Processos cont-admtiu i laboral Codi:  M4.205    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La finalitat de l'assignatura Procés administratiu i contenciós administratiu i procés laboral és facilitar un coneixement pràctic per a l'exercici de la professió d'advocat en l'àmbit de les relacions amb l'Administració pública i en les relacions laborals.


Per aquest motiu, en aquesta assignatura no es tornaran a estudiar els conceptes teòrics que es van aprendre en l'estudi de les assignatures de Dret administratiu i de Dret del treball i de la Seguretat Social durant la Llicenciatura o el Grau de Dret, sinó que es facilitaran els instruments necessaris per adquirir aquelles habilitats i competències necessàries per a desenvolupar amb èxit l'advocacia en aquests àmbits.


Sobre la base de l'exposició dels conceptes clau d'aquestes disciplines i del coneixement pràctic fruit de l'experiència professional dels autors dels materials i dels consultors de l'assignatura es proposarà a l'estudiant desenvolupar tot un conjunt d'activitats a través de les que treballar totes les habilitats i competències vinculades a l'activitat professional pròpia d'aquests sectors. Al llarg de l'assignatura, es destacaran aquells elements més problemes i conflictius i es facilitaran estratègies per a la defensa més adequada de les diferents posicions existents.


Com es desprèn del títol de l'assignatura, aquesta s'organitza en dues parts que de manera autònoma abordaran l'estudi, en primer lloc, del procediment administratiu i el procés contenciós-administratiu i, en segon lloc, del procés laboral. Això es tradueix en la participació conjunta de dos professors i dos consultors i en l'organització dels mòduls, materials i recursos en dues parts clarament diferenciades.


Això no obstant, cadascuna d'aquestes parts formen part d'una única assignatura que comparteix un sistema d'avaluació i una única prova d'avaluació final com es descriu posteriorment.

Amunt

Procés administratiu i contenciós administratiu i procés laboral és una assignatura obligatòria que forma part del mòdul d'habilitats litigioses. La seva docència està prevista en el primer semestre (planificació en un any i mig) o en el segon (planificació en tres anys).

Amunt

La formació especialitzada en Dret administratiu que es facilitarà a través d'aquesta assignatura serà útil tant a aquella persona que es plantegi exercir com a advocat com també aquella que en un futur prevegi treballar a l'Administració pública o en relació amb ella. De fet, és molt habitual que l'advocat tingui contacte amb l'administració pública atesa la seva presencia quotidiana durant tota la vida dels ciutadans així com en relació a la majoria de les activitats professionals.

Des del punt de vista de l'advocat, aquells que es dediquen a aquest àmbit acostumen a treballar en camps com l'urbanisme (llicències, plans), el medi ambient, els serveis públics (concessionaris, drets dels usuaris), les sancions administratives, els contractes amb l'Administració, les subvencions, reclamacions per responsabilitat patrimonial de l'Administració o la intervenció administrativa.

El Dret del Treball, en sentit estricte, s'aplica a la relació jurídica existent entre un treballador per compte aliena i el seu empresari, que constitueixen un col·lectiu amplíssim al nostre país.

Això suposa una important necessitat d'assessorament per a les parts implicades, i, en cas de conflicte, d'assistència legal davant de la jurisdicció social. Conseqüentment, els departaments de recursos humans de les empreses, i fins i tot ens públics, tenen assessors laborals. Donat l'elevat nombre de conflictes que es plantegen en l'ordre jurisdiccional social hi ha un important col·lectiu d'operadors jurídics especialitzats en matèria laboral. Els temes que solen defensar es refereixen tant a reclamacions de treballadors davant empresaris com davant les entitats gestores de la Seguretat Social.

No és menyspreable el nombre de funcionaris estatals i de comunitat autònoma que es relacionen amb matèries laborals i de Seguretat Social: Inspectors de Treball i Seguretat Social, Controladors Laborals, Lletrats de les entitats gestores de la Seguretat Social, etc.

Amunt

Aquesta assignatura es realitza un cop s'ha obtingut la llicenciatura en Dret o el Grau en Dret per la qual cosa l'estudiant ja té coneixements previs en matèria de Dret administratiu i de Dret del Treball i de la Seguretat Social.


Als efectes de facilitar el repàs dels continguts principals d'aquestes assignatures, es facilitarà a l'aula tant els mòduls didàctics d'aquestes assignatures com tests sobre els continguts principals.

Amunt

Cap

Amunt

Objectius d'Aprenentatge:

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta assignatura són els següents:

- Redactar escrits administratius i redactar escrits forenses en qualsevol instància dels ordres contenciós administratiu i laboral.
- Interpretar els escrits i informes forenses.
- Realitzar conclusions escrites i orals ordenada i argumentadament.
- Valorar les declaracions de parts i testimonis.
- Realitzar interrogatoris eficaços.
- Identificar el context en què hi ha un pronòstic jurídic favorable a les pretensions del client i els espais en què la pretensió guanya incertesa.
- Assessorar el client sobre els concrets marges en què un acord o resolució pot ser satisfactòria en l'essencial.
- Intervenir als processos contenciós-administratiu i laboral amb correcció personal i jurídica.

Competències bàsiques:

Les competències bàsiques d'aquesta assignatura són les següents:

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències específiques:

Les competències específiques d'aquesta assignatura són les següents:

-Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
-Conèixer les tècniques dirigides a la indagació i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
-Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
-Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
-Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
-Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per al assessorament jurídic.
-Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
-Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

 

Amunt

Aquesta assignatura s'organitza en dos mòduls autònoms relatius al procediment administratiu i el procés contenciós administratiu i el procés laboral:

Primera part
Procés administratiu i contenciós administratiu
1. Canvi de paradigma: la simplificació administrativa
2. Aspectes rellevants en la fase d'iniciació del procediment administratiu
3. Tramitació i finalització del procediment
4. Aspectes clau durant tota la vida del procediment
5. La impugnació de l'activitat de l'Administració en via administrativa
6. El procés contenciós administratiu

Segona part
Procés laboral
1. La jurisdicció social
2. El procés laboral: principis informadors. Les parts en el procés laboral
3. El règim de les actuacions processals
4. El procés ordinari de treball: la fase d'iniciació
5. El procés ordinari de treball: la fase d'instrucció i de decisió
6. Les modalitats processals de caràcter individual
7. Les modalitats processals de Seguretat Social, d'ofici i de caràcter col¿lectiu
8. Els recursos en el procés laboral
9. L'execució en el procés laboral

Amunt

Amunt

Per al seguiment d'aquesta assignatura els estudiants disposeu d'un conjunt de materials i eines de suport disponibles al Campus Virtual.

En primer lloc, els mòduls didàctics que són una guia per a l´estudi i preparació de l'assignatura. Cal tenir ben present, que els mòduls didàctics de Procés administratiu i contenciós administratiu i procés laboral no són un material complert i exhaustiu de tots els aspectes relacionats amb el contingut de l'assignatura i, ni molt menys, del Dret administratiu i el Dret del treball i de la seguretat social. Per això, és imprescindible complementar l'estudi d'aquests materials amb la resta de materials i eines de suport que es descriuen a continuació.

En segon lloc, els mòduls didàctics de les assignatures Dret administratiu I i II i Dret del Treball i de la Seguretat Social del Grau de Dret que permetran repassar els conceptes bàsics d'aquestes assignatures.

En tercer lloc, els manuals. En l'actualitat hi ha una àmplia varietat de manuals de Dret administratiu i de Dret del Treball que us poden ser molt útils per poder aprofundir en aspectes concrets de la disciplina. A més dels que veu poder utilitzar a la Llicenciatura o al Grau us poden ser d'utilitat els següents:

        - Cosculluela Montaner, L. Manual de Derecho administrativo I, Civitas, Madrid (última edició).

         - Sánchez Morón, Miguel: Derecho Administrativo. Parte general. Tecnos, Madrid(última edició).

- Linde Paniagua, E. Procedimientos, actos y recursos administrativos, Ed. Colex, Madrid 2012.

- Palomar Olmeda, A.: Manual de Derecho Administrativo y Contencioso-administrativo, Aranzadi, 2018

- Rodríguez Zapata, J.: Fundamentos de lo contencioso-administrativo, Tecnos, Madrid, 2019

- Santamaría Pastor, J.A. Principios de Derecho Administrativo General, Ed. Iustel, Madrid, 2018.

- Albiol Montesinos, I.; Alfonso Mellado, C. L.; Blasco Pellicer, A.; i Goerlich Peset, J. Mª., Dret Processal Laboral, Tirant Lo Blanch, Valencia (última edició).

- Alonso Olea, M. i Alonso García. R. M., Derecho Procesal del Trabajo, Editorial Civitas, Madrid (última edició).

- Gala Duran, C. i Beltran de Heredia, I., Derecho del Trabajo, Huygens, Barcelona (última edició).

- Montoya Melgar, A., Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid (última edició).

- Alonso Olea, M.; Casas Baamonde, M.E., Derecho del Trabajo, Civitas, Madrid (última edició).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt