Direcció responsable de persones Codi:  M1.262    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El treball és molt més que un fet econòmici també un fet social. Les persones tenen necessitat materials, culturals, de reconeixement i d'autorealització. I una de les responsabilitats socials primàries per a una empresa és oferir un treball digne en què els treballadors puguin desenvolupar-se a nivell humà i professional.

L'assignatura us permetrà vincular la direcció de recursos humans amb la Responsabilitat Social Corporativa. La Direcció de persones té un paper fonamental en l'establiment de polítiques, estratègies i pràctiques que fomentin el benestar laboral i la qualitat del treball. Des d'aquesta perspectiva, l'assignatura es centra en l'anàlisi i disseny de polítiques estratègiques i les pràctiques de RH que tenen efecte positiu en la millora de l'ocupabilitat i el desenvolupament professional dels col·laboradors, en l'impuls de la igualtat de gènere,  en el combat contra la discriminació, en la conciliació de la vida laboral i familiar, i en la promoció de canals de formació i aprenentatge permanent, entre d'altres.

Analitzarem qué vol dir gestió sostenible de RH, com és la gestió de persones en aquelles organitzacions que més l'afavoreixen; identificarem el paper de la cultura organitzativa per a fomentar la igualtat i per a què les persones se sentin valorades i motivades per líders que actuen com a model de referència de valors i principis ètics; i prendrem consciència de la responsabilitat de la direcció de persones en la gestió de la carrera professional de cadascun dels membres de l'organització. 

 L'assignatura s'estructura al voltant dels eixos següents:

1) Els aspectes normatius que regeixen el funcionament de les organitzacions i que serveixen de base a la seva estratègia responsable. Es pretén promoure la reflexió i valorar els efectes de la RSC en el sistema de relacions laborals.

2) Les polítiques estratègiques de la Direcció de Persones i com aquestes poden alinear-se amb la Responsabilitat Social Corporativa. 

3) Les dimensions i factors que conflueixen en el desenvolupament de RH i l'ocupabilitat. S'aborden aquests indicadors i es reflexiona al voltant de la corresponsabilitat de l'organització i de l'empleat en el manteniment i millora de l'ocupabilitat al llarg de la trajectòria laboral de cada individu.

4) Es presenten les estratègies pràctiques per a diagnosticar i executar plans d'igualtat per a assolir en una empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats, i eliminar la discriminació per raó de sexe.

L'objectiu és donar resposta a les següents qüestions: 

- Com gestionar els recursos humans de manera sostenible?
- Com identificar el potencial professional dels meus col·laboradors? quines pràctiques saludables milloren la seva ocupabilitat?
- Com traslladar la RSC i la igualtat a la meva empresa?

Amunt

Assignatura optativa del pla d'estudis del Màster Universitari en Direcció i Gestió de RRHH. També forma part del Pla d'Estudis de Màster U. en Responsabilitat Social Corporativa.

Amunt

Competències transversals

CT2 - Adoptar i promoure actituds i comportaments per part dels membres d'una organització en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

CT3 - Aportar valor a les organitzacions utilitzant les TIC de forma avançada.

CT4 - Desenvolupar el pensament crític i reflexiu, fonamentat en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

CT5 - Liderar i dirigir equips de treball i/o projectes en entorns complexos, dinàmics i globals.

Competències específiques

CE1 - Analitzar l'entorn laboral, organitzatiu i dels recursos humans atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.

CE2- Establir l'estratègia d'recursos humans d'acord amb l'orientació estratègica general de l'empresa, i diagnosticar i avaluar el impacte de les intervencions en els recursos humans sobre els resultats organitzacionals.

Resultats d'aprenentatge

 • dentificar les dimensions principals de la responsabilitat social corporativa (RSC) i la seva implicació en els RH.

 • Analitzar els comportaments socialment responsables en una empresa.

 • Investigar les pràctiques de recursos humans i d'organització del treball per a empreses socialment responsables.

 • Conèixer els instruments principals d'articulació pràctica de la RSC i valorar els efectes de l'RSC en el sistema de relacions laborals.

 • Connectar la RSC amb la normativa legal i convencional .

 • Identificar les dimensions principals d'una bona gestió de recursos humans, amb objectius no només econòmics, i la seva implicació en els RH.

 • Plantejar accions per donar resposta a les necessitats detectades en les organitzacions i determinats col·lectius, i millorar les oportunitats de les persones per desenvolupar-se laboralment.

 • Abordar globalment i reflexionar sobre les dimensions i factors que conflueixen en l'ocupabilitat.

 • Valorar la implicació dels empleats en el propi aprenentatge permanent i al desenvolupament professional.

 • Analitzar l'ocupabilitat, per, de cara a un futur, ser capaç d'avaluar i poder reconèixer als treballadors

 • Diagnosticar l'entorn productiu, laboral i social analitzant críticament les característiques, requeriments i oportunitats.

 • Analitzar l'evolució de les estructures empresarials i de les pràctiques de recursos humans i la seva incidència en els requeriments competencials i oportunitats de les persones.

 • Conscienciar sobre els prejudicis i estereotips socials, i on i com es produeixen i retroalimenten les iniquitats.

 • Reflexionar sobre el compromís d'impulsar la igualtat de gènere a partir de les polítiques de direcció de persones.

 • Analitzar la situació de partida d'homes i dones valorant els factors objectius i subjectius que incideixen en la inserció, el desenvolupament professional i en la millora de la qualitat del treball.

 • Utilitzar els indicadors adequats per fer el diagnòstic de la situació en diferents àmbits de la gestió de recursos humans.

 • Desenvolupar estratègies per diagnosticar i executar plans d'igualtat.

 • Analitzar els diferents aspectes de la gestió de les organitzacions, principalment, dels recursos humans, que afavoreixen la igualtat de gènere.

Amunt

Unitat 1. Responsabilitat social i polítiques estratègiques de la direcció de persones

Responsabilitat social de les empreses: perspectiva jurídica

 • Las dimensiones interna i externa de la RSC.
 •  Anàlisi dels principals instruments d'articulació pràctica de la RSC.
 • Efectes de la RSC en el sistema de relacions laborals.

RSC i polítiques estratègiques de la Direcció de persones: Una perspectiva psicosocial

 •   Compromís social.
 • Management responsable
 • La implicació de la Direcció de persones en la RSC
 • Cap a les persones: l'organització intel·ligent.
 • Eines per a l'avaluació del funcionament dels sistemes de l'empresa.
 • La  direcció estratègica i les Pràctiques de Recursos Humans.
 • La Direcció per Objectius i la Direcció per Valors: una metodologia en la gestió de persones.

Unitat 2.Ocupabilitat i gestió de la carrera professional

Ocupabilitat: factors i dimensions

 • Noves dimensions del treball: la qualitat de l'ocupació i condicionants d'exclusió del mercat de  treball.
 • La reformulació organitzativa i les noves pràctiques de RRHH.
 • Competències professionals.
 • El projecte professional.
 • Desenvolupament de la carrera professional.

Unitat 3. Gestió i tractament de la diversitat. El Pla d'Igualtat

 •  Responsabilitat social i igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
 •  Igualtat d'oportunitats en altres col·lectius.
 •  Àmbits d'anàlisi, diagnòstic i disseny d'un pla d'igualtat.

Amunt

Amunt

Mòdul 1. Responsabilitat social de les empreses: perspectiva jurídica

 • La Unió Europea i la RSC.
 • Las dimensiones interna i externa de la RSC.
 • Connexió de la RSC amb la normativa legal i convencional.
 •  Anàlisi dels principals instruments d'articulació pràctica de la RSC: codis de conducta, etiquetes socials, inversions ètiques i fons socialment responsables, certificació i acreditació, informes o balanços socials.
 • Efectes de la RSC en el sistema de relacions laborals.

Mòdul 2. RSC i polítiques estratègiques de la Direcció de persones: Una perspectiva psicosocial

 •   Compromís social.
 • Management responsable
 • La implicació de la Direcció de persones en la RSC
 • Cap a les persones: l'organització intel·ligent.
 • Eines per a l'avaluació del funcionament dels sistemes de l'empresa.
 • La  direcció estratègica i les Pràctiques de Recursos Humans.
 • La Direcció per Objectius: una metodologia en la gestió de persones.

Mòdul 3. Ocupabilitat: factors i dimensions

 • Noves dimensions del treball: la qualitat de l'ocupació i condicionants d'exclusió del mercat de  treball.
 • La reformulació organitzativa i les noves pràctiques de RRHH.
 • Competències professionals.
 • El projecte professional.
 • Desenvolupament de la carrera professional.

Mòdul 4. Gestió i tractament de la diversitat. El Pla d'Igualtat

 •  Responsabilitat social i igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
 •  Igualtat d'oportunitats en altres col·lectius.
 •  Àmbits d'anàlisi, diagnòstic i disseny d'un pla d'igualtat.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt