Procés penal Codi:  M4.204    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura procés penal està dissenyada per conèixer en profunditat el desenvolupament del procés penal i treballar les diferents qüestions jurídico-pràctiques que es plantegen en ell.

Amunt

L'assignatura Procés penal, de 6 crèdits ECTS, forma part del mòdul 1 "Habilitats litigioses", juntament amb les assignatures de  "Procés civil I", "Procés civil II, i "Procés administratiu i contenciós administratiu i procés laboral". Està dissenyada per treballar les destreses processals de l'estudiant, de manera que adquireixi els recursos suficients per actuar davant de l'ordre jurisdiccional penal. Aquesta assigantura constitueix la base per posteriorment fer les pràctiques a l'assignatura de despatx penal.

Amunt

Naturalment, sent un Màster d'accés a l'Advocacia, està dirigit cap a la capacitació per aquesta professió.

Amunt

No cal més coneixement previ que el propi d'un Grau/Llicenciatura en dret en el que s'hagin cursat les assignatures de dret processal penal i dret penal, tant part general com especial.

Amunt

Objectius d'Aprenentatge: 

- Redactar escrits forenses en qualsevol instància de l'ordre penal. 
- Interpretar els escrits i informes forenses.
 - Realitzar conclusions escrites i orals ordenada i argumentadament. 
- Valorar les declaracions de parts i testimonis.
 - Realitzar interrogatoris eficaços. 
- Identificar el context en què hi ha un pronòstic jurídic favorable a les pretensions del client i els espais en què la pretensió guanya incertesa. 
- Assessorar el client sobre els concrets marges en què un acord o resolució pot ser satisfactòria en l'essencial. 
- Intervenir al procés penal amb correcció personal i jurídica. 

Competències bàsiques: 

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi. 
- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

Competències generals: 

- Que els estudiants siguin capaços de gestionar amb rapidesa i precisió un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals. 
- Que els estudiants siguin capaços de prendre decisions. 
-Que els estudiants siguin capaços d'incorporar en l'àmbit professional un comportament èticament i socialment responsable. 

Competències transversals: 

-Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació. 
-Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant de manera clara i persuasiva. 
-Interpretar textos, documentació, informes i articles. 

Competències específiques: 

-Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament. 
-Conèixer les tècniques dirigides a la indagació i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials. 
-Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals. 
-Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional. 
-Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri. 
-Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per al assessorament jurídic. 
-Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional. 
-Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Amunt

1. El sistema acusatori i la plasmació pràctica dels seus principis essencials
2. L'inici del procediment i la fase d'instrucció
3. Les diligències d'investigació que incideixen en els drets fonamentals de l'inculpat
4. Mesures cautelars personals i real
5. La terminació de la fase d'instrucció i l'anomenada fase intermèdia en el procediment abreujat
6. El judici oral en el procediment abreujat i la sentència
7. Altres procediments per a la depuració de la responsabilitat criminal
8. Els recursos

Amunt

Amunt

Els mòduls didàctics assenyalats en l'apartat anterior constitueix el material de referència de l'assignatura i es troben disponibles a l'apartat de recursos de l'aula i al pla de treball corresponent. Juntament a aquests,  si l'estudiant es troba en la necessitat de repassar la matèria de procés penal cursada en els seus previs estudis de grau o llicenciatura,  l'estudiant pots disposar en el mateix espai de "Recursos"dels materials de l'assignatura "Dret processal penal" del Grau de Dret.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt