Pràctiques externes Codi:  M3.529    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquest mòdul de Pràcticum pretén que els estudiants es familiaritzin amb un context professional, ja sigui a través de la relació d'activitats específiques a a partir de la relació amb un professional expert, ja sigui posant en pràctica les competències treballades al llarg del Màster en un context professional real. Així, l'estudiant ha de conèixer la pràctica d'un professional incorporant-se a aquesta com a estudiant en pràctiques.

 

Amunt

En el Pràcticum, l'estudiant ha d'adquirir aquelles competències que li capacitin professionalment per desenvolupar-se en l'àmbit de la nutrició i l'alimentació humana fent ús de les TIC com a valor afegit.

Amunt

Per començar a cursar el Mòdul de Pràcticum, l'estudiant ha d'haver superat els crèdits corresponents a les assignatures obligatòries i haver superat o estar matriculat de les assignatures optatives

Amunt

Liderar l'organització, gestió i implementació dels diferents tipus de tractament dietètic i suport nutricional ja sigui ambulatori o hospitalari.

Ser capaç d'abordar la interacció entre nutrició i genètica, les seves expectatives futures i les seves implicacions ètiques.

Ser capaç d'assessorar, dissenyar i avaluar activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida, portant a terme una educació alimentària i nutricional de la població.

Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

Capacitat per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.

Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Capacitat per interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix l'alimentació.

Amunt

El Pràcticum consisteix en el desenvolupament d'un treball en què l'estudiant demostri les competències adquirides al llarg del Màster. El resultat final del treball pot tenir diferents tipologies formals, que seran acordades pel tutor de pràctiques de l'estudiant.

En el supòsit que s'opti per pràctiques presencials externes, el tema a desenvolupar serà proposat pel tutor-extern del centre de pràctiques que s'ha de sotmetre a consens amb els coordinadors (el professor responsable d'assignatura i els docents col·laboradors).

Amunt

  • Guia de Practicum per a l'estudiant
  • Guia de Practicum per al tutor extern
  • Model de memòria final de pràctiques

 

 

Amunt

Les tasques poden ser de diversos tipus segons el centre on es desenvolupin les pràctiques però han d'estar relacionades amb activitats o programes de prevenció, promoció de la salut i educació nutricional.

  • Identificar una necessitat i fer propostes de millora
  • Tractar una mancança detectada
  • Solucionar un problema
  • Elaborar materials
  • Dissenyar, implementar i/o avaluar una intervenció o programa per un col·lectiu determinat
  • Participar en tasques relacionades amb la recerca
  • Qualsevol altra de les possibles tasques vinculades a l'àmbit de la nutrició i salut pública

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'assignatura avalua el treball de l'estudiant a l'aula mitjançant seguiment d'avaluació contínua. Per a això s'han definit unes tasques generals amb un conjunt d'aspectes que han de ser avaluats i que s'apliquen a cada un dels estudiants durant el desenvolupament del seu treball al llarg de l'semestre. Els aspectes generals definits són els següents:

1) Pla de treball + vídeo presentació: 10% pes en la nota final

2) Activitats realitzades (de el pla de treball + participació debat): 70% pes en la nota final

3) Memòria final sobre les activitats realitzades: 20% pes en la nota final

Aquestes activitats són comunes a totes les pràctiques, tant en modalitat de teletreball com en modalitat presencial.

 

Amunt

Per a la nota final seran el tutor extern i el tutor de l'aula qui emetran un informe final amb les seves qualificacions sobre l'activitat realitzada per l'estudiant en el centre de pràctiques inscrit, les avaluacions seran ponderades per obtenir la qualificació final de l'assignatura. És imprescindible l'aprovació per part de tutor extern i el de l'aula per a superar l'assignatura.

Amunt