Tecnologia, control i seguretat dels aliments Codi:  M3.503    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta matèria es revisen i puntualitzen els aspectes legislatius de la seguretat alimentària i es tracten en profunditat els diferents aspectes relacionats amb les tecnologies i sistemes de control i garantia de qualitat de productes alimentaris. Els agents que afecten la seguretat dels aliments (microorganismes, toxines, xenobiòtics), els mecanismes i tècniques de control, tècniques de detecció i quantificació toxicològica, els certificats de qualitat, la traçabilitat i la higiene ambiental.

Amunt

Assignatura optativa a cursar en els darrers semestres

Amunt

  • Indústries del sector alimentari
  • Empreses i centres de restauració col·lectiva (geriàtrics, menjadors escolars, hospitals, hostaleria, etc.)

 

Amunt

Per cursar l'assignatura es recomana haver superat les assignatures obligatòries del programa

Amunt

- Capacitat per analitzar, intervenir i dissenyar processos combinats en la producció d'aliments per potenciar i rendibilitzar el procés tecnològic i / o millorar la qualitat.

- Ser capaç d'aplicar i avaluar el manteniment de pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de risc aplicant la legislació vigent.

- Liderar els processos d'implantació de sistemes de seguretat i qualitat alimentària.

- Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

- Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.

Amunt

Tecnologia alimentària

Qualitat dels aliments

Microbiologia i  Control dels microorganismes 

Toxicologia alimentària

Amunt

Material Suport

Amunt

Recursos electrònics

Catalunya 

Agència Catalana del Consum: http://www.consum.cat

Agència Catalana de Seguretat Alimentària: http://gencat.net/salut/acsa  

Departament d'Agricultura i Alimentació: http://www.gencat.net/darp 

Departament de Salut: http://www.gencat.net/salut

Espanya 

Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició: http://www.aesa.msc.es

Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació: http://www.mapya.es

Ministeri de Sanitat i Consum: http://www.msc.es

Organismes internacionals 

Codex Alimentarius - Reports: http://www.codexalimentarius.net/web/reports.jsp 

Food and Agriculture Organization: http://www.fao.org/

The Joint FAO / WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA): http://www.codexalimentarius.net/web/jecfa.jsp

The Joint FAO / WHO Meetings on Microbiological Risk Assessment (JEMRA): http://www.codexalimentarius.net/web/jemra.jsp

The Joint FAO / WHO Meetings on pesticides Residus (JMPR): http://www.codexalimentarius.net/web/jmpr.jsp  

World Health Organization Food Safety (WHO): http://www.who.int/foodsafety/en


Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.
La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua.

La qualificació obtinguda en l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura. El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en l'avaluació contínua, que consisteix en la realització d'una sèrie de proves amb la intenció que l'estudiant posi en pràctica els conceptes i mètodes que es volen transmetre a través de les unitats didàctiques. Si un estudiant participa en l'avaluació contínua, al ritme establert, comprova amb l'ajuda del consultor el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

Algunes consideracions importants pel que fa a les proves d'avaluació continuada:

1. Per obtenir la nota d'avaluació contínua l'estudiant haurà de lliurar les PACs que la configuren.

2. La qualificació final de l'Avaluació Contínua vindrà en funció de la ponderació de cada PAC realitzada.

3. La resolució de les PACs és individual, excepte en el cas que el professor consultor indiqui el contrari. Encara que es considera perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de còpies o duplicats per part dels estudiants que han treballat en grup, ja que el sistema d'avaluació és totalment "ad personam" i, per tant, té caràcter totalment individual. En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada o duplicada d'un altre / s estudiant / es pertanyent / es a la mateixa aula, oa una altra aula de la mateixa àrea de coneixement, comportarà la consideració de l'activitat com no presentada (N) per a tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre ells. Així mateix detectada la duplicitat d'una activitat, es procedirà a revisar tota l'avaluació contínua ia aplicar el criteri descrit per a totes les activitats que no compleixin el requisit de resolució individual. En aquest sentit, detectada una incidència d'aquest tipus, el professor consultor ho posarà en coneixement de l'estudiant / s mitjançant un missatge a la seva bústia personal.

4. Cal lliurar les PACs en el termini marcat, sense pròrrogues en els lliuraments.

5. Els enunciats, instruccions, el temps necessari per a la realització de cada una de les proves i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC.  

Amunt

La retroalimentació o informació que rebrà l'estudiant al llarg de l'avaluació contínua és un factor important i una informació que li permetrà fer un seguiment proper del seu desenvolupament i aprenentatge dels continguts de l'assignatura.
Durant l'avaluació contínua, l'estudiant rebrà una qualificació per cada prova d'avaluació contínua que li permetrà valorar objectivament l'assimilació de continguts que hagi pogut realitzar.
De forma contínua, a través del Tauler de l'aula també podrà rebre ràpida informació sobre el procés d'estudi o els dubtes que li sorgeixen en el desenvolupament d'aquest. El col·laborador docent, a través de les FAQs o respostes directes, farà un seguiment d'aquest procés d'estudi i acompanyarà l'estudiant en tot moment.

Amunt