Habilitats tècniques de l'advocat Codi:  M4.201    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Habilitats tècniques de l'advocat es configura com una matèria obligatòria en el marc del Màster Universitari en Advocacia.

El seu contingut ha estat dissenyat pensant en les competències amb les que, a nivell tècnic i humà, ha de comptar un bon professional.

Habilitats tècniques de l'advocat és una assignatura en la que es treballen les habilitats orals i escrites que requereix la professió d'advocat, els aspectes relacionats amb la prova (l'adequada valoració i proposició), la negociació, la mediació i l'arbitratge.

La UOC valora i fomenta l'ús dels sistemes extrajudicials de resolució de conflictes per les seves avantatges en front de la via judicial.

Amunt

 

Aquesta assignatura s'integra dins de la matèria 1 (la professió d'advocat i habilitats tècniques de l'advocat) del mòdul 1 (comú i obligatori).

Amunt

 

La incidència d'aquesta assignatura en la pràctica professional és significativa. Per una banda, el fenomen de la uniformitat que afecta al col·lectiu d'advocats en l'àmbit dels coneixements jurídics exigeix al professional desenvolupar habilitats orals i escrites -vgr. domini de les tècniques del discurs jurídic, l'interrogatori, les proves pericials, la preparació i exposició de l'informe, la redacció dels escrits processals- que representin un tret distintiu i trasmetin seguretat i capacitat de convicció. Per altra, l'activitat del jurista ha d'anar dirigida a la recerca de la solució més adequada a les necessitats i interessos del client. L'activitat jurisdiccional no resulta sempre la via més adequada. L'activitat "facilitativa" i "adjudicativa" dels professionals en mètodes extrajudicials exigeix una formació diferent a la "adversarial" pròpia de l'advocat. La construcció de consensos es porta a terme a través de mecanismes i habilitats molt diversos, la qual cosa demanda una formació adequada i un alt nivell de professionalitat.

Amunt

Aquesta assignatura, ates el seu nivell i component eminentement pràctic, requereix i presuposa que l'estudiant compti amb coneixements jurídics previs.

Amunt

- Objectius d'Aprenentatge: 

- Millorar el discurs oral i escrit. 
- Redactar correctament escrits jurídics. 
- Realitzar amb correcció argumentacions jurídiques orals 
- Conèixer i aplicar les tècniques extrajudicials de resolució de conflictes. 
- Ser capaç de preparar i presentar amb eficàcia els elements de prova. 

Competències bàsiques: 

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada,inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació de seus coneixements i judicis. 
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser en gran mesura autodirigida o autònoma 

 Competències específiques: 

-Conèixer les tècniques dirigides a la indagació i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials. 
-Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui vagin dirigides, de acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental. 
-Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

Amunt

- Continguts bàsics: 

a. Habilitats orals i escrites.

 - El discurs jurídic i el convenciment del jutge. 

- Interrogatoris de parts, informes, testimonis i perits, altres intervencions orals. 

- Tècnica i elaboració dels escrits jurídics: demanda, contestació a la demanda. 

b. Provàtica

- La figura del perit que intervé en els tribunals de justicia.

- l'excepció de la prova pericial cal·ligràfica en el procés civil  

- Especialitats pericials

-Cost dels dictamens pericialsValoració del jutge del dictamen pericial

- Acte de la vista i actitud de l'advocat.

 

c. Resolució alternativa de conflictes (I): Negociació, Mediació

- Que es el RAC?

-Negociació efectiva

-Mediació, models, tècniques i eines

 

d.  Resolució alternativa de conflictes (II): Arbitratge. 

- Què és l'arbitratge?

-El conveni arbitral,, contingut i efectes.

-Els árbitres, composició, nomenament, responsabilitat, retribució

- El procediment arbitral

-L'impugnació del laude y l'execució forçosa

Amunt

Vídeo. Claus per a la intervenció oral i escrita de l’advocat Audiovisual
Interrogatori al perit judicial en un procés penal Audiovisual

Amunt

El seguiment inicial de l'assignatura serà cobert amb els mòduls didàctics editats per la UOC, que configuraran el material bàsic i primari. A més a més dels mòduls en format paper i pdf, cada mòdul disposa en format web accessible des de l'aula, de materials docents propis de Grau (mòduls) claus per a l'estudi i el treball dels continguts corresponents.

Així mateix l'estudiant disposa de unes proves de test corresponent a cada mòdul que li permetrà anar analitzant els seus progressos.

A banda de les anteriors consideracions, no s'ha d'oblidar que hi ha unes recomanacions bibliogràfiques que cal tenir presents per a un major aprofundiment de la disciplina i ampliació dels coneixements que, de forma sintètica, es donen en els Mòduls didàctics.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt