Protocol oficial Codi:  M0.760    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els actes oficials, que són aquells que promouen les institucions públiques i els seus organismes autònoms, es diferencien dels altres per l'obligatorietat d'observar determinades normatives que han d'atendre's, els costums i tradicions que han acabat per consolidar-se com a dret consuetudinari i per la necessària prudència d'equilibrar el món de les emocions en el qual es basa el sector general de la indústria dels esdeveniments corporatius amb el rigor i bon ordre institucional. El Protocol oficial es basa en la legislació existent en el Protocol d'Estat, entenent-se com el conjunt de normes dictades des de les institucions públiques (lleis, reials decrets, decrets, reglaments i manuals dictats des d'institucions reconegudes) i costums i tradicions que en raó a la seva dilatada existència han passat a tenir la consideració de norma o rang de llei, i l'àmbit d'aplicació dels quals se circumscriu exclusivament al total de les institucions públiques d'un país.

L'assignatura Protocol oficial pretén aportar una aproximació completa i rigorosa, sobre els conceptes bàsics de l'aplicació del protocol en els actes oficials.

Amunt

Dins del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Protocol oficial, té caràcter optatiu. Aquesta assignatura complementa l'assignatura Protocol en l'empresa (obligatòria de 5 crèdits). Juntament amb la també assignatura optativa Producció d'esdeveniments i l'obligatòria Organització estratègica d'esdeveniments, dóna a l'estudiant una visió global sobre com aplicar el protocol i com organitzar esdeveniments per a empreses i institucions.

Les assignatures optatives Protocol oficial i Producció d'esdeveniments, complementen la formació especialitzada en aquesta àrea de les relacions públiques.

Amunt

La formació especialitzada en protocol i organització d'esdeveniments és valorada en entitats i institucions públiques i privades (empreses privades, grans corporacions, associacions, administracions públiques -locals, autonòmiques i estatals-, entitats sense ànim de lucre, etc.). Els professionals que es dediquen a l'organització d'esdeveniments i els assessors en cerimonial i protocol requereixen de coneixements sobre relacions institucionals, sobre l'aplicació de les normatives de protocol oficial i sobre producció i gestió d'esdeveniments corporatius. En aquesta àrea, existeixen diferents perfils professionals: director de protocol i cerimonial en institucions públiques i privades, director de relacions institucionals, tècnic en protocol, tècnic en producció d'esdeveniments, assessor de protocol i organitzador de congressos.

Amunt

Per cursar aquesta assignatura obligatòria els alumnes han de tenir una titulació en l'àmbit de les Ciències Socials, en àrees com a comunicació, periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, màrqueting, turisme, administració d'empreses o titulacions afins; o tenir un títol superior i estar desenvolupant la seva activitat professional en els àmbits esmentats.

Així mateix, en tractar-se d'una assignatura optativa del Pla d'Estudis del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC; es recomana haver cursat abans les assignatures obligatòries Protocol en l'empresa i Organització estratègica d'esdeveniments.

Amunt

Com amb totes les assignatures optatives del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments, es recomana matricular-se a aquesta assignatura una vegada cursades totes les assignatures obligatòries.

Amunt

Entre els principals objectius de l'assignatura destaquen:

 

OBJECTIUS DEL MÒDUL 1. PROTOCOL D'ESTAT

 • Conèixer el conjunt de normes essencials necessàries de tenir en compte per a l'organització d'actes oficials.
 • Saber aplicar i interpretar la normativa vigent a l'hora de posar-la en pràctica.
 • Desenvolupar adequadament les precedències de les autoritats i personalitats que habitualment assisteixen als esdeveniments promoguts per les institucions públiques.
 • Dominar la pràctica derivada de la normativa per a les ordenacions de banderes i altres símbols de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals.
 • Aplicar correctament els honors i tractaments regulats per normativa o consolidats pel costum i la tradició.
 • Identificar els elements protocol·laris que deuen tenir-se en compte a l'hora de programar els esdeveniments oficials i aquells no oficials on es requereix d'ells.
 • Conèixer i saber aplicar els principis essencials que ha de seguir-se per programar i organitzar un acte oficial.
 • Adquirir competències que possibilitin la convivència de les normatives, els costums i les noves exigències comunicatives per crear i executar actes promoguts per les institucions.

OBJECTIUS DEL MÒDUL 2. EL CERIMONIAL D'ESTAT

 • Conceptualitzar el Cerimonial d'Estat.
 • Conèixer les diferents formalitats que se segueixen habitualment en l'organització dels actes oficials promoguts per les institucions oficials de l'Estat (Prefectura de l'Estat, Poders centrals, institucions autonòmiques o entitats locals).
 • Obtenir pautes de referència que permetin ser aplicats en l'organització de qualsevol tipus d'esdeveniment oficial.
 • Saber aplicar el protocol en cerimònies oficials públiques o solemnes.
 • Entendre el significat que el cerimonial oficial públic transmet gràcies als seus actes.
 • Contribuir al coneixement de les institucions a través de la manifestació externa de les seves activitats.
 • Distingir entre els diferents cerimonials que s'apliquen en funció del tipus d'institució o esdeveniment que es tracti.
 • Aprendre pautes per elaborar cerimonials propis per a actes oficials que manquin de normativa.

OBJECTIUS DEL MÒDUL 3. L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS OFICIALS

 

 • Distingir entre actes oficials i no oficials, així com actes d'Estat i institucionals.
 • Dissenyar l'organització integral d'un acte o esdeveniment oficial.
 • Conèixer la normativa i els costums a tenir en compte en l'organització d'actes oficials.
 • Definir com realitzar la comunicació a través dels esdeveniments promoguts per les institucions públiques.
 • Saber realitzar programes i cronogramas escrits per a actes específics dels organismes oficials.
 • Conèixer el disseny gràfic tipus utilitzat per als diferents suports a utilitzar en els actes de les autoritats.
 • Dominar l'aplicació de les precedències d'autoritats i convidats en actes oficials.
 • Estructurar adequadament el cerimonial, l'etiqueta i l'estructura dels esdeveniments organitzats per les autoritats.
 • Conèixer adequadament cadascuna de les fases pròpies dels actes tant d'Estat com institucionals.
 • Aplicar correctament la normativa protocol·lària establerta en la normativa oficial de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals i provincials.
 • Aprendre a valorar adequadament el retorn de la inversió en els esdeveniments promoguts per les autoritats i les seves institucions.
 • Coordinar les accions de protocol amb les relacionades amb la comunicació i la seguretat.

COMPETÈNCIES


CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CG1- Organització i planificació.

CG4- Direcció i treball en equip.

CE4- Ser capaç de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE

Entre els objectius d'aprenentatge a aconseguir en aquesta assignatura destaquen:

 • Desenvolupar un esperit crític a l'hora d'analitzar conceptes bàsics de l'assignatura segons la visió d'autors de referència.
 • Argumentar i defensar el criteri propi de manera raonada i amb esperit crític
 • Aplicar els fonaments del protocol demostrant coneixement de la nromativa protocol·lària en funció de la tipologia d'acte.
 • Aplicar correctament la normativa protocol·lària establerta en la normativa oficial de l'Estat, de els Comunitats Autònomes i de les entitats locals i provincials.
 • Explicar i justificar els motius pels quals s'ha de tenir en compte un o altre article del Reial Decret 2099/83 a l'hora de decidir les precedències de les autoritats assistents a un acte.
 • Planificar un acte oficial.
 • Entendre i aplicar les diferents ordenacions possibles d'autoritats quan assisteixen a actes públics.
 • Diferenciar el tipus de precedència que correpon en funció del lloc i de les acracterístiques de l'acte.
 • Definir i raonar els membres que conformaran la presidència de l'acte.
 • Ordenar de manera correcta a les autoritats en un acte oficial.
 • Ser capaç d'elaborar plànols on es reflecteixi de manera esquemàtica la ubicació dels convidats.
 • Ordenar banderes aplicant les normatives vigents.
 • Conèixer els tractaments protocol·laris.

Amunt

L'assignatura s'estructura sobre la base dels següents continguts:

 

 • Normatives de protocol
 • Cerimonial
 • Actes públics oficials
 • Actes públics no oficials
 • Ordenació i precedències
 • Tipus de presidència
 • Tractaments protocol·laris
 • Ordenació de símbols (escuts, banderes, )
 • Rol i funcions d'un responsable de protocol

Amunt

Material Suport
Ejercicios interactivos Web
Acontecimientos especiales: las celebraciones PDF
Cómo se estudia al Master Audiovisual
Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red Audiovisual
MU Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos. Web
Entrevista con José Javier Carnicer Domínguez: el protocolo dentro de un gobierno Audiovisual
Entrevista a responsable de protocolo del Ministerio de Comerio, Industria y Turismo Audiovisual
Estudio de caso. El Motín de Aranjuez, una fiesta con identidad propia Web

Amunt

Fuente Lafuente, Carlos (2016) Materials Protocol oficial. Editorial UOC

 • Mòdul 1. Protocol d'Estat
 • Mòdul 2. El cerimonial d'Estat
 • Mòdul 3. Esdeveniments oficials

De Dios Orozco, Juan (2016) Materials Protocol oficial. Anàlisi d'actes oficials. Editorial UOC.

 • Anàlisi de casos 1. Visites d'Estat
 • Anàlisi de casos 2. Presentació de Cartes Credencials
 • Anàlisi de casos 3. Reunions d'Alt Nivell
 • Anàlisi de casos 4. Preses de possessió i relleu de càrrecs públics.

López-Nieto y Mallo, Francisco (2006). Manual de protocolo. Barcelona : Ariel. ISBN 8434444968

 • PRIMERA PARTE. Capítulo 1. La ordenación del protocolo
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 2. La precedencia en los actos públicos oficiales
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 3. La precedencia en los actos públicos del sector privado
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 4. Los tratamientos honoríficos
 • PRIMERA PARTE. Capítulo 6. Escudos, himnos y banderas
 • SEGUNDA PARTE. Capítulo 1. La organización del protocolo
 • SEGUNDA PARTE. Capítulo 2. Actos públicos oficiales
 • SEGUNDA PARTE. Capítulo 6. Actos públicos oficiales o privados

Amunt

Consulta de la bibliografia recomanada a la biblioteca

A l'apartat Materials i fonts d'informació de l'Aula Virtual de l'assignatura hi trobareu també altres capítols de llibre, articles i case studies per a consulta optativa.

En tot cas, el/la professor/a col·laborador/a pot aportar nous documents de consulta durant el desenvolupament del curs que per la seva actualitat puguin resultar interessants i d'utilitat.

 

Bibliografia i fonts d'informació

BONILLA, C. (1988) La comunicación función básica de las relaciones públicas, México, Ed. Trillas

CUTLIP, S.M., CENTER, A.H. (2001) Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona, Ed. Gestión 2000.

GRUNIG, J.E., & HUNT, T. (2000) Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona, Gestión 2000.

KNAPP, M.L. (1995) La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno, Barcelona, Paidós.

LÓPEZ- NIETO Y MALLO, F. (1998) La Documentación del Protocolo, Barcelona, Bayer Hnos

OTERO ALVARADO, M. T. (2000) Teoría y estructura del ceremonial y el protocolo, Sevilla, Ed. Mergablum.

-(2005) "Los acontecimientos especiales como acciones de relaciones públicas: el ceremonial y el protocolo", en CASTILLO ESPARCIA, A. (Coord.): Comunicación Organizacional. Teoría y estudios, Ed. Clave, Málaga, págs. 123-163.

-(2005) "La aplicación de las bases de datos a la investigación en protocolo: un modelo de relaciones públicas bidireccional simétrico en los Días Nacionales de la Exposición Universal Sevilla 1992", en ASOCIACIÓN DE INVESTIGADORES EN RELACIONES PÚBLICAS: Investigación y Relaciones Públicas, AIRP, Madrid, págs.521-548.

-(2006) "Relaciones públicas y gestión de públicos en eventos: los principios rectores del ceremonial y el protocolo", en Anàlisi,Quaderns de Comunicació i Cultura, nº 34, págs.255-269.

Amunt

La proposta metodològica i docent de l'assignatura s'estructura entorn del contingut del material didàctic de l'assignatura, que l'estudiant haurà de llegir i comprendre de forma paral·lela a l'activitat que es durà a terme a l'aula.

Al llarg del semestre s'aniran treballant els continguts de l'assignatura d'una forma progressiva i, per tant, és recomanable optar pel sistema d'avaluació continuada. Aquest sistema d'avaluació es caracteritza per facilitar l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts de l'assignatura, alhora que ajuda a dominar les eines conceptuals, abordats de forma gradual i amb una orientació pràctica que permet a l'alumne enriquir els seus coneixements i alhora desenvolupar les seves destreses en el treball intel·lectual i en les pràctiques pròpies de la seva projecció professional.

Les metodologies d'aprenentatge que s'aplicaran en l'assignatura són:

 

 • Metodologies participatives que promoguin capacitat de reflexió i la capacitat crítica, a través d'activitats de discussió i de treball en equip.
 • Activitats d'exposició d'opinions, posicionaments, hipòtesis, plantejaments, etc., que facilitin el desenvolupament de la capacitat de comunicació efectiva, de negociació, i la utilització d'un llenguatge apropiat.
 • Aprenentatge de continguts basat en les lectures, l'anàlisi i la reflexió de textos sobre la matèria.
 • Aprenentatge basat en la resolució de problemes o l'estudi i anàlisi de casos reals.
 • Realització d'activitats de cerca i gestió d'informació, necessària per a l'anàlisi de les situacions, la presa de decisions, etc.

Les activitats formatives sobre les quals es basen les proves d'avaluació contínua són:

 1. Debats.
 2. Redacció de textos, informes d'aprenentatge i activitats pràctiques.
 3. Lectures, anàlisis i reflexió de textos, articles i materials docents.
 4. Resolució de problemes a situacions plantejades hipotètiques i reals i estudis de cas.
 5. Activitats de cerca i gestió d'informació.

 

En aquesta assignatura es demanarà als alumnes realitzar 4 Proves d'Avaluació Contínua (PACs).

 

CITACIÓ BIBLIOGRÀFICA

 

En el màster de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments s'han de citar correctament les obres consultades per a l'elaboració dels treballs (PECs, TFM), ja sigui dins del mateix text i també en el llistat final de referències bibliogràfiques.

Per elaborar les referències correctament us facilitem l'enllaç al document on trobareu una explicació detallada:

http://www.uoc.edu/portal/ca/servei-linguistic/convencions/referencies-bibliografiques/criteris/index.html (en català)

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/31841/1/guia-practica-de-catala-20140321.pdf (en català)

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8602/1/guia_ling_es_ver_provisional_250711.pdf (en castellà)

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada (AC) es realitza durant el semestre. És l'eix fonamental del model educatiu de la UOC i és aplicable a totes les assignatures dels programes formatius que la UOC ofereix. El seguiment de l'AC és el model d'avaluació recomanat per la UOC i el que millor s'ajusta al perfil dels seus estudiants.

L'AC consisteix en la realització i superació d'una sèrie de proves d'avaluació contínua (PAC) establertes en el pla docent, d'acord amb el nombre i el calendari que es concreta. L'EC de cada assignatura s'ajusta als objectius, competències, continguts i càrrega docent de cada assignatura.

El mètode d'avaluació d'aquesta assignatura es basa en la superació de l'avaluació contínua, consistent en 3 o 4 proves d'avaluació contínua (PAC) que l'alumne ha de lliurar de forma obligatòria en el termini indicat en el pa docent i la nota mitjana del qual haurà de ser superior al 50% (C+). L'alumne haurà de tenir una participació activa a l'aula virtual.

En l'escombri calendari superior de l'aula, així com en aquest mateix pla docent, figuren les dates clau en les quals el professor col·laborador publicarà l'enunciat de les diferents PACs de l'assignatura.

En les PACs es demana a l'estudiant la realització d'uns treballs escrits d'extensió limitada on es valorarà que l'alumne aprofundeixi en els continguts proposats en els respectius mòduls, amb l'aportació dels propis raonaments i l'aplicació dels criteris exposats en la proposta d'exercici. El grau d'aprenentatge es mesurarà segons el grau de raonament i la capacitat de reflexió i interrelació que mostri a l'estudiant en les proves pràctiques.

La realització de les PACs permetrà anar seguint la consecució dels objectius d'aprenentatge proposats i redreçar, si fos necessari, algun aspecte de la comprensió de la matèria per part dels alumnes. Cadascuna de les proves obtindrà la qualificació corresponent (A, B, C+, C- o N).

PAC Global

L'alumnat que no hagi superat l'Avaluació Continuada (AC) de l'assignatura disposarà d'una opció addicional per a recuperar-la a través de la realització d'una PAC Global que es proposarà al final del semestre. Aquesta última PAC no aplica als estudiants que hagin superat l'AC ni tampoc als estudiants que, tot i tenint l'AC suspesa, no hagin realitzat i entregat al menys tres de les quatre PAC/Reptes ordinàries

 

Autoria de les PACs i informació sobre el Plagi

«La Normativa acade¿mica de la UOC disposa que el proce¿s d'avaluacio¿ es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o mal u¿s de les condicions en que¿ es fa l'avaluacio¿ de l'assignatura e¿s una infraccio¿ que pot tenir consequ¿e¿ncies acade¿miques greus.

L'estudiant sera¿ qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna prova d'avaluacio¿ conti¿nua (PAC) o final (PAF), sigui perque¿ ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perque¿ ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de PAC, de materials, manuals o articles (sense la citacio¿ corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificacio¿ de suspens (D/0) en l'avaluacio¿ conti¿nua (AC) comporta l'obligacio¿ de fer l'examen presencial (si n'hi ha) per a superar l'assignatura. Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realitzacio¿ de les PAF presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador fara¿ constar tots els elements i la informacio¿ relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoacio¿ d'un procediment disciplinari i l'aplicacio¿, si escau, de la sancio¿ que correspongui.

La UOC habilitara¿ els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·le¿ncia i la qualitat del seu model educatiu.»

MATRÍCULES D'HONOR

Per aconseguir la qualificació de Matrícula d'Honor (M.H.) serà necessari obtenir una A -la màxima qualificació- en totes les PECs i, addicionalment, es requerirà un alt grau de participació en la resta d'activitats no avaluables propostes pel consultor al llarg del període lectiu.

 

Amunt

El/la professor/a col·laborador/a de l'assignatura, sota l'adreça i coordinació del/a la professor/a responsable d'assignatura (PRA), és per a l'estudiant la figura que li orientarà en el procés d'ensenyament-aprenentatge, i en el seu progrés acadèmic. És la guia i el referent acadèmic de l'estudiant, al que estimula i avalua durant el procés d'aprenentatge, i garanteix una formació personalitzada. El seu paper se centra en el següent:

 • Ajudar a l'estudiant a identificar les seves necessitats d'aprenentatge.
 • Motivar-lo per mantenir i reforçar la seva constància i esforç.
 • Oferir-li una guia i orientació del procés que ha de seguir.
 • Resoldre els seus dubtes i orientar el seu estudi.
 • Avaluar les seves activitats i reconèixer el nivell de consecució dels objectius d'aprenentatge i del nivell de competències assumides, proposant, quan sigui necessari, les mesures per millorar-les.

Una vegada finalitzat el termini de lliurament de les activitats d'avaluació continuada, el/la professor/a col·laborador/a facilitarà als estudiants la resolució indicativa de l'exercici a través del Tauló de l'espai de comunicació de l'aula.

En la data establerta, el/la professor/a col·laborador/a farà constar en el Registre d'Avaluació Continuada (REC) la qualificació assignada individualment a les activitats que han estat lliurades.

Amunt