Comportament i desenvolupament organitzacional Codi:  M1.258    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En l'assignatura es realitza una anàlisi de l'impacte que els individus, els grups i les estructures tenen en la conducta dins de les organitzacions. S'aborden  les claus per entendre el funcionament i l'efectivitat  de les organitzacions per a què siguin sostenibles.

Les empreses i institucions inicien canvis organitzacionals per ser viables. Per això, abordarem com es veuen obligades a vèncer el repte de la resistència al canvi i a la cerca de l'equilibri  entre els objectius organitzacionals i dels objectius personals d'aquells qui la conformen. 

S'analitzarà  com la cultura i el clima organitzacional poden ser un vincle o una barrera per al bon acompliment de l'organització, i com poden constituir-se com a pilars fonamentals que permetin a les empreses ser competitives.

Es treballaran el compromís organizacional, la satisfacció laboral i l'engagement i diversos aspectes que tenen potencial per a desencadenar una àmplia gamma d'emocions positives per a l'empleat  i per al seu entorn. Així mateix, s'analitzaran  els símptomes i efectes que té per a la salut psicològica dedicar més temps al treball del que és exigit, fer del treball el nucli central de la pròpia vida i no ser capaces de tenir altres interessos. 

Les intervencions han de diagnosticar les tensions i les barreres que obstaculitzen el canvi, fent propostes pragmàtiques per canviar la realitat amb una visió que superi la immediatesa i sigui estratègica. A partir de diferents models, s'estudiarà la manera com les organitzacions poden solucionar els seus problemes i conflictes a partir d'intervencions com si es tractés d'una activitat científica i professional, confiable i que abordi els conceptes clau. 

Amunt

L'assignatura  "Comportament i desenvolupament organitzacional" és obligatòria i forma part  de la matèria 2 "Estratègia de RRHH" del Màster Universitari en  Direcció i gestió  de RRHH.  Completen aquesta matèria les assignatures  "Direcció estratègica de RRHH", "Avaluació de l'impacte de la gestió de RRHH" i "Direcció responsable de persones".

Amunt

Competències

Transversals:

 • CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TICs de forma avançada. 
 • CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Específiques:

 • CE1 - Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.
 • CE6- Desenvolupar activitats de recerca i d'anàlisi de dades amb múltiples tècniques en l'àmbit dels recursos humans.

Resultats d'aprenentatge

 • Entendre i facilitar processos de canvi i desenvolupament organitzatius identificant les variables presents en aquest procés, posant accent en el clima i la cultura de l'organització.
 • Liderar processos de desenvolupament i canvi organitzatius alineats amb les necessitats estratègiques de l'empresa.
 • Comparar i aplicar models i instruments per avaluar les intervencions en RRHH a les organitzacions.

Amunt

Bases del comportament humà per a gestors de recursos humans

 • El comportament organitzacional
 • Els aspectes personals i interpersonals del comportament humà


Desenvolupament i canvi organitzacional

 • Desenvolupament organitzacional. El moviment DO
 • Canvi organitzacional


Cultura organizacional

 • Metàfores i models descriptius
 • Formes  d'avaluació
 • Valors organitzacionals


Clima organizacional

 • Dimensions i propietats
 • Orientacions teòriques
 • Model Competing Values Approach
 • Altres models explicatius


Intervenció organizacional

 • Intervenció des de la  psicologia (T+O+RH)
 • Intervenció en crisi enfront de  prevenció
 • Programes d'intervenció. 
 • Models d'intervenció. 


Compromís organizacional

 • Dos models explicatius del compromís organitzacional.
 • Antecedents i pràctiques d'alt compromís.
 • Contracte psicològic.
 • Implicacions per a la direcció  dels recursos humans.


Satisfacció laboral

 • Model dinàmic
 • Teoria bifactorial
 • Teories de la discrepància
 • Teories situacionals
 • Determinants de la satisfacció laboral


Engagement

 • Psicologia positiva
 • Aproximació conceptual
 • Dimensions
 • Models explicatius
 • Conseqüències i beneficis


Passió i addicció laboral

 • Passió pel treball
 • Addicció al treball

Amunt

Bases del comportament humà per a gestors de recursos humans PDF

Amunt

Materials didàctics
 • Mòdul 1. Bases del comportament humà per a gestors de recursos humans.
 • Mòdul 2. Desenvolupament i canvi organitzacional.
 • Mòdul 3. Cultura organizacional.
 • Mòdul 4. Clima organizacional.
 • Mòdul 5. Intervenció organizacional.
 • Mòdul 6. Compromís organizacional.
 • Mòdul 7. Satisfacció laboral.
 • Mòdul 8. Engagement.
 • Mòdul 9. Passió i addicció laboral.
Es proporcionaran articles de referència al voltant de cadascun dels temes.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt