Noves tendències en alimentació Codi:  M3.521    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Aquesta matèria s'estudia a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i l'expressió genètica, proteòmica i metabolòmica amb la intenció d'integrar aquests coneixements en la salut pública i en la pràctica clínica per prevenir, diagnosticar o tractar malalties o establir recomanacions nutricionals personalitzades. Aporta coneixements actualitzats de la metodologia i aplicació de les tecnologies de l'era postgenòmica, aprofundint els conceptes de Genòmica Funcional (Nutrigenòmica i Nutrigenètica) i Biologia de Sistemes, les seves expectatives futures i els problemes ètic sassociats.

Inclou a més una avaluació crítica de les noves tendències dietètiques (vegetarianisme, règims i / o restriccions d'aliments per temes estètics, socials o culturals ...) i de com aquestes eleccions alimentàries o patrons dietètics afecten a l'organisme i a la salut.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures obligatòries.

Amunt

Resultats d'aprenentatge
 • Analitzar a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme; sobre l'expressió genètica, les modificacions epigenètiques, l'activitat proteica, i el metaboloma.
 • Integrar els coneixements de l'era post-genòmica per a la prevenció de malalties o establir recomanacions nutricionals personalitzades.
 • Debatre sobre les expectatives futures i els problemes ètics associats a la genòmica funcional i biologia de sistemes.

Competències
 • Abordar la interacció entre nutrició i genètica, les seves expectatives futures i les seves implicacions ètiques.
 • Utilitzar i aplicar de les TIC en l'àmbit professional de la salut.
 • Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Amunt

 • Nutrigenòmica, Nutrigenètica, Metabolòmica. La cara emergent de la nutrició.
 • Microbiota
 • Dieta Paleolítica, Dieta cetogènica, Dejú intermitent
 • Dieta vegetariana, Dieta vegana

Amunt

Material Suport

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.

Amunt

La metodologia de treball general proposada en l'assignatura es basa tant en l'estudi individualitzat com en grup, a través de les eines disponibles de l'aula, a partir del material de l'assignatura. D'aquest procés d'estudi s'espera que l'assimilació de continguts sigui a partir d'un estudi crític dels mateixos, recolzats en la bibliografia i el material recomanat, així com el seguiment actiu dels espais virtuals comuns de l'aula.

Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta d'estudiants i professor es realitza a través de la zona de Debat i Fòrum on es convida a la participació per intercanviar opinions sobre les mateixes o sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura, construint conjuntament alguns dels coneixements de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi el pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua es converteix en la nota final de l'assignatura.

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en l'avaluació contínua, que consisteix en la realització d'una sèrie de proves amb la intenció que l'estudiant posi en pràctica els conceptes i mètodes que es volen transmetre a través de les unitats didàctiques. Si un estudiant participa en l'avaluació contínua, al ritme establert, comprova amb l'ajuda del consultor el progrés del seu procés d'aprenentatge.

Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació continuada com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

Algunes consideracions importants pel que fa a les proves d'avaluació continuada:

 1. Per obtenir la nota d'avaluació contínua l'estudiant haurà de lliurar les PACs que la configuren.
 2. La qualificació final de l'Avaluació Contínua vindrà en funció de la mitjana de les diferents PACs realitzades.
 3. La resolució de les PACs és individual, excepte en el cas que el professor consultor indiqui el contrari. Encara que es considera perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de còpies o duplicats per part dels estudiants que han treballat en grup, ja que el sistema d'avaluació és totalment "ad personam" i, per tant, té caràcter totalment individual. En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada o duplicada d'un altre estudiant pertanyent a la mateixa aula, o en una altra aula de la mateixa àrea de coneixement, comportarà la consideració de l'activitat com a no presentada (N) per a tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre els mateixos. Així mateix detectada la duplicitat d'una activitat, es procedirà a revisar tota l'avaluació contínua ia aplicar el criteri descrit per a totes les activitats que no acompleixin el requisit de resolució individual.En aquest sentit, detectada una incidència d'aquest tipus, el professor consultor ho posarà en coneixement de l'estudiant mitjançant un missatge a la bústia personal.
 4. S'ha de lliurar les PACs en el termini marcat, sense pròrrogues en els lliuraments.
 5. Els enunciats, instruccions, el temps necessari per a la realització de cadascuns i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC.

Amunt

L'Avaluació final serà el resultat del procés d'avaluació contínua. Serà necessari realitzar més de la meitat de les PACs de l'assignatura per disposar de nota final.

Amunt

La retroalimentació o informació que rebrà l'estudiant al llarg de l'avaluació contínua és un factor important i una informació que li permetrà fer un seguiment proper del seu desenvolupament i aprenentatge dels continguts de la assignatura. 

Mitjançant el Registre d'Avaluació Contínua (RAC) s'accedeix a la nota de cada repte.

El professor / a col·laborador / a informarà al tauler de l'aula de la seva publicació i indicarà els errors més freqüents i els aspectes d'interès que s’hagin detectat en la tasca de correcció de les activitats lliurades. També inclourà una valoració personalitzada, que pot ser més o menys extensa, en funció de les necessitats de cada cas.

El professor / a, farà un seguiment d'aquest procés d'estudi i acompanyarà l'estudiant en tot moment.

Amunt