Prácticas Código:  M1.563    Créditos:  4
Consulta de los datos generales   Descripción   La asignatura en el conjunto del plan de estudios   Campos profesionales en que se proyecta   Conocimientos previos   Objetivos y competencias   Contenidos   Consulta de los recursos de aprendizaje que dispone la asignatura   Información sobre la evaluación en la UOC   Consulta del modelo de evaluación  
Este es el plan docente de la asignatura. Os servirá para planificar la matrícula (consultad si la asignatura se ofrece este semestre en el espacio del Campus Más UOC / La Universidad / Planes de estudios). Una vez empiece la docencia, tenéis que consultarlo en el aula. El plan docente puede estar sujeto a cambios.

Amb aquesta assignatura pràctica del Màster Universitari es pretén integrar l'alumnat en un entorn professional real on posar en pràctica els seus coneixements i les competències apreses en el procés d'aprenentatge. Les pràctiques podran realitzar-se en un mitjà de comunicació, departament de comunicació d'una empresa o institució, o en una consultora de comunicació. Les pràctiques seran tutelades per un tutor professional en l'entitat de destinació i un tutor acadèmic del màster.

Amunt

L'assignatura s'integra en el nou màster, amb l'objectiu d'aplicar tota la teoria apresa en els processos de pràctica, de manera que desenvolupi noves destreses i narratives periodístiques.


Els estudiants que optin per la modalitat de pràctiques en empreses externes realitzaran un període d'activitat professional (presencial o virtual) en una empresa que hagi signat un conveni de pràctiques curriculars amb la universitat o en el seu propi centre de treball sempre que aquest compleixi amb les condicions adequades. Aquest conveni inclourà en tots els casos un pla formatiu en què s'especifiquen els objectius i condicions de les pràctiques. Les pràctiques en empreses externes es duen a terme dins el marc temporal docent de l'assignatura. Durant tota la seva estada de pràctiques l'estudiant comptarà amb el suport i l'orientació d'un tutor extern (que és la persona de referència formalment vinculada a l'empresa o institució on tenen lloc les pràctiques) i amb el suport i l'orientació personalitzada d'un docent expert en l'àrea de coneixement concreta on s'inscriuen les pràctiques.

Amunt

Tots aquells relacionats amb el periodisme i la comunicació en l'entorn corporatiu.


Amunt

Coneixements d'editors i eines de noves narratives. Per matricular l'assignatura Pràctiques l'estudiant ha d'haver superat la totalitat dels crèdits obligatoris (42 crèdits).

Amunt

L'assignatura té l'objectiu de la posada en pràctica dels coneixements teòrics assimilats en el procés d'aprenentatge del màster.


Les competències de l'assignatura són les següents:


-Dissenyar, produir i avaluar continguts multimèdia i formats de comunicació informativa participativa.


-Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.


-Identificar les diferents modalitats d'estructura i organització de l'empresa de comunicació i interpretar els seus resultats financers.


-Dominar els processos per al disseny, la implementació i avaluació de projectes periodístics.


-Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístics.


-Desenvolupar habilitats narratives adaptades a diferents tipus de contingut i canals de distribució especialitzats.


-Dominar l'ús i aprofitament de les tecnologies i plataformes de comunicació per a la producció i difusió de continguts periodístics.

Amunt

    1. Preproducció. Elecció del tema i documentació.

    2. Producció de reportatges. Gèneres i eines.

    3. Edició i difusió del reportatge.


Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets. La manca d'originalitat en l'autoria o mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna prova d'avaluació contínua (PAC), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de PAC, de materials, manuals o articles (sense la citació corresponent) o d'un altre estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular. D'altra banda, aquest tipus de conductes poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui. La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Esta asignatura sólo puede superarse a partir de la evaluación continua (EC). La nota final de evaluación continua se convierte en la nota final de la asignatura. La fórmula de acreditación de la asignatura es la siguiente: EC.


Ponderación de las calificaciones

Opción para superar la asignatura: EC

Nota final de asignatura: EC

Amunt