Sistema universal de protecció dels drets humans Codi:  M4.215    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La triste experiencia de la segunda guerra mundial en la que el desconocimiento y menosprecio por los derechos humanos se dieron a gran escala, explican que, desde los orígenes de las Naciones Unidas, uno de sus objetivos principales ha sido el avance de la protección de la dignidad humana. De forma más específica, la creación de las Naciones Unidas responde a la consciencia de que no existe ningún camino para lograr la paz en el mundo que no pase por el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los individuos. 

Partiendo de la idea de que es esencial que la dignidad humana sea protegida por un régimen de Derecho, la protección de los derechos humanos desde las Naciones Unidas se ha materializado a través de instrumentos que pertenecen al Derecho internacional público y que los Estados deciden o deben implementar a través de sus sistemas jurídicos nacionales. Por lo tanto, la principal perspectiva de análisis de esta asignatura es el Derecho internacional público. Ahora bien, aunque existen algunos sistemas regionales de protección que también pertenecen al Derecho internacional público, la asignatura se centra en el sistema de protección de las Naciones Unidas, que es el único que tiene vocación de ofrecer protección universal a todos los seres humanos, con independencia de su lugar de origen.

Por lo que se refiere a su contenido, la asignatura aporta una visión general de la evolución normativa e institucional que ha experimentado la protección universal de los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas, desde la segunda guerra mundial hasta nuestros días. Así, entre otros elementos, la asignatura analiza la ampliación progresiva de derechos protegidos a través de la adopción de tratados internacionales y otras normas programáticas, y describe las funciones de protección y vigilancia a cargo de los órganos de las Naciones Unidas y de los Comités creados por los tratados.

Amunt

La asignatura de Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUPDH) requiere de una dedicación y esfuerzo del alumnado equivalente a 4 créditos ECTS (Sistema Europeo de Acumulación y Transferencia de Créditos)

Amunt

La protección de los derechos humanos es una necesidad transversal tanto en el ámbito público en el sector como privado. Por lo tanto, los campos profesionales sobre los que la asignatura se proyecta son diversos y numerosos.

En términos generales, la asignatura se proyecta sobre ámbitos profesionales relacionados con:

 • Cargos y funciones de la administración pública, a todos niveles;
 • La función que realizan las organizaciones internacionales, tanto las que tienen carácter universal, como las regionales;
 • En el sector de las asociaciones sin ánimo de lucro;
 • En el sector empresarial, a través de las estrategias y departamentos de responsabilidad social corporativa;
 • La consultorías, asesorías y despachos de abogados.

Amunt

Para cursar la asignatura no son necesarios conocimientos previos.

No obstante, es altamente recomendable que los estudiantes tengan nociones de Derecho y, en particular, de Derecho internacional público.

Amunt

Objetivos:

 • Conocer el contenido de estos instrumentos jurídicos universales de protección de los derechos humanos: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración universal de derechos humanos y los pactos internacionales de derechos humanos. 
 • Analizarlos aspectos políticos y jurídicos esenciales del proceso de internacionalización de la protección de los derechos humanos. 
 • Descubrir los mecanismos de garantía de los derechos humanos establecidos por los diferentes órganos que integran las Naciones Unidas, tanto con respecto a su vertiente puramente técnica (cómo, cuándo se pueden utilizar) como desde la perspectiva política. 
 • Analizar en profundidad estos instrumentos que pueden tener su origen en un tratado internacional (mecanismos convencionales) o no (mecanismos extraconvencionales). 

Amunt

La asignatura, en general, cumbre los siguientes aspectos relativos al Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos:

 • Los derechos protegidos: pluralidad de instrumentos generales y específicos.
 • Órganos no específicos de protección de los derechos humanos (Consejo de Seguridad, Corte Internacional de Justicia, Secretario General, etc.); 
 • Órganos específicos de protección: Asamblea General, ECOSOC, ACNUDH y el Consejo de Derechos Humanos; 
 • Mecanismos convencionales de carácter contencioso 
 • Mecanismos convencionales no contenciosos: el sistema de informes periódicos; presentación de quejas o reclamaciones; investigación sobre el terreno 
 • Mecamnismos no convencionales de protección: Procedimientos públicos basados en la Resolución 1.235; Procedimientos confidenciales: el procedimiento 1.503; Acciones urgentes; el nuevo mecanismo de supervisión periódica universal

El contenido de los módulos didácticos tiene la siguiente distribución:

Módulo didáctico 1: El ordenamiento jurídico internacional

 • Individuo, humanidad y sociedad internacional
 • ¿Qué es el derecho internacional público?
 • Breve historia del derecho internacional público
 • Presente y futuro del derecho internacional

 Módulo didáctico 2: Relaciones entre el derecho internacional y los derechos nacionales

 • Teorías y realidades: monismo, dualismo y derecho positivo
 • El derecho internacional según los derechos nacionales
 • Relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno en el derecho español
 • Los derechos nacionales ante el derecho internacional

 Módulo didáctico 3: Protección internacional de la dignidad humana

 • El proceso de internacionalización de la protección de los derechos humanos
 • El sistema de las Naciones Unidas de protección de los derechos humanos
 • El sistema europeo de protección de los derechos humanos
 • Universalidad de los derechos humanos y relativismo cultural

 Módulo didáctico 4: El sistema de las Naciones Unidas de protección de los derechos humanos

 • Los órganos competentes
 • Los mecanismos convencionales
 • Los mecanismos no convencionales

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt