Despatx penal (àrea) Codi:  M4.232    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Despatx penal forma part del programa de Pràctiques externes (PPE) que consta de 30 crèdits ECTS i es computen en 750 hores de treball pràctic. Un d'aquests blocs temàtic-jurídics és el Despatx penal i té una dedicació de 10 crèdits ECTS de caràcter pràctic (250 a 300 hores de dedicació a qüestions judicials i no judicials).

El programa de Pràctiques externes està dissenyat per desenvolupar les tasques pròpies de l'exercici de l'advocacia i es desenvoluparà en despatxos d'advocats especialitzats en Dret Penal. A tal efecte i donant compliment a alló establert en la normativa que regula les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, la UOC ha signat un conveni de col·laboració amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. 

Per poder-se matricular aquesta assignatura és necessari tenir 40 crèdits superats.

La dedicació dels estudiants en el despatx penal correspon a 250 hores de treball pràctic. L'advocat tutor farà una presentació del despatx, ja sigui presencialment a la seu del despatx o a través de l'aula virtual. És obligatòria l'assistència presencial a dos dies de activitat pròpia de preparació de l'activitat judicial, de judicis en els jutjats de l'ordre penal o d'actuacions davant cossos policials acompanyats per un advocat tutor.

A causa de la situació actual de la pandèmia per COVID19, aquest semestre (2020_1) se substitueixen les assistències als jutjats per una reunió en línia amb l'advocat-tutor de cada despatx, de caràcter obligatori, en la qual s'abordaran qüestions rellevants en relació amb la intervenció de l'advocat en l'ordre jurisdiccional respectiu.

El ritme de treball s'ajusta a les característiques d'un despatx de l'ordre penal, i les activitats que es realitzen corresponen als aspectes i continguts essencials d'aquest ordre jurisdiccional. Es desenvolupen les competències orals i escrites pròpies de l'advocat que actua en l'ordre penal, tant en l'àmbit litigiós com en el no litigiós o davant cossos policials.

Els treballs es basen en expedients reals portats pels advocats tutors, que es faciliten als estudiants amb les dades personals anonimitzades per tal de garantir la confidencialitat. Els advocats tutors proporcionen les instruccions i consells pertinents per a dur a terme les tasques encomanades als futurs advocats, assegurant el treball i assoliment de les competències i objectius que marca la normativa d'accés a la professió. El seguiment de l'activitat dels estudiants inclou el corresponent retorn individualitzat per part de l'advocat tutor sobre les tasques dutes a terme pels estudiants. La direcció acadèmica del Màster fa un treball previ d'anàlisi dels casos que s'hauran de plantejar per tal d'assegurar-ne la qualitat, l'adequació competencial i la diversitat temàtica.

 

Amunt

Competències bàsiques 
1.- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. 
2.- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. 
3.-Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis; 
4.- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
5.-Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Competències específiques: 
1.-Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament. 
2.-Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials. 
3.-Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals. 
4.-Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional. 
5.-Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats. 
6.-Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat. 
7.-Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri. 
8.-Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic. 
9.-Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal. 
10.-Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional. 
11.-Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades. 
12.-Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col¿lectius disponibles per a l'exercici en les diverses modalitats organitzatives de la professió d'advocat. 
13.-Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental. 
14.-Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris. 
15.-Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions. - 

Objectius d'Aprenentatge: 
a) Enfrontar-se a problemes deontològics professionals. 
b) Familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de la professió d'advocat. 
c) Conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de la seva professió. 
d) Rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió. 
e) En general, desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de la professió d'advocat.

Amunt

El "Despatx" penal té una dedicació de entre 250 i 300 hores a qüestions judicials i extrajudicials. 
En aquest despatx es desenvoluparà la pràctica comuna (per treballar sobre qüestions relatives als delictes tradicionals (contra la vida i la integritat física, delictes patrimonials, delictes contra la salut pública...), al dret penal de la empresa (defraudacions, delictes societaris, delictes contra la Hisenda pública i contra els treballadors, delicte ecològic i urbanístic...), i delictes relatius a les noves tecnologies.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt