Treball final de máster Codi:  M0.764    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'elaboració del Treball Final de Màster (TFM) és un element imprescindible per a per a obtenir el títol del Màster universitari oficial de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Aquest treball, de 6 crèdits, es basarà en l'elaboració d'un document escrit, més una defensa en format audiovisual, on l'alumne s'haurà de gravar exposant el seu treball.

El TFM pretén que l'estudiant  sigui capaç d'integrar els coneixements i les competències adquirides al llarg de la titulació, així com acreditar que disposa de les habilitats adequades per a la seva utilització en un entorn acadèmic o professional. En aquest sentit, el TFM constitueix el punt final del màster i té un vincle molt estret amb la resta de matèries estudiades al llarg del programa.

El TFM consisteix en l'elaboració d'un estudi o d'un projecte original en el qual s'apliquen els coneixements i les competències transversals, generals i específiques adquirides durant el període de docència del màster. El seu caràcter és, en conseqüència, integrador.

El TFM del Màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments podrà basar-se en un anàlisi exhaustiu d'una àrea d'especialització o tècnica de relacions públiques, d'un projecte de comunicació corporativa, d'un aspecte del protocol o d'un esdeveniments; o centrar-se en l'elaboració d'una proposta o d'un pla de comunicació.

El resultat final, podrà tenir les següents tipologies:

 • Modalitat A. Investigació teòrica: l'estudiant haurà de desenvolupar conceptualment un tema d'interès a partir de la revisió, organització i difusió de bibliografia especialitzada. El treball haurà de plantejar una pregunta d'investigació que guiarà el procés d'investigació teòrica.
 • Modalitat B. Dissertació-Investigació empírica: l'estudiant haurà de desenvolupar una investigació fonamentada en dades empíriques (un cas en un context real) utilitzant tècniques de recollida de dades (entrevistes, anàlisi documental, qüestionaris, etc.). El treball haurà de plantejar preguntes d'investigació que guiïn el procés d'investigació empírica i la seva fonamentació teòrica.
 • Modalitat C. Fonamentació d'un projecte practico-professionalitzador. Elaboració d'una proposta de comunicació, d'un pla de comunicació o un anàlisi d'un projecte/campanya de comunicació. L'estudiant haurà d'elaborar la documentació necessària per a confeccionar un dossier complet d'un projecte de comunicació d'autoria pròpia o l'anàlisi d'una campanya de comunicació. L'estudiant podrà elaborar o analitzar una proposta o un pla de comunicació per a una empresa o una institució, a partir de la seva elecció.

VÍDEO PRESENTACIÓ ASSIGNATURA:

https://www.youtube.com/watch?v=STnxiht7kAk&t=4s

Amunt

Dins del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l'assignatura Treball Final de Màster (TFM) té caràcter obligatori. En aquesta assignatura els estudiants han de bolcar tots els coneixements i competències adquirides prèviament en les assignatures obligatòries del màster i també saber integrar els coneixements específics de les assignatures optatives.

Amunt

El Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC cerca que l'estudiant pugui adquirir les competències necessàries que li permetin ser capaç de desenvolupar les següents funcions professionals:

 • Responsable de comunicació corporativa a empreses i institucions. Des d'una visió holística de la comunicació, responsable de coordinar la comunicació corporativa, institucional i la comunicació interna.
 • Director de relacions públiques. Professional que s'encarrega d'establir i mantenir relacions entre una empresa o institució i els seus grups d'interès o públics objectiu (stakeholders).
 • Tècnic o coordinador de protocol i relacions institucionals. Professional que dissenya i executa els esdeveniments d'una empresa o institució tot garantint que s'apliquen correctament les tècniques del protocol.
 • Responsable de comunicació interna. Responsable de fomentar la comunicació amb els treballadors i el diàleg entre totes les àrees de l'organització.
 • Cap de premsa. Responsable de les relacions de l'organització amb els mitjans de comunicació.
 • Gestor de comunitats (community manager). Professional responsable de la presència de l'organització a les xarxes socials.
 • Auditor de comunicació. Professional responsable de determinar si l'organització està comunicant de manera eficaç la seva identitat i estratègia.
 • Assessor de comunicació. Professional que assessora a les empreses sobre com desenvolupar l'estratègia de comunicació corporativa.
 • Assessor de protocol. Professional que assessora sobre l'aplicació de les normatives protocol·làries (precedències, presidències, tractaments protocol·laris, etc.) a empreses i institucions.
 • Organitzador d'esdeveniments (event planner). Professional que s'encarrega del disseny i la producció d'esdeveniments corporatius.
 • Organitzador professional de congressos (OPC). Professional especialista de la planificació i supervisió de congressos i reunions professionals.
 • Executiu o director de comptes a una empresa consultora de comunicació i relacions públiques (també anomenades agències de relacions públiques).

Amunt

Per matricular-se del TFM l'estudiant prèviament haurà hagut de cursar les assignatures obligatòries:

 • Comunicació corporativa y relacions institucionals
 • Comunicació estratègica i creativa a les organitzacions
 • Comunicació digital i reputació en línia
 • Organització estratègica d'esdeveniments
 • Protocol empresarial
 • Relacions amb els mitjans

Amunt

Abans de matricular-se en el TFM serà necessari sol·licitar a l'àrea de coneixement (Comunicació corporativa, Protocol o Organització d'esdeveniments) i la tipologia concreta (Investigació teòrica, Dissertació o Projecte pràctico-professionalitzador) sobre la qual es desitja realitzar el treball.

Requisits previs

Per matricular l'assignatura de TFM l'estudiant ha d'haver superat els 30 crèdits obligatoris.    

Amunt

OBJECTIUS

Amb la realització d'aquest treball final, independentment de l'orientació i àmbit en el que es porti a terme, es pretén que l'estudiant sigui capaç de:

 • Expressar per escrit de forma clara, comprensible i ordenada els resultats d'una pràctica professional o d'investigació.
 • Adquirir els coneixements metodològics i tècnics necessaris per portar a terme una investigació o un treball de caràcter més professional.
 • Aprendre l'ús i adequació de les fonts bibliogràfiques i citacions.
 • Adquirir la capacitat de planificar el treball de forma adequada.

Específicament pels treballs tipus dissertació, es pretén que l'estudiant també sigui capaç de:

 • Definir un tema d'investigació que sigui rellevant en l'àmbit de la Comunicació corporativa, el Protocol i/o l'Organització d'esdeveniments.
 • Desenvolupar un treball que tingui coherència interna, especialment en l'organització de l'índex, en el desenvolupament de les línies d'argumentació principals i en l'adequació dels objectius i preguntes amb la metodologia i dades disponibles.
 • Elaborar un Marc teòric basat en el coneixement d'investigacions prèvies i de la consulta de la bibliografia específica.
 • Triar correctament la metodologia i tècniques a utilitzar i la seva adequació a les preguntes d'investigació formulades i els objectius proposats.
 • Aportar solucions i conclusions rellevants fruit del coneixement, la reflexió i l'anàlisi de l'àmbit d'aplicació del treball.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament de i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7 - Que els estudiants puguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en nous entorns o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi;

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sostenen- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències generals:

CG1- Organització i planificació.

CG2- Generació de noves idees (creativitat, iniciativa i innovació).

CG3- Comunicació oral i escrita.

CG5- Lideratge i presa de decisions.

Competències transversals:

CT1- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CT2- Comunicació eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

Competències específiques (en funció de l'àmbit d'especialització triat):

CE1. Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació corporativa.

CE3. Ser capaç de dissenyar i planificar esdeveniments corporatius que s'adeqüin estratègicament a les necessitats comunicatives i pressupostàries de l'organització.

CE4. Tenir la capacitat de coordinar accions de protocol empresarial i oficial al servei dels objectius corporatius.

CE5. Identificar les dinàmiques dels mass media i els social media per dissenyar i implementar accions de gabinet de premsa aplicant una correcta expressió oral i escrita.

CE6. Dominar la metodologia d'investigació rigorosa de la manera amb què es produeixen les relacions amb els stakeholders a l'entorn digital, per aplicar noves tendències de comunicació en social media i dissenyar propostes innovadores.

CE7. Aplicar sistemes d'avaluació de la reputació (offline i online) d'empreses i institucions, tot detectant possibles conflictes potencials (issues management) per elaborar, dirigir i gestionar plans de comunicació de crisi.

CE8. Adquirir la capacitat per prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una investigació rigorosa.

CE10. Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en el que opera l'organització, identificant els stakeholders, a través dels diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.

CE12. Saber aplicar de forma creativa tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i/o oportunitat comunicativa a resoldre en el context  d'una organització.

RESULTATS D'APRENENTATGE

Entre els resultats d'aprenentatge per assolir en aquesta assignatura destaquen:

 • Elaborar un treball en profunditat, en format de redacció, sobre una de les temàtiques del màster (Comunicació corporativa, Protocol o Esdeveniments) on es demostri un coneixement de les diferents teories i aproximacions sobre la matèria.
 • En el cas de la modalitat de TFM pràctico-professionalitzador, el resultat d'aprenentatge serà elaborar un pla integral de comunicació corporativa per una empresa o institució, en el que s'apliquin tots els coneixements i habilitats adquirides durant el màster. El pla de comunicació haurà d'incloure la definició de la situació de partida, un anàlisi DAFO, els objectius, estratègies, tècniques, tàctiques, missatges, canals, accions i mètode d'avaluació dels resultats.
 • Defensar el treball final mitjançant una gravació audiovisual, on l'alumne haurà de sintetitzar els resultats del seu treball i justificar la seva rellevància.
 • Respondre a les preguntes que la Comissió Avaluadora formularà a l'estduiant a través d'una eina de comunicació síncrona.

Amunt

En el Treball Final de Màster (TFM) l'estudiant ha de demostrar les competències adquirides al llarg del Màster en Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments a partir del desenvolupament d'un treball teòric-conceptual o analític-aplicat a qualsevol dels àmbits i contextos abordats pel pla d'estudis.

Durant tot el procés de desenvolupament del TFM l'estudiant comptarà amb el suport i orientació d'un docent expert en l'àrea de coneixement del treball. Com a punt culminant del desenvolupament del Treball Final de Màster l'estudiant realitzarà una exposició pública (virtual) dels resultats del seu TFM.

L'estudiant posarà en pràctica els coneixements adquirits durant els estudis en una àrea d'especialització concreta. El treball pot estar centrat en un àmbit teòric, en l'anàlisi d'un cas concret, o estar basat en el disseny d'una proposta o d'un pla de comunicació partint d'un brífing.

Es comunicarà a l'estudiant que els treballs han de ser originals: no s'admetran treballs que s'hagin presentat en d'altres àmbits com concursos, licitacions, etc. Sí es podran presentar treballs que després puguin ser utilitzats en aquest àmbit laboral o que s'hagin començat a desenvolupar en el seu propi lloc de treball en el moment d'iniciar el semestre. El Treball Final de Màster estarà format per una introducció, una descripció de les preguntes d'investigació i els objectius, un marc teòric i conceptual, un anàlisi o proposta d'un programa de comunicació corporativa, els resultats d'aquest anàlisi i les conclusions; sempre mantenint el rigor pel que fa a les referències bibliogràfiques i citacions. El treball pot ser un informe sobre un pla de comunicació corporativa, un projecte de relacions públiques, un disseny d'un esdeveniment, etc. Per tant, el treball ha de tenir una orientació pràctica i aplicada, que pugui estar centrada en un cas concret, en una situació, en una estratègia o en la resolució d'algun problema.

Activitats i continguts

Gran part de l'activitat de l'aula del treball final de màster es portarà a terme entre l'estudiant i el seu director o directora. 

L'estudiant ha de ser proactiu durant tot el semestre. És molt important que la realització del treball es porti a terme de manera constant i continuada al llarg del temps establert, amb el suport i assessorament personalitzat del director o directora. El treball a realitzar es dividirà en tres fases que es corresponen amb els moments essencials de tot procés d'investigació.

1.- El disseny del projecte, que conté el títol del treball (que necessàriament haurà d'incloure la identificació / concreció del problema que es vol investigar), els objectius, una primera proposta de marc teòric, la descripció del treball i la planificació del treball (calendari d'execució).

2 i 3.- Primer esborrany (constarà de 2 entregues), amb el marc teòric desenvolupat (estat de la qüestió) i la descripció del treball de camp. En el cas dels anàlisis d'una acció de comunicació corporativa s'haurà de:

 • Analitzar la situació de partida
 • Elaborar un DAFO
 • Descriure la missió, la visió i els valors de l'organització
 • Elaborar un mapa de públics
 • Descriure la estratègia de comunicació
 • Concretar les tècniques i tàctiques de relacions públiques
 • Definir les accions
 • Definir el missatge
 • Analitzar els resultats, proposta d'avaluació

4.- Versió final (treball escrit + defensa) que inclou marc teòric, l'anàlisi o la proposta de programa de relacions públiques, els resultats i conclusions.

La realització del TFM suposa, per tant, l'elaboració OBLIGATÒRIA de tres documents (disseny del projecte, primer esborrany -dues entregues- i versió final) que hauran de ser entregats en els terminis establerts pel calendari de l'aula (no s'acceptaran entregues fora de termini, excepte per causa degudament justificada i amb l'avís previ al/la coordinador/a de l'assignatura de TFM).

Els lliuraments han de realitzar-se a l'espai de l'aula habilitat per aquest fi.

L'entrega de la versió final del treball inclourà:

 • Una portada seguint una plantilla comú.
 • Un resum d'entre 200 i 300 paraules en català, castellà i anglès.
 • Un llistat d'entre 5 i 7 paraules clau.

Es recomana que l'extensió del treball final sigui d'unes 30 pàgines, a 1'5 d'espai d'interliniat que es traduiria en aproximadament 10.000 paraules.

La Universitat Oberta de Catalunya (d’ara endavant, UOC) treballa per garantir un accés permanent, gratuït, lliure i sense restriccions d’alguns drets d’explotació als continguts científics, acadèmics i docents, per tal d’afavorir l’accessibilitat i l’impacte de la recerca científica que s’ha dut a terme, en benefici de la ciència i la societat.

És a dir, la UOC treballa per garantir la publicació en accés obert, la qual contribueix a:

>  L’augment de la visibilitat de les publicacions.

>  L’obtenció d’un impacte més gran de les publicacions.

En aquest sentit, la UOC disposa del repositori institucional, O2, l’Oberta en obert (d’ara endavant, repositori) (https://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/), un portal que recull, difon i preserva les publicacions digitals en accés obert de la comunitat de la UOC elaborades en el desenvolupament de les seves activitats de recerca, docència i gestió.

El repositori emmagatzema els recursos que s’hi han publicat en tres grans apartats:

> Docència: conté els materials docents i els objectes d’aprenentatge generats per l’activitat docent i dipositats tant per professorat de la UOC (mòduls didàctics, vídeos formatius, guies d’estudi, etc.), com per estudiants (treballs finals de grau i de màster, i pràcticums).

> Recerca: conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat investigadora de la UOC dipositades pel personal docent i de recerca.

> Institucional: conté altres recursos institucionals de la UOC que es consideren interessants per a la societat, com per exemple memòries, lliçons inaugurals, etc.

Els documents i els fitxers publicats al repositori tenen una llicència Creative Commons (CC), la qual permet modificar els termes i les condicions de les llicències d’ús d’una obra per a posar-la a disposició del públic amb un règim més o menys obert, sense substituir els drets d’autor, sinó fonamentant-s’hi.

Els documents publicats al repositori han de complir els requisits següents:

>  No estar afectats per cap acord de confidencialitat amb tercers.

>  No vulnerar els drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers.

Amunt

Cómo presentar un Trabajo final de grado Audiovisual
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa XML
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa DAISY
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa EPUB 2.0
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa MOBIPOCKET
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa KARAOKE
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa XML
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa HTML5
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa PDF
Las aproximaciones cualitativa y cuantitativa OAI-MPH
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos XML
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos DAISY
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos EPUB 2.0
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos MOBIPOCKET
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos HTML5
Máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos. Casos PDF
Tertulia / debate sobre comunicación corporativa, protocolo y organización de eventos Audiovisual
Criterios para la redacción de textos académicos y profesionales: Rúbrica de la competencia de expresión escrita Web
Guía para la elaboración del trabajo final de máster XML
Guía para la elaboración del trabajo final de máster DAISY
Guía para la elaboración del trabajo final de máster EPUB 2.0
Guía para la elaboración del trabajo final de máster MOBIPOCKET
Guía para la elaboración del trabajo final de máster HTML5
Guía para la elaboración del trabajo final de máster PDF
Toolkit de género Web
Jornada Comunicación corporativa, protocolo y eventos ante la COVID-19 Audiovisual

Amunt

Estanyol, Elisenda (2017). Guia per a l'elaboració del Treball Final de Màster del Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Editorial UOC. Vídeos:¿Fitó, Àngels; Ferreras, Raquel (2015). Com presentar el treball final de màster. UOC.

-Preparació de la presentació

-Presentació oral

-Respostes davant del tribunal

Estanyol, Elisenda (Coord.) (2016) Màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments. Casos pràctics. Editorial UOC.

Audiovisual. Vídeo-tertúlia amb experts sobre noves tendències en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt