Educació emocional Codi:  M0.855    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura es proposa l'educació emocional des d'una mirada preventiva. S'ofereixen eines des d'un abordatge psicopedagògic que puguin ajudar als professionals en el desenvolupament de les competències emocionals pròpies i a aplicar aquests recursos en el seu acompanyament a nens i adolescents en diferents contextos. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa.

Amunt

L'àmbit de l'educació emocional amb infants i joves.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de nivell de màster. Es pressuposa que l'estudiant té una formació a nivell de grau/llicenciatura sobre les competències emocionals, les habilitats socials, el benestar i la felicitat. 

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures obligatòries.

Amunt

Objectius
Al final d'aquesta matèria s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

  • Conèixer les competències emocionals des d'un punt de vista teòric i vivencial
  • Conèixer les aplicacions de l'educació emocional amb nens i adolescents en diferents contextos
  • Analitzar i avaluar de manera crítica accions i programes d'intervenció aplicats a situacions i contextos específics.
  • Argumentar i dissenyar accions i plans d'intervenció psicològica des dels diferents àmbits i contextos.


Competències


Competències bàsiques
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats


Competències generals
CG1 - Reconèixer i comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, així com els seus corresponents models teòrics de referència

CG2 - Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat per valorar els diferents factors que incideixen en una situació i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències

CG3 - Incorporar la reflexió i actuar d'acord amb la responsabilitat social i ètica professional en l'anàlisi, disseny i seguiment de cada procés d'intervenció

CG4 - Adaptar-se a diferents plantejaments i condicions d'una situació, procediments i eines de treball per abordar un cas o resoldre un problema de la forma més efectiva possible

CG5 - Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives, o socials, de manera imaginativa i innovadora

Competències transversals
CT1 - Utilitzar les eines i entorns digitals de forma adequada per al treball en xarxa i a la xarxa, tant amb finalitats acadèmiques com professionals

CT2 - Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit per a l'elaboració de dictàmens professionals i informes psicològics o altres documents propis d'aquest nivell acadèmic i professional


Competències específiques:

CE5- Analitzar els paràmetres o factors que incideixen en cada cas i determinar la línia d'actuació més idònia per cada situació i context específics en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil

 CE6- Dissenyar i planificar accions i plans d'intervenció, considerant els factors específics que incideixen en cada cas i els referents teòrics i metodològics propis de l'àmbit de la intervenció psicològica infantjuvenil

CE8- Conèixer i identificar els principals recursos TIC aplicats a la intervenció psicològica en l'àmbit infantojuvenil

CE9- Comunicar resultats i conclusions d'una intervenció (en el marc de casos pràctics oferts des del Màster) de manera efectiva i adaptada als diferents interlocutors implicats, utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit de la intervenció psicològics infantojuvenil i tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, a través de diferents mitjans, canals i formats

CE10-Valorar de forma crítica els punts forts i febles en relació a les pròpies necessitats personals i professionals, tenint en compte el context social d'intervenció, amb el propòsit d'actualitzar-se i desenvolupar-se professionalment en el camp d'intervenció infantojuvenilAmunt

  • Educació Emocional:  Naturalesa, objectius, continguts, metodologia i pilars teòrics
  • Les emocions: Concepte, tipus, classificació i teories
  • Les competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, competències social i habilitats de vida i benestar.
  • Aplicacions de l'educació emocional amb infants i adolescents en diferents contextos

Amunt

Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents XML
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents DAISY
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents EPUB 2.0
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents MOBIPOCKET
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents KARAOKE
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents HTML5
Recursos TIC per a la intervenció psicològica i psicopedagògica en nens i adolescents PDF

Amunt

En entrar a l'aula, cada activitat porta vinculat un conjunt de Recursos. El professorat establirà quin són els materials bàsics/complementaris a treballar i com fer-ho per tal de donar resposta a l'activitat. 

Tot i així, de manera proactiva i com s'escau en el context universitari, l'estudiant pot consultar la biblioteca de la UOC accessible des del campus: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos

i, en especial, consultar les diferents bases de dades en psicologia que té a disposició:

http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/bases-de-dades/p?field_temes_recurs_tid=67

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt