Alimentació al món Codi:  M3.523    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta matèria es realitza una aproximació a la situació nutricional mundial des d'un context sociopolític. S'aprofundeix en l'anàlisi de la seguretat alimentària, l'avaluació de l'estat nutricional i la valoració dels seus indicadors.Es tracta també la malnutrició, problema que constitueix un important problema de salut pública en un important nombre de països, la seva clínica, complicacions, prevenció i tractament nutricional

Amunt

Des de fa uns anys el concepte de nutrició ha experimentat un gran canvi i és considerat com un instrument per promocionar la salut i tractar i prevenir l'aparició de determinades malalties. La creixent globalització, l'obertura de fronteres i els moviments de població fan que la població diana i els potencials beneficiaris siguin cada dia més diversos. Per aquesta raó aquest mòdul tracta d'aproximar l'estudiant a la diversitat de problemes nutricionals, els seus orígens, causes i estratègies d'afrontament més enllà del nostre món conegut.

En aquest semestre és convenient realitzar les dues assignatures que tracten la qüestió des del punt de vista dels problemes per defecte o per excés d'alimentació L'Alimentació al món i l'Alimentació per a la prevenció de patologies 

Amunt

 • Planificadors i gestors de polítiques de prevenció relacionades amb l'alimentació i la salut.
 • Professionals que treballen en fundacions, organitzacions no governamentals, organismes internacionals relacionats amb la salut i l'alimentació.

Amunt

És recomanable haver cursat prèviament Nutrició i Salut pública i  Alimentació al cicle vital

Amunt

És recomanable haver cursat, prèviament, les assignatures: Nutrició i Salut Pública i Alimentació al Cicle Vital.

Amunt

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les relacions entre nutrició, seguretat alimentària, salut i la mortalitat.

Avaluar la idoneïtat d'accions destinades a la millora de la seguretat alimentària

Seleccionar indicadors nutricionals en contextos específics

Determinar les causes subjacents i les característiques de la inseguretat alimentària

Interpretar i utilitzar marcs conceptuals per a l'anàlisi de la seguretat alimentària

Competències

Ser capaç d'identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la seva incidència en els hàbits alimentaris

Capacitat per analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.

Liderar l'organització, gestió i implementació dels diferents tipus de tractament dietètic preventiu i suport nutricional en diferents patologies

Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.

Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Amunt

L'assignatura s'estructura a partir de reptes relacionats amb 

-El mapa de l'alimentació al món: s'aborden els patrons alimentaris del món i la relació entre patrons i situacions nutricionals

-Piensa global, actual local: es treballa sobre el concepte de Seguretat alimentària, disponibilitat, accés, utilització i estabilitat dels aliments. 

-Pots millorar la situació nutricional mundial: s'endinsa en els aspectes fonamentals de la malnutrició, especialment en la infància, i en l'avaluació de les diferents estratègies o programes existens

-Reptes nutricionals del món: mirada als reptes alimentaris i científics, especialment considerant els Objectius de Desenvolupament Sostenible.  

Amunt

Material Suport
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució XML
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució DAISY
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució EPUB 2.0
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució MOBIPOCKET
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució HTML5
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució PDF
Llegar a un entendimiento sobre las causas de la malnutrición para actuar de forma conjunta Web
Nutrición, seguridad alimentaria y medios de subsistencia: conceptos básicos Web
How to conduct a Nutrition Situation Analysis Web
Qualitative Methods for Assessing the Impact of Development Programmes on Food Security Web
Gender in Food and Nutrition Security Web
Evaluación y análisis del estado nutricional Web
Conceptos y marcos de seguridad alimentaria Web
Evaluación del Impacto de Programas de Desarrollo en la Seguridad Alimentaria Web
Estudios de evaluación de la seguridad alimentaria Web

Amunt

Amunt

 • Action Contre la Faim www.actioncontrelafaim.org
 • Médecins Sans Frontières MSF www.msf.org
 • OXFAM www.oxfam.org
 • Save The Children Found (International Alliance) www.savethechildren.net
 • Centre de Recherches Épidémiologiques pour Désastres www.cred.be
 • ENN Foro de ONGs Nutrición y Seguridad Alimentaria www.ennonline.net
 • FEWS – USAID Información sobre vigilancia de situación alimentaria www.fews.net
 • Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF www.unicef.org
 • Organización Mundial de la Salud OMS www.who.int/en/
 • Organización para la Agricultura y la Alimentación FAO www.fao.org
 • Programa Mundial para los Alimentos PAM www.wfp.org
 • ReliefWeb Información sobre crisis humanitarias www.reliefweb.int
 • USAID Fanta www.fantaproject.org
 • Valid International Limited, Investigación en Nutrición www.validinternational.org

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a l'assignatura. Els fomats també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua. La qualificació obtinguda en l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura.

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en l'avaluació contínua, que consisteix en la realització d'una sèrie de proves amb la intenció que l'estudiant posi en pràctica aquells conceptes i mètodes que es volen transmetre a través de les unitats didàctiques. Si un estudiant participa en l'avaluació contínua, al ritme establert, comprova amb l'ajuda del professor / a el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació continuada com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

Algunes consideracions importants pel que fa a les proves d'avaluació contínua:

 1. Per obtenir la nota d'avaluació contínua l'estudiant haurà de lliurar les diferents PACs que la configuren.
 2. La qualificació final de l'Avaluació Contínua vindrà en funció de la ponderació de cada PAC realitzada.
 3. La resolució de les PACs és individual,excepte en el cas que el professor consultor indiqui el contrari. Encara que es considera perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de còpies o duplicats per part dels estudiants que han treballat en grup, ja que el sistema d'avaluació és totalment"ad personam"i, per tant, té caràcter totalment individual. En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada o duplicada d'un altre / s estudiant / s pertanyent / es a la mateixa aula, o a una altra aula de la mateixa àrea de coneixement, comportarà la consideració de l'activitat com suspesa (D) per a tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre els mateixos. Així mateix detectada la duplicitat d'una activitat, es procedirà a revisar tota l'avaluació contínua i a aplicar el criteri descrit per a totes les activitats que no compleixin el requisit de resolució individual. En aquest sentit, detectada una incidència d'aquest tipus, el professor ho ha de posar en coneixement de l'estudiant / s mitjançant un missatge a la seva bústia personal.
 4. S'han de lliurar les PACs dins el termini marcat,sense pròrrogues en els lliuraments.
 5. Els enunciats, instruccions, el temps necessari per a la realització de cada prova i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC

Amunt

L'Avaluació final serà el resultat del procés d'avaluació contínua. Serà necessari realitzar més de la meitat de les PACs de l'assignatura per disposar de nota final

Amunt

La retroalimentació o informació que rebrà l'estudiant al llarg de l'avaluació contínua és un factor important i una informació que li permetrà fer un seguiment proper del seu desenvolupament i aprenentatge dels continguts de l'assignatura. Durant l'avaluació contínua, l'estudiant rebrà una qualificació per cada prova d'avaluació continuada que li permetrà valorar objectivament l'assimilació de continguts que hagi pogut realitzar. De manera contínua, a través del Tauler de l'aula també podrà rebre ràpida informació sobre el procés d'estudi o els dubtes que li sorgeixen en el desenvolupament d'aquest. El professor/a, farà un seguiment d'aquest procés d'estudi i acompanyarà l'estudiant en tot moment.

Amunt