Contractació, dret de danys i dret societari Codi:  M4.206    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Contractació, dret de danys i dret societari pretén treballar les habilitats pròpies de l'advocat per tal que els estudiants puguin donar assessorament jurídic a particulars i empreses en qüestions relacionades amb la contractació, el dret de danys i el dret societari.

Amunt

L'assignatura Contractació, dret de danys i dret societari se situa dins del mòdul 2 del Pla d'Estudis del Màster en Advocacia (Habilitats no litigioses), juntament amb l'assignatura Sistema fiscal i dret laboral.

Amunt

Aquesta assignatura està dirigida al desenvolupament de les competències de l'advocat en l'àmbit de l'assessoria jurídica en general i de l'assessoria d'empreses en particular.

Amunt

Objectius:

 • Adquirir i saber aplicar coneixements pràctics en matèria de contractació civil i mercantil, dret de danys i dret societari.
 • Interpretar i redactar amb adequació jurídica contractes, tenint en compte els interessos implicats i la normativa que els regeix. 
 • Interpretar i redactar amb adequació jurídica documents societaris de tot tipus. 
 • Valorar adequadament la responsabilitat que es pot generar com a conseqüència de la causació de danys. 

Competències: 

Les competències que l'estudiant adquirirà en cursar el màster universitari d'Advocacia de la UOC són les que estableix el Reial Decret 775/2011:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits en el màster al món real i davant dels clients, en l'entorn professional i davant dels tribunals o les autoritats públiques.
 • Saber integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Dominar la comunicació oral i escrita, i extreure conseqüències jurídiques per a cada cas i àmbit procedimental.
 • Saber escollir l'estratègia més adequada per a defensar qualsevol client.
 • Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diferents tipus de procediment, especialment en la documentació, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela, jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a resoldre'ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 • Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, i també el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Competències específiques:

 • Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que permetin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos gestionats, en el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

Amunt

 • Dret de la contractació 
 • Dret de danys 
 • Dret societari

Amunt

Amunt

Durant el curs s'utilitzaran diversos materials, procedents de  fonts diferents i amb finalitats diverses:

 • Els mòduls editats per la UOC i els plans de treball constituiran el material bàsic de l'assignatura. La seva lectura, estudi i treball seran absolutament necessaris. També serà molt recomanable la realització dels exercicis d'autoavaluació que hi ha al final de cada mòdul.
 • En funció de les necessitats específiques, de l'evolució de l'assignatura i dels fets que s'esdevinguin, es posarà a disposició dels estudiants altres materials que puguin ser d'interès per la seva actualitat, com ara articles doctrinals, sentències recents o desenvolupaments legislatius.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt