Direcció estratègica d'RH Codi:  M1.252    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La frase "les persones són el nostre actiu més important" no és un simple clixé, sinó una realitat per a moltes empreses que s'han adonat que la seva capacitat de resposta davant la competitivitat i les incerteses dels mercats depèn, en gran mesura, dels recursos humans dels que disposen. Els objectius estratègics d'una organització difícilment s'assoliran si es fonamenten en unes pràctiques de recursos humans repetitives que podrien ser les mateixes en qualsevol altre context. Pel contrari, cal que cada organització seleccioni les pràctiques de recursos humans i la combinació de capital humà adients per a dur a terme la seva estratègia concreta. En altres paraules, els recursos humans passen a ser un factor determinant de la competitivitat i no només un cost empresarial que reduir. S'han convertit, així, en un recurs estratègic que cal gestionar com a tal.

En aquesta assignatura es recull el que implica desenvolupar una direcció estratègica de recursos humans, la qual podem definir com el patró de polítiques i activitats de recursos humans orientats a fer possible que una organització assoleixi els seus objectius.  Per a dur-la a terme, cal conèixer quina es l'estratègia de l'organització, que al seu torn respon a l'anàlisi del seu entorn i de la seva situació interna. Després, cal entendre com els recursos humans poden contribuir a desenvolupar un avantatge competitiu estratègic. Això darrer es pot entendre des de dos punts de vista complementaris:

 1. Són els processos organitzatius els que proporcionen un avantatge competitiu. Per aprofundir en aquest aspecte, en el mòdul 1 s'expliquen els conceptes i tipus de capacitats distintives i s'exposa què són les capacitats dinàmiques.
 2. És el capital humà dels individus el que proporciona avantatge competitiu. Aquest aspecte s'exposa amb detall en el mòdul 2, que parla del capital intel·lectual i l'aprenentatge.

Finalment, un cop obtinguda aquesta visió global, cal concretar plans per a cadascuna de les àrees de recursos humans, i en particular el reclutament i la selecció, la formació i el desenvolupament, i la retribució. El mòdul 3 se centra en la planificació de les necessitats de persones i de la massa salarial, al que afegirem lectures que permetin comprendre el rol estratègic d'aquestes activitats

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria, que tots els estudiants del màster han de superar.

 

Amunt

Els coneixements que s'obtindran a Direcció Estratègica de Recursos Humans són valuosos per a les persones que ocupen els càrrecs d'alta direcció de qualsevol organització, no només en l'àmbit de recursos humans sinó en qualsevol àrea funcional i en la direcció general.

Amunt

Es recomana tenir els coneixements equivalents als complements de formació "Persones i Organitzacions"  i "Introducció a l'Empresa". Els coneixments previs sobre direcció estratègica empresarial són útils però no imprescindibles.

Amunt

Els recursos d'aprenentatge d'aquesta assignatura inclouen articles científics i divulgatius en anglès

Amunt

Objectius

 • Explicar el rol estratègic dels recursos humans i els mecanismes pels quals la gestió de recursos humans influeix en el rendiment de les organitzacions.
 • Analitzar les capacitats d'una organització
 • Descriure les diferents formes de capital intel·lectual i d'aprenentatge en les organitzacions.
 • Proposar pràctiques de recursos humans que afavoreixin la capacitat innovadora i d'aprenentatge d'una organització.
 • Realitzar la planificació de recursos humans per a una organització.

Competències

 • Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat en la pràctica professional.
 • Establir l'estratègia de recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar l'impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzacionals.

Amunt

Mòdul didàctic 1 La contribució estratègica dels recursos humans

 1. Evolució de la funció de recursos humans cap a rols estratègics
 2. Condicions estratègiques perquè la gestió de recursos humans sigui font de competitivitat empresarial
 3. Concepte i tipus de capacitats organitzatives
 4. L'enfocament de capacitats dinàmiques i el seu vincle amb els recursos humans

Mòdul didàctic 2 Recursos humans i gestió del coneixement

 1. Capital intel·lectual: capital humà, capital social i capital organitzatiu
 2. Gestió del capital intel·lectual i el coneixement
 3. Aprenentatge d'explotació, d'exploració i ambidestre
 4. Pràctiques de recursos humans per al desenvolupament de la capacitat innovadora i l'aprenentatge

Mòdul didàctic 3 La planificació dels recursos humans com a eina estratègica

 1. El procés estratègic
 2. La planificació estratègica de recursos humans: què és, quines finalitats persegueix i àmbits d'aplicació
 3. Com desenvolupar la planificació dels recursos humans

 

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt