Simulació Codi:  M1.205    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Benvinguts a aquest curs de Simulació d'esdeveniments discrets, una disciplina híbrida que combina el coneixement i les tècniques d'Investigació Operativa (IO) i Ciències de la Computació (CS). A causa de les millores ràpides i contínues del maquinari i programari, la Simulació ha esdevenit una àrea de recerca emergent amb aplicacions pràctiques en àrees industrials i de serveis. Avui dia, la major part dels sistemes reals del món son massa complexos per ser modelats i estudiats mitjançant l'ús de mètodes analítics. En canvi, els mètodes numèrics com ara la simulació poden ser emprats per estudiar el comportament d'aquests sistemes, per a comprendre millor el seu comportament intern i consider alternatives (el que s'anomena escenaris "what-if"). Les aplicacions de la Simulació es troben àmpliament distribuïts entre les diferents àrees de coneixement, incloent l'anàlisi del rendiment dels sistemes informàtics i de telecomunicacions o la manofactura, optimització i processos logístics. Aquest curs introdueix els conceptes i mètodes per dissenyar, realitzar i analitzar experiments duts a terme utilitzant l'enfocament de la Simulació. Entre altres conceptes, aquest curs tracta sobre la correcta percepció i la modelització de les dades d'entrada i la aleatorietat del sistema, la generació de variables aleatòries per emular el comportament del sistema real, la verificació i validació de models, l'anàlisi dels resultats experimentals i la definició dels models de simulació.

Amunt

Aquest curs està dissenyat per a estudiants de postgrau en qualsevol de les següents titulacions: Ciències de la Computació, Enginyeria en Telecomunicacions, Administració d'Empreses, Enginyeria Industrial, Economia, Matemàtiques o Física. Es requereixen alguns coneixements matemàtics, es suposa que l'estudiant ha completat amb èxit com a mínim tres cursos de llicenciatura en matemàtiques, un d'ells en probabilitat i estadística. A més, alguns coneixements de programació són desitjables encara que no son imprescindibles. Finalment, l'estudiant ha de poder llegir la documentació tècnica escrit en anglès.

Amunt

 

Amunt

Els principals objectius del curs son:

 • Introduir els estudiants en un camp de la investigació prolífic com es el de la simulació d'esdeveniments discrets. En particular, aquest curs ofereix una sèrie de eines de modelització de sistemes de gran abast (conceptes, tècniques i habilitats) que els estudiants poden utilitzar tant en la seva investigació com a les carreres professionals.
 • Desenvolupar en els alumnes el pensament analític la capacitat de modelatge i la capacitat de síntesi. En particular, al llarg del curs els alumnes hauran de: modelar sistemes o processos per tal d'analitzar-los, llegir articles científics, i desenvolupar les seves habilitats de simulació pròpies. 

Els objectius de l'assignatura es deriven dels objectius del curs i han estat dissenyats per poder-se evaluar. Al final d'aquest curs, els estudiants han de ser capaços de:

 • Aplicar el pensament científic en l'anàlisi dels sistemes i processos complexos.
 • Comprendre els conceptes importants en el modelatge i simulació per ordinador.
 • Modelar de la incertesa i l'atzar a través de distribucions estadístiques.
 • Definir un experiment per ordinador a partir de unes hipòtesis per provar-les.
 • Recollir i modelar les dades, els errors d'estimació en els resultats i analitzar els resultats de la simulació.
 • Entendre com els ordinadors generen (pseudo-) números aleatoris i variables.
 • Adonar-se de les possibilitats d'aplicació i les limitacions de les tècniques de simulació per ordinador.
 • Emprar tècniques estadístiques per a la construcció de les declaracions i conclusions científiques.
 • Construir, verificar i validar el sistema i els models de processos.
 • Entendre les idees principals que es descriuen en els articles científics en la simulació.

Amunt

 1. Simulació: Què, Per què i quan?
 2. Dins del Programari de Simulació
 3. Programari de Simulació
 4. Els estudis de simulació
 5. Modelatge Conceptual
 6. El desenvolupament del model conceptual
 7. Recollida de Dades i Anàlisi
 8. Codificació del Model
 9. Obtenir resultats precisos
 10. Cerca a l'espai de solucions
 11. Execució
 12. Verificació i Validació
 13. La pràctica de la simulació.

Amunt

Simulation PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt