Treball final de Màster Codi:  M4.224    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Treball Final de Màster (TFM) està concebut per ser cursat al tram final del Màster d'advocacia, ja que exigeix que l'estudiant demostri la seva capacitat d'aplicar combinadament les competències adquirides al llarg del Màster. 

El TFM consisteix en l'elaboració d'un treball que incorpori qüestions substantives, processals i deontològiques sobre un tema de rellevància jurídica vinculat amb algun o alguns dels diferents àmbits i matèries treballats al llarg de tot el Màster.

L'esforç dedicat per l'estudiant s'ha de traduir en unes 150 hores de treball aproximadament i, en tot cas, ha d'incloure l'anàlisi de la doctrina, l'estudi de la jurisprudència i una valoració personal de l'estudiant en un o diversos punts.

El TFM requereix el lliurament del trebal escrit, la seva presentació oral en vídeo i una defensa virtual, pública y síncrona, davant la comissió d'avaluació.

Amunt

- Relació de l’assignatura amb d’altres del Pla d’Estudis: El TFM forma part del mòdul 4 (Treball Final de Màster) del Màster Universitari en Advocacia

Amunt

Com a treball de síntesi que és, es recomana cursar l'assignatura al tram final del Màster.

Amunt

El TFM implica el treball i la correcta assimilació de la totalitat de les competències del MUA, que es detallen a continuació:

Competències Bàsiques: 
CB1. Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o una oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació de les idees, sovint en un context d'investigació. 
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements que han adquirit i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
CB3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. CB4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
CB5. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Competències específiques 
CE1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament. 
CE2. Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials 
CE3. Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals. 
CE4. Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional. 
CE5. Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats. 
CE6. Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat. 
CE7. Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri. 
CE8. Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic. 
CE9. Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal. 
CE10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional. CE11.Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què el desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades. 
CE12. Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col¿lectius disponibles per a l'exercici en les seves diferents modalitats organitzatives de la professió d'advocat. 
CE13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si s'escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental. 
CE14.Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris. 
CE15. Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions - 

Objectius d'Aprenentatge: 
Demostrar la capacitat de l'estudiant d'aplicar les competències adquirides al llarg del màster mitjançant l'elaboració d'un treball transversal que incorpora qüestions i problemes dels diversos mòduls i matèries treballats.

Amunt

El TFM treballa aspectes substantius i/o processals d'un o diversos àmbits següents: civil, mercantil, administratiu, penal, tributari i laboral.

Amunt

El TFM segueix les pautes establertes per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Per aquesta raó, es proporciona als estudiants la Guia elaborada per aquesta intitució a on s'indiquen les pautes, procediments i criteris per la realització, tutorització i avaluació del TFM.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt