Alimentació en el cicle vital Codi:  M3.524    Crèdits:  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En esta asignatura se profundiza en el concepto de dieta saludable, el conocimiento actualizado de requerimientos nutricionales y en las recomendaciones dietéticas en diferentes etapas de la vida. Se tratan en detalle los cambios fisiológicos y metabólicos asociados al proceso vital (mujer embarazada, mujer lactante, en la infancia, en la menopausia, en la práctica deportiva y en las personas de edad avanzada) y sus repercusiones nutricionales.

Amunt

Assignatura del mòdul Nutrició comunitària Es recomana cursar-la en el primer semestre costat de Alimentació col·lectiva i Nutrició i Salut pública

Amunt

Es recomana cursar-la en el primer semestre costat d'Alimentació Col·lectiva i Nutrició i Salut Pública.

Amunt

Resultats d'aprenentatge


-Relacionar els coneixements relatius a la fisiologia del sistema digestiu i del metabolisme energètic dels macronutrients i els micronutrients.


-Identificar els canvis fisiològics i metabòlics associats al procés vital


-Identificar les necessitats energètiques i de nutrients específiques i diferenciades segons situacions

fisiològiques, etapes de la vida (adult, infància i adolescència, etapes de la dona (embaràs, lactància i menopausa), gent major), i en funció del nivell d'activitat física.


-Integrar el coneixement sobre nutrients i grups d'aliments, i les seves propietats en el concepte d'alimentació saludable


Competències

Integrar els coneixements sobre organització estructural, característiques anatòmiques i histològiques dels òrgans del sistema digestiu i les funcions que realitza cada òrgan per a la seva aplicació en la definició de recomanacions dietètiques


Capacitat per analitzar en detalls la composició dels aliments, per a la seva aplicació a la definició de recomanacions dietètiques, identificant els diferents nutrients i les seves funcions en l'organisme.


Ser capaç de dissenyar i avaluar accions de millora en plans d'alimentació i recomanacions nutricionals en les diferents etapes evolutives d'un individu o grup de població.


Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut


Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.


Amunt

Dieta equilibrada: Guies alimentàries de diferents països

La nutrició en les diferents etapes de la vida: Nutrició en l'embaràs i la lactància. Nutrició en la menopausa. Nutrició en la primera infància, a l'etapa escolar i adolescència.

La nutrició i l'envelliment: L'envelliment. El procés d'envelliment. Necessitats nutricionals de la gent gran.

Nutrició esportiva. La dieta de l'esportista. Suplements per a esportistes.


Amunt

Material Suport

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a l'assignatura. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.


Amunt

La metodologia de treball general proposada en l'assignatura es basa tant en l'estudi individualitzat com en grup, a través de les eines disponibles de l'aula, a partir del material de l'assignatura. D'aquest procés d'estudi s'espera que l'assimilació de continguts sigui a partir d'un estudi crític dels mateixos, recolzats en la bibliografia i el material recomanat, així com el seguiment actiu dels espais virtuals comuns de l'aula.

Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta d'estudiants i professor es realitza a través de la zona de Debat i Fòrum on es convida a la participació per intercanviar opinions sobre les mateixes o sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura, construint conjuntament alguns dels coneixements de l'assignatura.


Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua. La qualificació obtinguda en l'avaluació continuada serà la nota final de l'assignatura.

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica dels estudiants en l'avaluació contínua, que consisteix en la realització d'una sèrie de proves amb la intenció que l'estudiant posi en pràctica aquells conceptes i mètodes que es volen transmetre a través de les unitats didàctiques. Si un estudiant participa en l'avaluació contínua, al ritme establert, comprova amb l'ajuda del professor / a el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació continuada com a modalitat d'aprenentatge i avaluació.

Algunes consideracions importants pel que fa a les proves d'avaluació contínua:

1. Per obtenir la nota d'avaluació contínua l'estudiant haurà de lliurar les diferents PACs que la configuren.

2. La qualificació final de l'Avaluació Contínua vindrà en funció de la ponderació de cada PAC realitzada.

3. La resolució de les PACs és individual,excepte en el cas que el professor consultor indiqui el contrari. Encara que es considera perfectament normal i útil l'estudi en grup i el treball cooperatiu com a estratègia efectiva d'estudi, això no implica que es permeti la presentació de còpies o duplicats per part dels estudiants que han treballat en grup, ja que el sistema d'avaluació és totalment"adpersonam"i, per tant, té caràcter totalment individual. En conseqüència, el lliurament d'una activitat copiada o duplicada d'un altre / s estudiant / s pertanyent / es a la mateixa aula, oa una altra aula de la mateixa àrea de coneixement, comportarà la consideració de l'activitat com suspesa(D)per a tots els estudiants implicats sense que sigui en absolut rellevant el vincle existent entre els mateixos. Així mateix detectada la duplicitat d'una activitat, es procedirà a revisar tota l'avaluació contínua ia aplicar el criteri descrit per a totes les activitats que no compleixin el requisit de resolució individual. En aquest sentit, detectada una incidència d'aquest tipus, el professor ho ha de posar en coneixement de l'estudiant / s mitjançant un missatge a la seva bústia personal.

4. S'han de lliurar les PACs dins el termini marcat,sense pròrrogues en els lliuraments.

5. Els enunciats, instruccions, el temps necessari per a la realització de cada prova i els criteris de correcció s'explicitaran en la pròpia PAC.


Amunt

L'Avaluació final serà el resultat del procés d'avaluació contínua. Serà necessari realitzar més de la meitat de les PACs de l'assignatura per disposar de nota final

Amunt

La retroalimentació o informació que rebrà l'estudiant al llarg de l'avaluació contínua és un factor important i una informació que li permetrà fer un seguiment proper del seu desenvolupament i aprenentatge dels continguts de l'assignatura. Durant l'avaluació contínua, l'estudiant rebrà una qualificació per cada prova d'avaluació continuada que li permetrà valorar objectivament l'assimilació de continguts que hagi pogut realitzar. De manera contínua, a través de l'Tauler de l'aula també podrà rebre ràpida informació sobre el procés d'estudi o els dubtes que li sorgeixen en el desenvolupament d'aquest. El professor / a, farà un seguiment d'aquest procés d'estudi i acompanyarà l'estudiant en tot moment.

Amunt