Procés civil II Codi:  M4.203    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "procés civil II" està dissenyada per conèixer en profunditat el desenvolupament del procés d'execució, dels processos especials i del procés concursal, tot treballant les diferents qüestions jurídico-pràctiques relatives als mateixos.

Amunt

L'assignatura Procés civil II, de 4 crèdits ECTS, forma part del mòdul 1 "Habilitats litigioses", juntament amb les assignatures de  "Procés civil I", "Procés penal, i "Procés administratiu i contenciós administratiu i procés laboral". Està dissenyada per treballar les destreses processals de l'estudiant, de manera que adquireixi els recursos suficients per actuar davant de l'ordre jurisdiccional civil.

Amunt

L'assignatura Procés civil II es dirigeix a desenvolupar les habilitats litigioses de l'estudiant dins l'àmbit civil-mercantil.

Amunt

L'assignatura pressuposa coneixements jurídics previs per part de l'estudiant.

Amunt

És recomanable haver cursat prèviament Procés civil I.

Amunt

Objectius d'Aprenentatge

1.- Comprendre la diferència entre tutela declarativa i tutela executiva.

2.- Identificar els diversos títols executius existents.

3.- Conèixer l'estructura bàsica del procés executiu.

4.- Saber redactar escrits de demanda d'execució i oposició a l'execució.

5.- Conèixer els motius d'impugnació de l'acció executiva.

6.- Diferenciar l'execució dinerària d'altres tipus d'execució.

7.- Comprendre el concepte de liquiditat de l'obligació.

8.- Diferenciar els conceptes de despatx d'execució i embargament de béns.

9.- Diferenciar la fase d'embargament de béns respecte de la seva realització forçosa.

10.- Conèixer l'objecte, àmbit i efectes de l'embargament de béns.

11.- Conèixer la figura de les terceries.

12.- Conèixer els diferents processos especials que existeixen i els 13.- Familiaritzar-se amb les regles que governen el judici verbal i conèixer els heterogenis supòsits que es tramiten sota el mateix.

14.- Comprendre la naturalesa jurídica, a cavall de la tutela declarativa i executiva, que presenten el procés monitori i el judici canviari.

15.- Conèixer les opcions de tutela judicial que aporten el judici europeu d'escassa quantia o el judici monitori europeu.

16.- Conèixer les matèries sotmeses a processos especials en matèria d'estatut personal i família, i entendre la intensitat amb què actua el principi inquisitiu en aquests processos.

17.- Saber diferenciar els conceptes de judicis universals i particulars.

18.- Conèixer el principi conditium creditorum i com es manifesta en la regulació del concurs de creditors.

19.- Conèixer els pressupòsits que habiliten un concurs de creditors (la insolvència).

20.- Conèixer els òrgans que actuen en un concurs de creditors, i especialment el paper de l'administració concursal.

21.- Identificar les diverses situacions en què pot quedar el concursat.

22.- Conèixer la diverses fases del procediment concursal.

23.- Identificar els béns, drets i obligacions que integren la massa activa i passiva del concurs.

24.- Conèixer el contingut d'un conveni concursal.

25.- Conèixer les disposicions generals, les normes comunes i els expedients judicials de jurisdicció voluntària.

 

Competències bàsiques 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.


Competències específiques

 • Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el Grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri. 
 • Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Amunt

Els continguts principals de l'assignatura s'estructuren en cinc mòduls o blocs: 1) El procés d'execució; 2) Execució dinerària i altres tipus d'execució; 3) Jurisdicció voluntària 4) Processos especials;  i 5) Procés concursal . Aquests, sota el títol Procés civil II, constitueixen el principal material docent que treballarem al llarg del curs. El contingut específic del mateix és el següent:

I -El procés d'execució. L'acció executiva i els títols executius. Competència. Subjectes. Postulació. Objecte. Procediment (despatx de l'execució, oposició, etc.). Costes i despeses de l'execució.

II -Execució dinerària i altres tipus d'execució. Execució dinerària: pressupòsits ; despatx de l'execució; embargament de béns; realització forçosa. Execució no dinerària: execució per deures de lliurar coses; execució per deures de fer; execució en condemnes de no fer; multes coercitives.

III- Jurisdicció voluntària: disposicions generals, normes comunes i expedients judicials de jurisdicció voluntària.

IV -Processos especials. El judici verbal(demanda i contestació; proposició i pràctica de la prova; judici verbal arrendatici; etc.). El judici monitori europeu d'escassa quantia. Processos no dispositius: capacitat; filiació; matrimoni; i menors. Procés monitori (naturalesa, requisits, procediment, tramitació). El procés monitori europeu. Judici canviari.

V- Procés concursal: òrgans del concurs; declaració; efectes; la fase comuna; determinació de la massa activa i passiva del concurs; la fase de conveni; eficàcia i compliment del conveni; la fase de liquidació; la qualificació i conclusió del concurs.

Amunt

Amunt

El material didàctic de l'assignatura constitueix la referència essencial en el seguiment de la matèria, i és la base del procés d'ensenyament i aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica d'aula, la realització dels proves d'avaluació contínua (PAC) i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts a partir de documents complementaris en paper i format electrònic.

Igualment, és imprescindible, com a material bàsic d'aquesta assignatura, el text complet i actualitzat  de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil i la resta de normativa indicada al mòduls.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt