Sist. espanyol i eu de protecció dels drets humans Codi:  M4.216    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Europa ha estat el bressol de la democràcia i dels drets humans com a formes de relació entre el poder i els individus. En l'actualitat, hi ha un sistema europeu específic de protecció dels drets humans i de garantia de la democràcia. S'impulsa des de diferents organitzacions internacionals. Dins del Consell d'Europa, la creació del Tribunal Europeu de Drets Humans és una fita històrica en aquest àmbit. Per la seva banda, la Unió Europea ha anat desenvolupant de mica en mica els seus propis mecanismes de promoció i protecció dels drets humans i de la democràcia.

Amunt

Objectius:

-Reconèixer la importància de la regulació jurídica d'aquesta matèria en el pla constitucional espanyol

- Comprendre la importància de la garantia del dret en la seva configuració jurídica, és a dir, el reconeixement d'un dret no és suficient, cal un sistema de garantia.

- Distingir els diversos nivells i intensitats de la protecció en funció de la importància que el constituent concedeix al dret i caracteritzar els diversos tipus de garanties.

- Analitzar la interacció existent entre la democràcia, els drets humans i la societat civil.

Competències:

Aquests objectius desenvolupen les següents competències formals:

competències bàsiques

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

competències generals

- Capacitat per a treballar en contextos multilingües.

- Capacitat per a gestionar amb rapidesa i precisió un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.

- Capacitat per a la presa de decisions.

- Capacitat per a incorporar en l'àmbit professional un comportament èticament i socialment responsable.

competències transversals

- Utilitzar i aplicar les tecnologies de la comunicació.

- Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera clara i persuasiva.

- Interpretar textos, documentació, informes i articles.

- Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

competències específiques

- Identificar i comprendre el funcionament i límits de les institucions i actors més rellevants en matèria de drets humans i democràcia.

- Realitzar diagnòstics sobre la realitat social a escala local, nacional o internacional respecte a la situació dels drets humans i la democràcia.

- Dissenyar estratègies legals i polítiques complexes en matèria de defensa dels drets humans i la democràcia en diferents nivells (públics i privats) d'intervenció.

- Fer servir instruments analítics per a oferir assessoria estratègica a organitzacions públiques i privades en la presa de decisions que afectin els drets humans.

- Dissenyar i desenvolupar una investigació en matèria de drets humans d'acord amb les diferents regles del coneixement científic, jurídic o polític.

Amunt

L'assignatura s'estructura en 3 mòduls d'estudi amb els següents continguts:

-Mòdul didàctic 1: Sistema español de derechos fundamentales

-Mòdul didàctic 2:  Els sistema europeo de protección de los derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su jurisprudencia

-Mòdul didàctic 3: Derechos humanos y democracia en la Unión Europea


Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt