Habilitats directives, lideratge i formació de portaveus Codi:  M0.759    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Les habilitats directives fan referència a les capacitats, habilitats i coneixements que una persona posseeix per a realitzar les activitats de lideratge i coordinació en el paper de gerent o líder d'un grup de treball o organització. Poden ser habilitats estratègiques, tàctiques, operatives, tècniques, interpersonals, conceptuals, diagnòstiques, de comunicació, presa de decisions i habilitats d'administració del temps. Per altra banda, la formació de portaveus dota de les eines necessàries per a traslladar missatges amb eficàcia adaptant les necessitats i funcionament dels mitjans televisius, radiofònics i escrits.

Qualsevol organització, sigui del tipus que sigui, està constituïda per persones que li atorguen una dimensió real quan posen les capacitats que posseixen al servei del seus objectius. Aquestes capacitats es coneixen de manera genèrica com a habilitats, o també competències, i es manifesten en la manera de dur a terme les activitats i tasques que conformen els diferents llocs de treball. Les habilitats de les persones i l'aprofitament i desenvolupament relatiu a les organitzacions és el que marca la diferència entre unes i altres. Són importants en qualsevol lloc de treball, però ho són especialment quan s'ocupen llocs de responsabilitat sobre el treball d'altres persones.

Per tant, el desenvolupament d'habilitats és actualment essencial per a l'èxit professional i personal. Entre aquestes habilitats, resulten especialment importants les relacionades amb les característiques individuals, les relacions interpersonals i les grupals. Totes elles engloben gran quantitat d'aspectes que, la major part del temps, actuen de manera conjunta, i que requereixen d'un aprenentatge i una pràctica continuats.

 

Amunt

Aquesta assignatura obligatòria busca abastar una extensa formació relativa al desenvolupament d'habilitats directives i expressió oral i escrita, orientada a dirigir-se a públics externs i interns com a portaveu.

Amunt

A qualsevol empresa, institució, organització, partit polític, etc; un professional de la comunicació especialitzat en habilitats directives, lideratge i formació de portaveus pot exercir, doncs la necessitat de formació i assessorament dels càrrecs directius és constant i necessita pràctica.

Amunt

Competències bàsiques

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons que les fomenten- a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals

Comunicació oral i escrita.

Lideratge i presa de decisions.

Competències transversals

Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

Competències específiques

Identificar les dinàmiques dels mass media i els social media per a dissenyar i dirigir e implementar accions de gabinet de premsa, aplicant una correcta expressió oral i escrita.

 

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d'aprenentatge són aquells definits en la memòria de la titulació, però, a partir dels bàsics, a cada PAC es treballaran resultats específics.

Aplicar tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.

Adaptar els llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.

Aplicar les claus bàsiques de la comunicació en l'ús de la llengua.

Amunt

Presentació

Habilitats personals

Habilitats interpersonals i de grup

Formació de portaveus

Amunt

David Tomás, reconocido como el primer director de felicidad de España Audiovisual
Guía habilidades directivas, liderazgo y formación de portaoces XML
Guía habilidades directivas, liderazgo y formación de portaoces DAISY
Guía habilidades directivas, liderazgo y formación de portaoces EPUB 2.0
Guía habilidades directivas, liderazgo y formación de portaoces MOBIPOCKET
Guía habilidades directivas, liderazgo y formación de portaoces HTML5
Guía habilidades directivas, liderazgo y formación de portaoces PDF
Toolkit de género Web

Amunt

Trobareu els recursos disponibles associats a cada PAC, dins de les mateixes, a partir del timeliner o calendari. L'enunciat de cada PAC, amb els recursos associats, serà visible per als estudiants el dia programat en el calendari.

A cada PAC es detalla quin contingut cal llegir i el temps de dedicació aproximat.

En l'activitat de PRESENTACIÓ, s'inclouen recursos generals que poden ser d'utilitat per al desenvolupament de les pràctiques (recusos lingüístics, recursos generals sobre comunicació, etc.). Es recomana fer una vista ràpida dels mateixos doncs són rics en continguts i eines de suport. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt