Procés civil I Codi:  M4.202    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura procés civil I està dissenyada per conèixer en profunditat el desenvolupament del procés civil i treballar les diferents qüestions jurídico-pràctiques que es plantegen en ell, dedicant especial atenció als processos declaratiu ordinari i verbal.

Amunt

L'assignatura Procés civil I, de 6 crèdits ECTS, forma part del mòdul 1 "Habilitats litigioses", juntament amb les assignatures de  "Procés civil II", "Procés penal, i "Procés administratiu i contenciós administratiu i procés laboral". Està dissenyada per treballar les destreses processals de l'estudiant, de manera que adquireixi els recursos suficients per actuar davant de l'ordre jurisdiccional civil.

Amunt

La transcendència pràctica de l'assignatura és molt rellevant: la intervenció en el procés és connatural a la immensa majoria de les professions jurídiques (jutges, magistrats, advocats, procuradors, fiscals, secretaris judicials...) i, com ja s'ha dit, el procés civil conté les bases que informen la regulació dels processos que es segueixen en la resta d'ordres jurisdiccionals.

Amunt

Per a comprendre aquesta assignatura és necessari haver-se iniciat en l'estudi del dret constitucional i del dret civil.

Amunt

És molt recomanable haver cursat les assignatures de Dret Constitucional i Dret civil I, Dret civil II i Dret civil III.

Amunt

Objectius d'Aprenentatge

 • Redactar escrits forenses en qualsevol instància de l'ordre civil. 
 • Interpretar els escrits i informes forenses. 
 • Realitzar conclusions escrites i orals ordenada i raonadament. 
 • Valorar les declaracions de parts i testimonis. 
 • Realitzar interrogatoris eficaços. 
 • Identificar el context en què hi ha un pronòstic jurídic favorable a les pretensions del client i els espais en què la pretensió guanya incertesa. 
 • Assessorar el client sobre els concrets marges en què un acord o resolució pot ser satisfactòria en l'essencial. 
 • Intervenir al procés civil amb correcció personal i jurídica. 

Competències bàsiques 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.


Competències específiques

 • Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el Grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri. 
 • Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Amunt

Els continguts principals de l'assignatura s'estructuren en quatre mòduls o blocs: 1) Principis del procés civil; 2) Jurisdicció i competència; 3) Al·legacions i prova; i 4) Acabament del procés: la sentència i altres formes d'acabament. Aquests, sota el títol Procés civil I, constitueixen el principal material docent que treballarem al llarg del curs. El contingut del mateix és el següent:

 • Mòdul 1 Principis del procés civil

1. Principis del procés civil
1.1. Caràcter més que inspirador de l'article 24 CE. 1.2. Principi dispositiu. 1.3. Principi d'audiència i contradicció
1.4. Principi d'impuls processal d'ofici i de preclusió. 1.5. Principis d'oralitat i immediació. 1.6. Principis de conservació d'actuacions i d'economia processal

2. Els actes processals
2.1. Les actuacions judicials. 2.2. Actes de comunicació judicial. 2.3. Les resolucions judicials. 2.4. Ineficàcia i irregularitat dels actes processals.

3. Les parts en el procés civil. 3.1. Capacitat per a ser part i capacitat processal. 3.2. Legitimació. 3.3. La pluralitat de parts: el litisconsorci. 3.4. Intervenció de tercers en el procés. 3.5. Successió processal. 3.6. Representació processal i defensa tècnica. 3.7. El dret a l'assistència jurídica gratuïta. 3.8. Les taxes i els dipòsits judicials

 • Mòdul 2 Jurisdicció i competència

1. Jurisdicció i competència
1.1. Competència judicial internacional. 1.2. Jurisdicció per raó de la matèria. 1.3. Competència.

2. L'objecte del procés
2.1. La pretensió o acció. 2.2. Pluralitat d'accions. 2.3. Acumulació de procediments.

3. Tipus de processos i actuacions prèvies al procés
3.1. Regles per a determinar el tipus de procés. 3.2. Actes previs a l'inici del procés declaratiu. 3.3. Les qüestions incidentals
3.4. Alternatives de solució del conflicte. 3.5. Reclamació administrativa prèvia.

 • Mòdul 3 Al·legacions i prova

1. Al·legacions
1.1. Demanda. 1.2. Possibles conductes del demandat davant de la demanda. 1.3. Audiència prèvia.

2. La prova
2.1. Dret a la prova. 2.2. Prohibició de proves il·lícites. 2.3. Fets exempts de prova. 2.4. Objecte de la prova. 2.5. Mitjans de prova. 2.6. Procediment probatori. 2.7. Obtenció de proves a l'estranger. 2.8. Valoració de la prova. 2.9. Càrrega de la prova. 2.10. Interrogatori de les parts. 2.11. Dictamen de pèrits. 2.12. Testimonis. 2.13. Reconeixement judicial. 2.14. Documents. 2.15. Mitjans audiovisuals i arxiu de dades. 2.16. Presumpcions. 2.17. Diligències finals.

 • Mòdul 4 Acabament del procés: la sentència i altres formes d'acabament

1. Acabament del procés: la sentència i altres formes d'acabament
1.1. La sentència. 1.2. Acabament del procés sense sentència o amb sentència no contradictòria. 1.3. Cosa jutjada.

2. Els recursos
2.1. Recurs de reposició. 2.2. Recurs de revisió. 2.3. Recurs d'apel·lació. 2.4. Recurs extraordinari per infracció processal. 2.5. Recurs de cassació. 2.6. Recurs de queixa.

Amunt

Amunt

Juntament amb els mòduls didàctics detallats en l'apartat anterior, i als efectes de treballar adientment els seus continguts, l'estudiant disposarà dels materials de consulta Dret processal I, així com els de Repàs dret civil que comprèn una sèrie de qüestions tipus test que l'estudiant haurà de realitzar durant el curs.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt