Transformacions del treball Codi:  M1.251    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Durant els darrers anys tot un conjunt de factors tecnològics, empresarials, econòmics, socials, culturals, polítics i institucionals estan transformant radicalment el treball. Sota la premissa d'una nova onada tecnològica (que s'afegeix a la primera onada digital, la de les TIC i d'Internet) i que té en la robòtica, la intel·ligència artificial, l'aprenentatge de les màquines, la impressió 3D, l'Internet de les coses, el cloud computing o el big data algunes de les seves principals innovacions, el treball està evolucionant ràpidament cap a noves dimensions.

El canvi tecnològic disruptiu interacciona amb l'economia i la societat, i crea nous interrogants que aquesta assignatura vol abordar. Per exemple, veurem com es pot combinar el treball de les persones amb una automatització i digitalització cada vegada més apoderades i que fan treball cognitiu; ens preguntarem per si la nova onada tecnològica destrueix llocs de treball, com i en quina mesura es possible substituir-los; o veurem si les noves dinàmiques de treball contingent vinculades amb l'economia compartida són sostenibles en el temps.

Així doncs, en aquesta assignatura ens proposem d'estudiar, des d'una perspectiva interdisciplinària, les principals transformacions ocorregudes al món del treball durant els darrers anys, veure les dinàmiques subjacents que configuren aquests canvis, analitzar el paper de les polítiques públiques, i estudiar com des de la funció de recursos humans de les empreses es pot abordar aquest canvi.

Amunt

La assignatura que presentem a continuació pertany a la matèria 1: El treball en el Context Global que es composa de dues assignatures: Entorn Global de Negocis i Transformacions del Treball. Te importants vinculacions i marca el punt d'inici dels contingtus d'economia del treball del Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans. Es tracta d'uns continguts d'economia del treball que analitzen els seus principals indicadors i fonts d'anàlisi, que aborda la problemàtica de la precarietat laboral, i que analitza amb profunditat la relació entre tecnologia, en especial la nova onada tecnològica digital, i el treball. En aquest sentit, els continguts de l'assignatura Transformacions del Treball s'associen amb futurs continguts d'estrategia de recursos humans i d'organització del treball que es desenvoluparan més endavant. 

Amunt

La comprensió de la problemàtica de les transformacions del treball, i especialment de les implicacions de la nova onada tecnològica digital i els processos derivats de canvi en el món del treball, te una incidència molt important en la presa de decisions vinculada als recursos humans. Amb això, els camps professionals d'implicació d'aquesta assignatura abarquen totes aquelles competències vinculades amb l'anàlisi de l'entorn laboral i amb la presa de decisions dels directius i professionals de les empreses, especialment els més vinculats amb la gestió de persones.

Amunt

No són necessaris coneixements previs. Si l'estudiant té dificultats pot contactar amb el consultor que li proporcionarà eines i recursos de suport.

Amunt

COMPETÈNCIES: 

 
BÀSIQUES
 
CB6. Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, tot sovint en un context d'investigació.

CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixement adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una forma que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònonoma.

CG1. Analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que es pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials, i assolir resultats eficients.
 
TRANSVERSALS
 
CT3. Aportar valor a les organitzacions fent ús de les TIC de forma avançada.

CT4. Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement Acadèmic i en el coneixement aplicats en la pràctica professional.
 
ESPECÍFIQUES
 
CE1. Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de forma integrada a sobre perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.

 

RESULTATS D'APRENENTATGE:
 
- Comprendre les transformacions ocorregudes al mercat laboral i en les societats del treball, identificant les implicacions personals i socials d'aquests canvis.

- Reflexionar críticament sobre les dinàmiques i les tendències del treball a l'actualitat, i utilitzar les principals fonts d'informació (quantitatives i qualitatives) per a l'estudi dels mercats del treball.

- Estudiar el procés de transició des de la societat industrial cap a la societat del coneixement i el treball en xarxa, tot relacionant els canvis econòmics i socials amb les transformacions del treball.

 - Entendre els efectes laborals de la recent onada tecnològica, en especial la seva relació amb l'organització del treball i la qualificació dels treballadors, i estudiar les diferents formes de treball que estan apareixent.

 - Analitzar de forma crítica la funció de recursos humans en el context dels canvis disruptius del treball.

Amunt

Mòdul didàctic 1
Transformacions del mercat de treball: principals elements d'anàlisi

1. Transformacions del mercat de treball a Espanya
2. Mercat de treball i divisió sexual del treball
3. Ocupació i ciutadania en un context de crisi dels referents moderns

Mòdul didàctic 2
La precarització de l'ocupació i de les relacions laborals

1. Aproximació als processos de precarització laboral
2. Dinàmiques de precarització de l'ocupació i de les relacions laborals
3. El creixement de les desigualtats en el capitalisme contemporani

Mòdul didàctic 3
El treball a la societat del coneixement

1. La importància de la tecnologia en els processos de treball
2. El treball en la societat industrial: una perspectiva històrica
3. El treball en la societat del coneixement

Mòdul didàctic 4
Noves tendències del treball. El treball a la nova onada digital: robòtica i intel·ligència artificial, treball contingent

1. La nova onada tecnològica i els recents canvis del treball
2. Robòtica, intel·ligència artificial i treball
3. Economia compartida i treball contingent

Amunt

Amunt

La superació de l’assignatura s’assoleix a través de la superació de l’Avaluació Continuada (AC).
Aquesta assignatura, pel seu contingut i els seus objectius, requereix un ritme de treball constant durant tot el curs. El calendari de lliurament de les activitats d'avaluació contínua (EC) us orientarà sobre el temps d'estudi que requereix cada tema. Les activitats que es proposen en l'avaluació contínua tenen per objectiu que l'estudiant aprofundeixi i es familiaritzi amb els diferents coneixements conceptuals i teòrics exposats en els materials didàctics, al mateix temps que els posa en pràctica en l'anàlisi individual dels temes relacionats amb la intervenció pública en matèria d'ocupació.
En aquest sentit, per dur a terme les activitats de l'avaluació contínua, l'alumne/a haurà d'haver realitzat prèviament una lectura dels mòduls didàctics corresponents i una consulta analítica dels documents que s'especifiquin. També serà de gran ajuda la revisió de les lectures recomanades en els materials didàctics.
El model d'avaluació contínua facilita la consecució dels objectius de l'assignatura, però requereix un compromís per part de l'estudiant des de l'inici de l'assignatura. L'avaluació contínua es fonamenta en la realització, el lliurament en el termini fixat i la superació de les PACs. Els principals criteris per a la superació de les PACs són:
  • L'adequació i correcció del contingut de la resposta a l'enunciat de l'activitat
  • Complexitat i claredat de raonament en el qual es recolza la solució aportada a les preguntes i la capacitat per relacionar els temes.
  • Elaboració ordenada, cuidada, i raonada de les activitats.
  • Valoració personal i raonament d'aquesta valoració.
  • L’estil, la correcció lingüística i la cura dels aspectes formals (citacions, estructura documents, etc) en redactar les activitats.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt