Pràctiques (àrea) Codi:  M1.275    :  8
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura  consisteix en la realització d'unes pràctiques curriculars (amb càrrega docent) en una organització vinculada, sempre i de forma clara, a l'àmbit de treball específic del màster.

Constitueixen una activitat formativa i, per tant, supervisada per la UOC amb l'objectiu que els estudiants apliquin i complementin les competències i coneixements adquirits al llarg de tot el màster.

Poden desenvolupar-se en qualsevol tipus d'organització, pública o privada, amb o sense ànim de lucre, a nivell nacional o internacional i poden ser de caràcter presencial, semipresencial o virtual.

Les pràctiques s'han d'instrumentar a través d'un Projecte Formatiu que reculli les funcions, activitats i tasques a realitzar i que formarà part del Conveni Educatiu que donarà cobertura legal a les pràctiques.

Per accedir a una posició de pràctiques l'estudiant pot optar entre dues modalitats:

Modalitat 1. L'estudiant mateix busca i proposa l'organització i la posició en la qual desitja realitzar les seves pràctiques.

Modalitat 2. La UOC proporciona les organitzacions i les posicions disponibles en aquell moment i l'estudiant aplica a les diferents posicions que li puguin interessar. En aquest cas, o bé l'organització realitza la selecció o, a petició de la pròpia empresa, la UOC assignarà un estudiant dels que hagin aplicat a aquesta posició en concret.

Amb independència o de forma complementària a l'assignatura de pràctiques, els estudiants també poden realitzar pràctiques no curriculars, que no tenen càrrega docent i que es gestionen també a través de la mateixa UOC.

 


 

Amunt

És una assignatura optativa de  8 crèdits a la qual correspon una càrrega docent de 200 hores. Les pràctiques que es realitzen en aquesta assignatura tenen la consideració de pràctiques curriculars.

Amunt

Es projecta al camp professional i/o de la direcció i gestió dels recursos humans. Els estudiants poden cursar les pràctiques en empreses i organitzacions  de qualsevol sector, sempre i quan la posició i les funcions, activitats i tasques es vinculin a les competències desenvolupades al llarg del programa.

Amunt

Les organitzacions que acullen estudiants per a realitzar l'assignatura  podran, atenent a les funcions, activitats i tasques vinculades a les posicions que ofereixin, sol·licitar que aquests disposin d'algunes competències (coneixements o habilitats) concretes com ara, per exemple,  un nivell alt de coneixement d'una llengua estrangera.

Amunt

Per cursar  l'assignatura s'han de tenir superats, com a mínim, la meitat dels crèdits del màster (30 crèdits). Els estudiants que, no complint aquest requisit, vulguin cursar l'assignatura hauran de sol·licitar l'exempció a la Direcció del Programa, qui la valorarà oportunament atenent a l'itinerari acadèmic i professional de l'estudiant.

 A continuació s'inclouen les opcions per cursar o incorporar l'assignatura a l'expedient.

 Opció 1. Sol·licitar el Reconeixement Acadèmic de l'Experiència Professional (RAEP):

Si un estudiant pot acreditar documentalment com a mínim un any d'experiència professional relacionada amb la titulació i justificar que ha adquirit les competències generals, bàsiques, transversals i específiques establertes a l'assignatura, podrà sol·licitar, a través de Secretaria, i en els terminis que s'estableixin, el Reconeixement de l'Experiència Professional.

En el cas que a l'estudiant se li concedeixi el RAEP, matricularà l' assignatura com a "reconeguda".

Opció 2. Cursar pràctiques curriculars en una empresa o organització:

Per a sol·licitar pràctiques curriculars, l'estudiant ha d'accedir, en les dates de sol·licitud indicades, a l'aplicatiu de gestió (Secretaria / Tràmits / Pràctiques curriculars).

En totes dues opcions, hi ha la possibilitat d'ampliar o complementar les pràctiques a la mateixa empresa o organització formalitzant un segon conveni de pràctiques, aquesta vegada no curriculars. Això requereix preparar dos Projectes Formatius diferents i que les noves funcions, activitats i tasques treballin, almenys parcialment, altres competències.

 

 

Amunt

Competències generals:

  • Analitzar i resoldre problemes en contextos interdisciplinaris, enfocant les situacions i orientant la presa de decisions de manera que pugui respondre satisfactòriament a les necessitats organitzatives i socials i assolir resultats eficients.

 

Competències bàsiques:

  • Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Competències transversals:

  • Comunicar-se de manera efectiva en un entorn professional global.
  • Analitzar, sintetitzar i desenvolupar el pensament crític i la reflexió, fonamentats en el coneixement acadèmic i en el coneixement aplicat a la pràctica professional.

Competències específiques:

  • Obtenir una visió de conjunt de l'entorn laboral organitzatiu i dels RRHH atenent de forma integrada a les seves perspectives econòmica, jurídica, psicològica i organitzativa.

Amunt

L'assignatura contempla el desenvolupament de pràctiques en empreses i organitzacions vinculades a l'àmbit de treball del màster i els següents continguts específics:

  • Familiarització amb un context professional.
  • Aplicació dels coneixements i competències treballats al llarg del programa.
  • Memòria justificada.

Amunt

Les pràctiques curriculars: una oportunitat per a impulsar la teva carrera professional Audiovisual
Estudiants en pràctiques: un actiu de present i de futur Audiovisual
Per a què, com i quan fer pràctiques? El que has de saber per decidir-te a fer-les! Web
La doble visió estratègica de les pràctiques: qualitat en equilibri Web
Guia ràpida per gestionar les teves pràctiques: com, quan i què has de fer? Web
Algunes pistes per a trobar una excel·lent posició de pràctiques Web
Guia ràpida per a l'acolliment d'estudiants Web
Objectiu professional i eines per la cerca de feina o de posicions de pràctiques Web

Amunt

Els estudiants tenen al seu abast materials de suport actualitzats per a la seva orientació professional així com eines per impulsar la seva trajectòria professional (disseny i posicionament de la marca personal i cerca activa de noves oportunitas professionals).

L' organització, per la seva banda, proporcionarà aquells materials necessaris perquè l'estudiant pugui desenvolupar les funcions, activitats i tasques encomanades.

L'estudiant, a més, disposa dels materials, recursos i eines proporcionats per la biblioteca de la universitat.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt