Enginyeria de la usabilitat Codi:  M1.202    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La usabilitat és un element clau en disseny i desenvolupament de productes interactius i sistemes informàtics. El concepte d'usabilitat s'utilitza freqüentment amb diferents accepcions i és d'ús comú en el desenvolupament de productes interactius i programari encara que, a la pràctica, l'avaluació de la usabilitat no està sempre plenament integrada en el cicle de vida del desenvolupament d'aquests productes.

El disseny centrat en l'usuari és una perspectiva que proposa un procés iteratiu per al desenvolupament de productes i sistemes informàtics on l'avaluació de la usabilitat és l'element clau. En aquest procés, es generen i avaluen solucions de disseny fins que el resultat es correspon amb els objectius establerts i els requisits dels usuaris. L'enginyeria de la usabilitat persegueix estructurar l'avaluació de la usabilitat i que els equips de treball i les empreses incorporin l'avaluació de la usabilitat segons la perspectiva del disseny centrat en l'usuari en els seus processos de desenvolupament i en la gestió de projectes.

Aquesta assignatura està dissenyada per proporcionar coneixements i competències al voltant de l'avaluació de la usabilitat i, al mateix temps, mostrar la importància de l'avaluació de sistemes interactius i les seves mesures, articulant els avantatges i desavantatges dels diferents mètodes. Es treballaran aspectes bàsics i avançats per a avaluar la usabilitat de sistemes i interfícies incloent la planificació, els mètodes i l'anàlisi de resultats. L'assignatura proporciona els recursos necessaris per a que l'estudiant pugui avaluar la usabilitat de sistemes d'informació, de llocs web i de productes interactius tenint en compte el procés de disseny centrat en l'usuari.

Amunt

L'assignatura "Enginyeria de la Usabilitat" és una assignatura obligatòria del programa Màster en Enginyeria Informàtica i s'emmarca en el mòdul de "Tecnologies Informàtiques". És una assignatura que s'ha dissenyat tenint en compte els complements de formació previs i en coherència amb el pla d'estudis del programa màster.

Amunt

Enginyeria de la usabilitat.

Experiència d'usuari.

Amunt

La present assignatura no pressuposa coneixements previs.

Amunt

Per a aquells estudiants que hagin de cursar complements de formació, es recomana haver cursat prèviament les següents assignatures:

 • Enginyeria del programari
 • Interacció persona-ordinador

Amunt

Les competències del màster universitari en Enginyeria Informàtica en relació a l'assignatura són:

 • 1. Capacitat per projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal.lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • 8. Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i per a resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis i multidisciplinaris, amb capacitat d'integrar aquests coneixements.
 • 12. Tenir habilitats per a l'aprenentatge continu, autodirigit i autònom.
 • 16. Capacitat per modelar, dissenyar, definir-ne l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • 18. Capacitat per assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes, serveis, aplicacions i productes informàtics.
 • 26. Capacitat per conceptualitzar, dissenyar, desenvolupar i avaluar la interacció persona-ordinador de productes, sistemes, aplicacions i serveis informàtics.

 

Els objectius i competències principals d'aquesta assignatura són:

 • Conèixer el concepte d'usabilitat, els elements que la conformen i les seves dimensions.
 • Situar l'avaluació de la usabilitat en el procés de disseny centrat en l'usuari.
 • Dissenyar, planificar i conduir avaluacions de la usabilitat.
 • Conèixer els diferents mètodes d'avaluació de la usabilitat i la idoneïtat de cada un d'ells per a avaluacions concretes.
 • Dissenyar i dur a terme avaluacions de la usabilitat sense usuaris.
 • Dissenyar i dur a terme avaluacions de la usabilitat amb usuaris.
 • Analitzar els resultats de l'avaluació i la seva implicació en el desenvolupament del producte.

Amunt

1. Introducció a la usabilitat

2. Mètodes d'avaluació sense usuaris: avaluació heurística, recorregut cognitiu.

3. Mètodes d'avaluació amb usuaris: test, disseny, tipus de test, execució, anàlisi de resultats.

4. Altres aspectes de l'avaluació de la usabilitat: avaluació al llarg del temps, internacionalització, accessibilitat.

Amunt

Vídeo associat a "Estudi de cas d'usabilitat: Asturias.es" (flv) Audiovisual
Vídeo associat a "Estudi de cas de disseny centrat en l'usuari: de la usabilitat a l'etnografia" (mp4) Audiovisual
Vídeo associat a "Estudi de cas d'usabilitat: Asturias.es" (mp4) Audiovisual
Vídeo associat a "Estudi de cas de disseny centrat en l'usuari: de la usabilitat a l'etnografia" (flv) Audiovisual
Disseny centrat en l'usuari de dispositius mòbils Web
Design Toolkit Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt