Treball final de màster Codi:  M3.527    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquest document, en forma de guia general, té per objectiu proporcionar les pautes generals necessàries per a la concepció i estructuració del treball final de màster, així com el marc de treball per a l'estudiantat, de manera que el procés de realització del mateix sigui el més efectiu i útil possible.

Prèviament a l'inici del semestre, l'estudiantat preselecionarà la línia de treball de la seva preferència d'entre les indicades a continuació.

ÀREES O LÍNIES DE TREBALL

Per tal de facilitar l'elecció del contingut o temàtica del projecte i adaptar-lo a l'àrea natural d'experiència del director/a del projecte, s'han predefinit unes àrees o línies de treball. La finalitat és que l'aportació del tutor o tutora de TFM sigui el més rellevant possible. Amb aquesta finalitat, la proposta ha d'incorporar explícitament l'adscripció a una de les àrees que es descriuen a continuació:

1) Nutrició comunitària i educació nutricional (disseny de programes de nutrició comunitària, intervencions en àmbit laboral, escolar, comunitari..., avaluació d'intervencions alimentàries)

2) Epidemiologia i Salut pública (enquestes nutricionals, taules de composició d'aliments, índexs o scores d'estils de vida, polítiques alimentaries...)

3) Restauració per a col·lectivitats (menjadors escolars, laborals, presons, residències geriàtriques...)

4) Patrons dietètics (Dieta mediterrània i patrons d'alimentació tradicional, Dieta atlàntica, Dieta oriental...)

5) Alimentació i societat (migracions, antropologia alimentària, aspectes culturals de l'alimentació)

6) Oferta alimentària, cuina i gastronomia (xarxes de restaurants saludables, tècniques culinàries, al·lèrgens alimentaris, innovació i biodiversitat en mercats, aliments tradicionals, de temporada i de proximitat...)

7) Alimentació i clima (sostenibilitat de la producció i del consum alimentari, empremta mediambiental...)

8) Comunicació alimentària (etiquetatge, publicitat i màrqueting alimentari, xarxes socials...)

9) TICs i alimentació (apps i webs de salut...)

10) Qualitat alimentària, seguretat alimentària i higiene d'aliments (punts crítics, toxiinfeccions alimentàries...)

11) Indústria alimentària i R + D en productes alimentaris (tecnologia alimentària, desenvolupament de productes, reformulació, reaprofitament, anàlisi sensorials, complements alimentaris i suplementació (fitoteràpia, probiòtics, omega 3 i altres ingredients), interaccions entre plantes/aliments/fàrmacs, begudes energitzants, superaliments...)

12) Promoció d'alimentació i estils de vida saludable (alimentació i descans, alimentació i activitat física, alimentació i consum d'alcohol i/o tabaco...)

13) Cronobiologia, epigenètica i dieta (cronodieta o com adaptar els àpats als ritmes, epigenètica, alimentació i dejuni, Fasting, dieta paleo...)

14) Neurociència, psicologia i nutrició (epidemiologia TCA, neurodesenvolupament infantil i juvenil, comportament alimentari, addiccions...)

15) Alimentació i prevenció de malalties de gran prevalença (malalties cardiovasculars, sobrepès, obesitat, diabetis, càncer...)

16) Dieta i envelliment actiu i saludable (dieta antiinflamatòria, antiaging, antioxidants...)

17) Alimentació infantil

18) Alimentació en la dona

El projecte ha de focalitzar, fonamentalment, en una de les àrees, encara que el seu desenvolupament impliqui manejar conceptes de més d'una àrea. Es valorarà l'elecció d'un context i àmbit de treball com poden ser l'elecció d'un centre d'ensenyament, una organització sanitària, una empresa del sector alimentari, la llar, etc. i l'ús de noves tecnologies de la informació i comunicació per a la seva realització. La superació del projecte requereix de la presentació d'un document o memòria final, el qual ha de ser prou representatiu de les competències adquirides al llarg de tot el programa formatiu.

En funció de l'àrea escollida per l'estudiant se li assignarà un tutor o una tutora que serà el responsable directe del seguiment de tot el procés de realització del projecte. Es procurarà respectar al màxim l'elecció del tema que hagi realitzat cada estudiant, però, en funció de la càrrega docent del tutor o tutora de TFM se li pot demanar a l'elecció d'un altre tema per garantir l'adequat seguiment del mateix.

La realització del projecte és de caràcter individual.

Amunt

El projecte o treball final és un dels elements fonamentals del procés d'aprenentatge, i s'ha dissenyat com un instrument docent que facilita l'aplicació i integració de l'aprenentatge desenvolupat durant el màster en un context real de treball. Així mateix, complementa el procés d'avaluació contínua del programa des d'una perspectiva global i on es posaran de manifest l'adquisició de les competències professionals bàsiques, específiques i transversals pròpies de l'àmbit i l'especialitat escollida.

Amunt

Per cursar el Treball Final es requereix haver cursat les assignatures obligatòries i estar matriculat o haver superat les optatives.

Amunt

Per cursar el Treball Final es requereix tenir superades les assignatures obligatòries i estar matriculat o haver aprovat les optatives.

Per escollir línia/àmbit temàtic, abans de l'inici de l'assignatura caldrà omplir un formulari que pot trobar-se a l'espai de tràmits. En cas de no triar tema s'assignarà un a l'atzar.

Amunt

La realització del projecte permetrà desenvolupar els següents capacitats:

 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut
 • Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.
 • Capacitat per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat per interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix l'alimentació.

   

Amunt

Material Suport
Les aproximacions qualitativa i quantitativa XML
Les aproximacions qualitativa i quantitativa DAISY
Les aproximacions qualitativa i quantitativa EPUB 2.0
Les aproximacions qualitativa i quantitativa MOBIPOCKET
Les aproximacions qualitativa i quantitativa KARAOKE
Les aproximacions qualitativa i quantitativa XML
Les aproximacions qualitativa i quantitativa HTML5
Les aproximacions qualitativa i quantitativa PDF
Les aproximacions qualitativa i quantitativa OAI-MPH
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual
Plantejament d'un estudi quantitatiu PDF
SPSS(v27) Programari en línia
Health Sciences Research Toolkit Web

Amunt

Biblioteca Virtual de la UOC. Módulo 2. Cómo hay que iniciar una búsqueda". En Competencias Informacionales

Biblioteca Virtual de la UOC. "Módulo 5. Cómo encontrar información especializada". En Competencias Informacionales

Biblioteca Virtual de la UOC. "Módulo 9. Módulo 9. Cómo organizar la información encontrada". En Competencias Informacionales

Accés directe a:

UOC. Servei lingüístic. "Guia lingüística: català".

UOC. Servei lingüístic. "Guía lingüística: español"

UOC. Servei lingüístic. "Guía lingüística: inglés"

Guía práctica para la aplicación de la norma ISO 690 (citación bibliográfica) 2010.

Cómo citar bibliografía

Como citar recursos electrónicos

TERMCAT: Centre de Terminologia

RAE: Real Academia Española

Cerca de Bases de Dades

Amunt

El desenvolupament del TFM es farà de manera progressiva, seguint les indicacions del professorat responsable i del tutor o tutora de TFM, i d'acord amb el calendari.

L'estudiantat haurà de fer 5 lliuraments obligatoris i avaluables, corresponents a cada un dels blocs de treball en què s'ha estructurat el projecte. Aquests blocs són:

 • Definició del projecte
 • Desenvolupament del projecte (lliurament intermedi)
 • Desenvolupament del projecte (lliurament final)
 • Presentació del TFM
 • Defensa del TFM

1. Definició del projecte

L'estudiantat ha de comunicar (abans de l'inici de l'assignatura a través d'un formulari) la idea del tema que vol treballar per a què se li pugui assignar un tutor o tutora de TFM amb qui s'establirà una relació bilateral individualitzada mitjançant la comunicació a través de l'aula.

A partir de la idea inicial, i fruit de la comunicació, comentaris i suggeriments del tutor o tutora de TFM, cada estudiant presentarà un document amb la seva proposta de treball per a ser avaluada. L'esmentada proposta contindrà de manera general els següents elements:

Títol del treball: Respon a la descripció global del treball i el seu àmbit específic.

Introducció: Antecedents i justificació del projecte.

Objectius: Descripció dels objectius o finalitats generals y específiques del projecte.

Preguntes investigables: Descriure el que es vol investigar a través d'una o diverses preguntes científiques investigables que suggereixin aspectes metodològics (veure exemples de preguntes PICO en document adjunt).

Metodologia: Descripció inicial de la metodologia que està previst utilitzar, adaptada a la tipologia de projecte a realitzar (revisió bibliogràfica, recerca qualitativa o quantitativa o disseny d'intervenció).

Bibliografia: Fonts d'informació consultades fins el momento per a l'elaboració de la proposta i la redacció de la introducció, correctament citades seguint criteris Vancouver.

 1. Desenvolupament del projecte

Desenvolupament dels continguts del projecte i ampliació dels apartats prèviament assenyalats. Estarà subjecte a observacions del tutor o tutora del projecte i revisions per part de cada estudiantat, per elevar la qualitat i optimització de continguts i forma.

De manera general, el treball haurà de contenir, depenent de la modalitat escollida, els següents apartats:

Revisió Recerca Disseny d'intervenció
1. Introducció 1. Introducció 1. Introducció
2. Objectius 2. Objectius 2. Objectius
3. Metodologia 3. Metodologia 3. Metodologia
4. Resultats 4. Resultats 4. Pla d'avaluació de la intervenció
5. Discussió 5. Discussió 5. Aplicabilitat de la intervenció
6. Aplicabilitat i noves línies de recerca 6. Conclusions 6. Conclusions
7. Conclusions 7. Bibliografia 7. Bibliografia
8. Bibliografia    

Constarà de dos lliuraments que seran avaluades de forma independent: a) lliurament intermedi, en el qual es valoraran els quatre primers punts del treball; i b) lliurament final, en la qual s'avaluaran tots els apartats.

 1. Presentació del TFM

En les dates establertes, s'haurà de presentar, a través de l'eina Presenta, un resum del treball en forma de presentació audiovisual, amb una durada màxima de 15 minuts.

 1. Defensa del TFM

Després del lliurament del document final i la presentació audiovisual, es procedirà a la defensa virtual síncrona del treball davant la comissió d'avaluació, a través de l'eina Videoconferència. Per això, s'assignarà un dia i hora per a la defensa de cada estudiant. En aquell moment, cada estudiant haurà de respondre a les preguntes que li realitzi la comissió d'avaluació del seu treball.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació del projecte es realitzarà en diferents fases, ja que la mateixa organització d'aquest es composa de diferents activitats que es lliuraran al llarg del semestre. En l'avaluació de cada estudiant participaran:

1) Tutor o tutora del TFM: valorarà de forma contínua durant el semestre les diferents activitats des de la proposta inicial del treball final, fins al desenvolupament final de la memòria del TFM, basant-se en la consecució de les competències proposades a l'inici de la formació i en els resultats d'aprenentatge. Aquestes valoracions permetran a l'estudiantat anar optimitzant l'esforç de manera progressiva mitjançant la retroalimentació rebuda.

2) Comissió avaluadora externa (professorat responsable i dos revisors o revisores externs): valorarà la memòria final presentada, i la presentació i defensa del TFM realitzada per l'estudiantat.

Per poder optar a superar l'assignatura, és imprescindible obtenir una qualificació mínima de 5 (C +) en l'avaluació de la memòria realitzada tant pel tutor o tutora del TFM com per la comissió d'avaluació. Així mateix, és imprescindible obtenir una qualificació mínima de 5 (C +) en l'avaluació de la defensa realitzada per la comissió avaluadora.

A continuació es detalla el pes de cada lliurament sobre la qualificació final de l'assignatura:

Lliurament

Tutor o tutora del TFM

Comissió avaluadora externa

Definició del projecte 10% --
Desenvolupament del projecte (lliurament intermedi) 15% --
Desenvolupament del projecte (lliurament final) 25% 30%
Presentació i defensa del TFM -- 20%

El model d'avaluació es basarà en una valoració de les competències adquirides per l'estudiantat i que li van ser proposades a l'iniciar la formació.

Amunt

Durant el desenvolupament del projecte els estudiants hauran de realitzar els lliuraments corresponents a les fases de definició i desenvolupament del projecte en l'espai de Lliurament i avaluació de l'aula i seran avaluades per separat per assegurar el feedback sobre l'abast dels objectius plantejats. El lliurament de la presentació es realitzarà a través de l'eina Present@, mentre que la defensa virtual síncrona i pública es realitzarà a través de l'eina Videoconferència.

Es recomana que les diferents entregues de cada projecte siguin compartides, en la seva totalitat o en part si requerissin de confidencialitat, amb la resta de companys al Fòrum, per potenciar, d'aquesta manera, la possibilitat de rebre no només el feedback personalitzat del professorat, sinó també els comentaris i aportacions dels companys de curs. Es recomana també compartir amb altres estudiants del grup aspectes que puguin ser d'índole transversal, com ara fonts i recursos bibliogràfics, metodologies i estratègies, reflexions sobre el procés, debatre idees, consultar dubtes a altres companys, etc.

Les diferents lliuraments s'han de fer dins dels terminis assenyalats a l'aula, considerant no presentats aquells treballs que no hagin estat rebuts dins del termini.

Els lliuraments s'estableixen de la següent manera i es realitzaran en els terminis acordats:

Fase

Format de lliurament

Extensió

I: Definició i planificació

Word/pdf

veure plantilles

II: Desenvolupament (lliurament intermedi)

Word/pdf

veure plantilles

III: Desenvolupament (lliurament final)

Word/pdf

veure plantilles

IV: Presentació

Vídeo a Present@

Presentació en vídeo de màxim 15 minuts

V: Defensa davant Comissió Avaluadora

Preguntes i respostes a Videoconferència

Sessió virtual síncrona

Amunt