HTML i CSS Codi:  M4.252    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En l'actual panorama, el suport en què arriben a l'usuari la majoria de productes multimèdia és el web. Per tant, és essencial dominar els diferents aspectes de la creació de pàgines web, començant pels llenguatges que componen el web: HTML pel contingut, CSS per a la presentació, JavaScript per al comportament i els diferents llenguatges de programació de servidor i gestors de bases de dades per a la creació d'aplicacions.

En aquesta assignatura es tractaran els dos primers aspectes: els llenguatges HTML i CSS.

Amunt

Aquesta assignatura és la base del màster de Desenvolupament d'aplicacions web, i la resta d'assignatures l'utilitzen com a suport. També s'ofereix l'assignatura, com a optativa, al màster de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils, on la combinació d'HTML i CSS, més la posterior programació en JavaScript, és una tecnologia molt important per al desenvolupament multiplataforma.

Amunt

L'assignatura és de vital importància per a qualsevol activitat que impliqui la creació de pàgines i aplicacions web. Així doncs, serà essencial per a dissenyadors web i desenvolupadors tant de front-end com de back-end i d'altres aplicacions basades en tecnologies web, independentment de la plataforma a travès de la qual arribin a l'usuari.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix coneixements previs.

Amunt

Competències

 • Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal.
 • Capacitat per utilitzar de manera apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per a l'anàlisi, disseny i implementació d'aplicacions.
 • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació fent servir tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.
 • Capacitat per a integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals.
 • Conèixer els llenguatges de marcat i les tecnologies per manipular-los.
 • Ser capaç d'organitzar el contingut i dissenyar la interacció (arquitectura de la informació, guions, hipertext, hipermèdia).
 • Tenir coneixements de percepció visual, composició (cognició, emoció i atenció).

Objectius

 • Comprendre la necessitat de la utilització dels estàndards web i els avantatges del seu ús.
 • Crear pàgines web d'acord amb els estàndards.
 • Assegurar la correcta aplicació de les normes i millors pràctiques d'accessibilitat.

Amunt

Introducció i conceptes bàsics

 • Introducció al currículum d'estàndards web / continguts
 • La història d'Internet i el web i l'evolució dels estàndards web
 • Com funciona Internet?
 • El model d'estàndards web: HTML, CSS i JavaScript
 • Estàndards web: un bonic somni, però quina és la realitat?
 • Arquitectura de la informació: planificació d'un web
 • Què necessita una bona pàgina web?

Fonaments de (X) HTML i CSS

 • Conceptes bàsics d'HTML
 • L'element de l'HTML
 • Escollir el doctype correcte per als documents HTML
 • Etiquetar contingut textual en HTML
 • Conceptes bàsics de CSS
 • Herència i cascada
 • Creació d'estils de text amb CSS
 • Construcció de l'esquelet d'una pàgina web

Llistes, imatges, enllaços, div, span i el model de caixes

 • Llistes HTML
 • Imatges en HTML
 • Enllaços HTML
 • Imatges de fons en CSS
 • Estils de llistes i enllaços
 • Contenidors genèrics: els elements div i span
 • El model de composició de CSS: caixes, vores, marges, farcit
 • Combinacions de color i models de disseny

Validació i accessibilitat

 • Validar l'HTML
 • Conceptes bàsics d'accessibilitat
 • Proves d'accessibilitat

Taules

 • Taules HTML
 • Estils de les taules
 • La tipografia al web

Formularis

 • Formularis HTML: conceptes bàsics
 • Disseny, composició i presentació de formularis amb CSS
 • Elements semàntics menys coneguts

"Layout"

 • Creació de múltiples pàgines amb menús de navegaci&oacute
 • Elements flotants i clearing
 • Posicionament estàtic i relatiu amb CSS
 • Posicionament absolut i fix amb CSS
 • Encapçalaments, peus, columnes i plantilles

Amunt

Material Suport
Responsive Web Design. Wiki Web
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual
H2PAC Web
Elementos flotantes y "clearing" Audiovisual
Elements flotants i "clearing" Audiovisual
Currículum d'estàndards Web Opera PDF
Currículum de estándares Web Opera PDF

Amunt

 • Cameron Adams y otros. Web standards creativity. Friensofed 2007. ISBN 1-59059-803-2
 • Dan Cederholm. Web standards solutions. Friensofed 2004. ISBN 1-59059-381-2
 • Andy Budd. CSS Mastery. Friensofed 2006. ISBN 1-59059-614-5

Amunt

El curs es basa en les activitats pràctiques. Per aquest motiu es realitzaran tres PACs (proves d'avaluació continuada) obligatòries que combinaran els continguts teòrics de l'assignatura amb activitats pràctiques. Els estudiants que realitzin al menys dues de les PACs obtindran nota final d'avaluació continuada. Els que no ho facin rebran la qualificació de N (no presentat).

Per a cada unitat d'estudi l`'estudiant rebrà una guia d'estudi amb pautes per a l'estudi del contingut, enllaços per aprofundir i exercis a realitzar. Aquests exercicis no són obligatoris però ajuden a assimilar els continguts estudiats.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt