Despatx civil mercantil (àrea) Codi:  M4.230    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Les pràctiques en el Despatx civil mercantil forma part del programa de Pràctiques externes (PPE) que consta de 30 crèdits ECTS i es computen en 750 hores de treball pràctic. 

El programa de Pràctiques externes engloba 3 blocs temàtics de treball dissenyats per desenvolupar les tasques pròpies de l'exercici de l'advocacia i es farà en despatxos d'advocats especialitzats en les matèries que integren cada bloc. 

Un d'aquests blocs temàtic és el Despatx civil mercantil i té una dedicació de 10 crèdits ECTS de caràcter pràctic (250 hores de dedicació a qüestions judicials i no judicials). Forma part del contingut d'aquestes pràctiques l'assistència presencial obligatòria en dos matins de vistes o actuacions en jutjats o tribunals (pràctiques presencials).

A causa de la situació actual de la pandèmia per COVID19, aquest semestre (2020_1) se substitueixen les assistències als jutjats per una reunió en línia amb l'advocat-tutor de cada despatx, de caràcter obligatori, en la qual s'abordaran qüestions rellevants en relació amb la intervenció de l'advocat en l'ordre jurisdiccional respectiu.

Per poder matricular aquesta assignatura és necessari tenir 40 crèdits superats.

Amunt

 

Competències bàsiques:

 1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 3. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques: 

 1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 2. Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 3. Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 4. Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 5. Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
 6. Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 7. Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 8. Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
 9. Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
 10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 11. Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 12. Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col¿lectius disponibles per a l'exercici en les diverses modalitats organitzatives de la professió d'advocat.
 13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 14. Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 15. Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

Objectius d'Aprenentatge: 

a) Enfrontar-se a problemes deontològics professionals. 
b) Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de la professió d'advocat. 
c) Conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de la seva professió. 
d) Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió. 
e) En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de la professió d'advocat.

Amunt

En aquest despatx es treballarà en la realització dels encàrrecs professionals, tant de caràcter judicial com extrajudicial, en els camps del dret civil i mercantil. 

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt