Relacions amb els mitjans.

Amunt

Els principals resultats d'aprenentatge que es deriven d'aquesta assignatura són els següents:

·         Identificar les fortaleses i les febleses d'una organització des d'una perspectiva comunicativa i reputacional

 ·         Elaborar un pla de crisi per adaptar les accions comunicatives a una situació de crisi

·         Organitzar i gestionar les dinàmiques d'un comitè de crisi

Pel que fa a les competències que es vinculen a l'assignatura, podem destacar-ne les següents:

·         Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi

·         Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

·         Comunicar de forma eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva

·         Organitzar i planificar

·         Liderar i prendre decisions

·         Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa

·         Identificar les dinàmiques dels mass media i els social media per dissenyar, dirigir i implementar accions de gabinet de premsa aplicant una correcta expressió oral i escrita

·         Dominar la metodologia de recerca rigorosa de la manera en què es produeixen les relacions amb els stakeholders en l'entorn digital, per aplicar noves tendències de comunicació en social media i dissenyar propostes innovadores

·         Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (offline i online) d'empreses i institucions, detectant possibles conflictes potencials (issues management) per elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi

·         Adquirir la capacitat per prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa

·         Saber aplicar de forma creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i/o oportunitat comunicativa a resoldre en el context d'una organització

Amunt

-           Prevenció de crisi: compliment i responsabilitat social corporativa (RSC)

-           Gestió i comunicació del risc: issues management

-           Pla de crisi

-           Comitè de crisi

-           Recuperació postcrisi

Amunt

Novelette PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt