Sistema fiscal i dret laboral Codi:  M4.207    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura consta de dues parts ben diferenciades: el Dret Fiscal i el Dret del Treball i de la Seguretat Social. 

La part d'aquesta assignatura dedicada a la fiscalitat, se centra en l'anàlisi de les tres principals figures impositives que, des del punt de vista quantitatiu i qualitatiu, tenen una major importància pràctica per a l'advocat: l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), l'Impost sobre Societats (IS) i l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Els dos primers graven l'obtenció de renda, mentre que el tercer grava el consum. 

En relació amb l'IRPF, es pretén tractar l'abast de la subjecció al tribut i les principals normes relatives al contribuent, seguint amb l'anàlisi dels diferents elements que conformen la capacitat econòmica sotmesa a gravamen (concretament en relació amb la definició i la determinació de la renda gravada en els rendiments del treball, el capital, activitats econòmiques i guanys i pèrdues patrimonials). 

Seguidament, es proposa l'anàlisi de les diferents classes de renda a l'efecte del càlcul de l'IRPF, el sistema d'integració i compensació de rendes (tant a la base imposable general com a la base imposable de l'estalvi), així com el càlcul de la base liquidable general i de l'estalvi. També s'abordaran els mecanismes d'aplicació del mínim personal i familiar, de la mateixa forma que es tractaran el càlcul de l'IRPF respecte a la determinació de la quota estatal i de la quota autonòmica i els aspectes rellevants de la tributació familiar i la gestió de l'impost. 

Per la seva banda, quant a l'IS s'estudien, en primer lloc, les principals normes relatives a la seva naturalesa, el seu àmbit d'aplicació, el fet imposable grava, els supòsits d'exempció i els corresponents subjectes passius. Seguidament, s'examinarà el mecanisme del règim general d'imposició societària, especialment referent a la determinació de la base imposable i als ajustos fiscals que són necessaris per liquidar aquest impost. 

Així mateix, s'analitzen els elements de quantificació del deute tributari de l'IS mitjançant l'aplicació dels tipus de gravamen i de les deduccions i bonificacions de la quota, així com els deures formals que recauen sobre les entitats gravades pel tribut. Finalment, se centrarà l'atenció en l'anàlisi dels diferents règims especials de l'IS, on també es valoraran les singularitats que conté cada règim especial respecte del règim general de l'impost. 

Finalment, respecte a l'IVA, s'analitzaran els seus principals característiques, les seves fonts normatives i el seu àmbit d'aplicació. Seguidament, s'abordarà el tema del fet imposable, la qual cosa permetrà caracteritzar les quatre modalitats del fet imposable del tribut: entrega de béns, prestació de serveis, adquisicions intracomunitàries i importacions. Després de valorar les diverses exempcions contemplades en la normativa actual, es tractarà la regulació dels obligats tributaris i la institució de la repercussió del tribut, així com la quantificació de l'impost en sentit ampli (base imposable, tipus de gravamen i el règim de deduccions del tribut), els règims especials previstos per la normativa i la seva devolució i gestió. 


En relació al Dret del Treball y de la Seguretat Social té un contingut eminentment pràctic i s'ha optat per incloure en el programa una visió global de totes les matèries que poden ser objecte d'estudi en aquesta assignatura per dos motius fonamentals, que són: tenir una visió de conjunt de tota la disciplina i assolir uns coneixements, si més no siguin somers, de cadascú dels blocs tradicionals en què es divideix la mateixa. 

En aquesta part de l'assignatura es presta una atenció preferent a l'estudi de la relació individual i, en termes semblants, també a les relacions col¿lectives.

Amunt

Sistema fiscal i Dret Laboral és una assignatura obligatòria que forma part del mòdul d'habilitats litigioses.
 

Amunt

Aquesta assignatura posseeix per al camp professional un interès inqüestionable. Amb caràcter previ a la realització de qualsevol negoci jurídic, és necessari conèixer les seves repercussions tributàries, així com poder triar l'alternativa fiscalment més favorable. Aquesta circumstància s'accentua en la mesura que el poder polític empra freqüentment el tribut com a instrument per a afavorir o desfavorir determinats comportaments.

Indubtablement, també té gran interès per al sector públic en general, tant per a l'Administració tributària estatal, com per a l'autonòmica o la local, ja sigui en el seu vessant de despesa o d'ingrés públic.

I, en definitiva, mentre que els tributs afecten a la generalitat de la població, el seu coneixement, si més no superficial, així com el dels drets i obligacions dels contribuents, interessa a tots els ciutadans, siguin o no juristes.

La formació especialitzada en Dret Fiscal que es facilitarà a través d'aquesta assignatura serà útil tant a aquella persona que es plantegi exercir com a advocat com també aquella que en un futur prevegi treballar com a assessor.

El Dret del Treball, en sentit estricte, s'aplica a la relació jurídica existent entre un treballador per compte aliena i el seu empresari, que constitueixen un col·lectiu amplíssim al nostre país.

Això suposa una important necessitat d'assessorament per a les parts implicades, i, en cas de conflicte, d'assistència legal davant de la jurisdicció social. Conseqüentment, els departaments de recursos humans de les empreses, i fins i tot ens públics, tenen assessors laborals. Donat l'elevat nombre de conflictes que es plantegen en l'ordre jurisdiccional social hi ha un important col·lectiu d'operadors jurídics especialitzats en matèria laboral. Els temes que solen defensar es refereixen tant a reclamacions de treballadors davant empresaris com davant les entitats gestores de la Seguretat Social.

No és menyspreable el nombre de funcionaris estatals i de comunitat autònoma que es relacionen amb matèries laborals i de Seguretat Social: Inspectors de Treball i Seguretat Social, Controladors Laborals, Lletrats de les entitats gestores de la Seguretat Social, etc.

Amunt

Aquesta assignatura es realitza un cop s'ha obtingut la llicenciatura en Dret o el Grau en Dret per la qual cosa l'estudiant ja té coneixements previs en matèria de Dret Tributari i de Dret laboral.

 

Amunt

Aquesta assignatura es realitza un cop s'ha obtingut la llicenciatura en Dret o el Grau en Dret per la qual cosa l'estudiant ja té coneixements previs en matèria de Dret administratiu i de Dret laboral.


Als efectes de facilitar el repàs dels continguts principals d'aquestes assignatures, es facilitarà a l'aula tant els mòduls didàctics d'aquestes assignatures com tests sobre els continguts principals.

Amunt

- Competències: 


Competències bàsiques:
Que els estudiants sàpiguen aplicar-los coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis ( o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesurada acte dirigit o autònom. 

Competències específiques:
Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament. 
Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional. 

- Objectius d'Aprenentatge: 


En l'àmbit del Dret Fiscal els objectius d'aprenentatge, aquesta assignatura persegueix els següents: 


- Determinar l'abast de la subjecció a l'IRPF, així com les principals normes relatives al contribuent del tribut. 
- Distingir les diferents rendes i rendiments sotmesos a gravamen en l'IRPF, així com les classes de renda i els elements de determinació del deute tributari. 
- Dominar la determinació del deute tributari de l'IS, així com la gestió del mateix. 
- Identificar els diferents règims especials de l'IS. 
- Dominar les operacions gravades per l'IVA, els mecanismes de quantificació de l'impost i els aspectes relatius a la seva gestió. 
- Identificar i comprendre els règims especials de l'IVA.

A grans trets podem dir que dins de l'àmbit del Dret del Treball i de la Seguretat Social, l'objectiu de l'assignatura és conèixer el contingut bàsic de la relació jurídica que existeix entre treballador i empresari, la incidència que té en ella l'activitat dels agents col·lectius (sindicats i associacions patronals), així com les funcions que exerceixen els poders públics en relació amb aquestes qüestions.

 Explicitant els objectius de forma més concreta, l'assignatura persegueix els següents: 
- Saber identificar els elements que determinen l'existència d'una relació laboral. 
- Conèixer les condicions mínimes de treball que fixen les normes legals (salari, jornada, etc.) i el contingut bàsic del poder de direcció.
- La dinàmica de la relació laboral (gènesi, variacions i extinció). 
- Els agents col·lectius actuants i el desenvolupament de la seva activitat.

Amunt

- Dret Fiscal 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
Fet imposable 
Contribuents 
Rendiments subjectes 
Guanys i pèrdues patrimonials 
Classes de rendes i la seva integració i compensació 
Base liquidable 
Mínim personal i familiar
Quota tributària i deduccions 
Règims especials i gestió 

Impost sobre Societats 
Fet imposable i subjecte passiu 
Determinació de la base imposable 
Quota, deduccions i gestió 
Règims especials 

 

Impost sobre el Valor Afegit 
Qüestions generals 
Fet imposable 
Exempcions 
Obligats tributaris i repercussió 
Base imposable i tipus 
Règim de deducció de l'impost 
Règims especials 
Devolució i gestió 

Dret del Treball i de la Seguretat Social 
Antecedents històrics del Dret del Treball. El contracte de treball; objecte, causa subjectes contractants 
Les fonts del Dret del Treball. 
Definició del contracte de treball. Subjectes del contracte de treball. 
La relació laboral comuna i les seves especialitats: les relacions especials de treball.
Naixement i durada del contracte de treball. 
Contingut del contracte de treball. 
Les vicissituds del contracte de treball.

L'extinció del contracte del treball. 
Llibertat sindical. Representació dels treballadors en l'empresa. 
La negociació col·lectiva. 
Els conflictes laborals. 
Dret de la Seguretat Social. 
Prevenció de Riscos Laborals

Amunt

Amunt

Per al seguiment d'aquesta assignatura els estudiants disposeu d'un conjunt de materials i eines de suport disponibles al Campus Virtual.

En primer lloc, els mòduls didàctics que són una guia per a l´estudi i preparació de l'assignatura. Cal tenir ben present, que els mòduls didàctics de Sistema Fiscal i Dret Laboral no són un material complert i exhaustiu de tots els aspectes relacionats amb el contingut de l'assignatura i, ni molt menys, del Dret Tributari i del Dret del treball i de la Seguretat Social. Per això, és imprescindible complementar l'estudi d'aquests materials amb la resta de materials i eines de suport que es descriuen a continuació.

En segon lloc, els mòduls didàctics de les assignatures Dret Tributari I i II i Dret del Treball i de la Seguretat Social del Grau de Dret que permetran repassar els conceptes bàsics d'aquestes assignatures.

En tercer lloc, els manuals. En l'actualitat hi ha una àmplia varietat de manuals de Dret Tributari i de Dret del Treball que us poden ser molt útils per poder aprofundir en aspectes concrets de la disciplina. A més dels que vau poder utilitzar a la Llicenciatura o al Grau us poden ser d'utilitat els següents:

- Ferreiro Lapatza, J.J.; Clavijo Hernández, F.; Martín Queralt, J.; Pérez Royo; F.; Tejerizo López, J.M. (2012). Curso de Derecho Tributario. Madrid: Marcial Pons.

- Martín Queralt, J.; Lozano Serrano, C. y Poveda Blanco, F. (2012). Derecho Tributario. Pamplona: Thomson-Aranzadi.

- Gala Duran, C. i Beltran de Heredia, I., Derecho del Trabajo, Huygens, Barcelona (última edició).

- Montoya Melgar, A., Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid (última edició).

- Alonso Olea, M.; Casas Baamonde, M.E., Derecho del Trabajo, Civitas, Madrid (última edició).

En quart lloc, tingueu present que a la versió web dels materials disposeu d'uns test de repàs de la matèria.

Finalment, disposeu de bases de dades jurídiques (Vlex, La Ley, Aranzadi Bibliotecas, etc.) a la Biblioteca UOC.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt