La professió d'advocat Codi:  M4.200    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
La professió d’advocat és una assignatura dissenyada per conèixer i treballar els diferents aspectes relacionats amb la organització i la gestió de l’activitat professional, les noves formes d’exercici de l’advocacia, les normes deontològiques i constitucionals que regeixen i protegeixen l’actuació de l’advocat i el funcionament del torn d’ofici.

Amunt

Forma part del Mòdul 1 del Màster, comú i obligatori. Es tracta d'una assignatura de caràcter general i introductori que abasta aspectes fonamentals de l'activitat de l'advocat, per la qual cosa està concebuda per a ésser cursada durant els primers semestres del màster.

Amunt

Com el conjunt del màster en general, l'assignatura està directament enfocada a l'exercici professional de les activitats d'advocat i procurador.

Amunt

Per a cursar l'assignatura s'estableixen els mateixos requisits que per accedir al màster, és a dir, estar en possessió del corresponent títol de Grau o Llicenciatura.

Amunt

Per a aquesta assignatura s'estableixen els següents Objectius d'Aprenentatge:

- Coordinar els diferents elements bàsics per a la correcta organització i gestió de l'activitat professional. 
- Compaginar l'actuació professional amb el respecte a les normes deontològiques. 
- Valorar la importància del respecte dels drets fonamentals al procés i ser capaç de defensar-los. 
- Realitzar declaracions de impostos relatives a l'exercici de l'activitat professional. 
- Actuar amb diligència al torn d'ofici i conèixer les regles que el regeixen. 

Durant el desenvolupament del curs, es treballaran les següents competències:

Competències bàsiques: 

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat d'ésser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiantes siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, éssent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustentin- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara y sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'un mode que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Competències específiques: 

 • Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 • Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
 • Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
 • Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què el desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 • Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l'exercici en les seves diferents modalitats organitzatives de la professió d'advocat.
 • Saber exposar de manera oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

Amunt

Els continguts de l'assignatura abasten quatre grans blocs temàtics: 1) Organització i gestió de l'activitat professional de l'advocat; 2) Deontologia jurídica; 3) Torn d'ofici; i 4) Dret constitucional del procés.

1)El bloc temàtic Organització y gestió de l'activitat comprèn, entre d'altres, els aspectes següents:

- Tràmits previs a l'inici de la professió. 
- Col·legiació y obertura de despatx. 
- Formes d'exercici de la professió. 
- Organització y gestió del treball. 
- Honoraris, costes processals. 
- Fiscalitat de l'activitat professional. 
- Aspectes estratègics i màrqueting jurídic. 
- Selecció i gestió de persones: organigrama i pla de carrera.

2) El bloc temàtic Deontologia jurídica comprèn, entre d'altres, els aspectes següents:

- Normativa professional. 
- Principis bàsics per a l'exercici de l'advocacia. 
- Relacions de l'advocat amb el seu client, amb els tribunals, amb la part contrària i amb altres advocats. 
- Règim disciplinari i sancionador. 
- Els advocats i la prevenció del blanqueig de capitals. 

3) El bloc temàtic Torn d'ofici comprèn, entre d'altres, els aspectes següents:

- Funcionament del torn d'ofici. 
- El sistema de justícia gratuïta.

 4) El bloc temàtic Dret constitucional del procés comprèn, entre d'altres, els aspectes següents:

- La imparcialitat judicial. 
- Els principis del procés. 
- Els principis del procediment. 
- L'assistència lletrada. 
- La protecció civil dels drets fonamentals. 

Per tal de treballar aquests continguts, els estudiants disposaran d'uns materials docents, dividits en quatre mòduls didàctics. A banda, els estudiants podran disposar a l'aula, segons convingui, d'un conjunt de materials de consulta, així com de bibliografia recomanada disponible a la biblioteca.

Amunt

La organización profesional básica del abogado PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt