Program. JavaScript programadors Codi:  M4.253    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El curs de Programació en Javascript per a programadors és un curs pràctic que permet adquirir els coneixements necessaris per a desenvolupar aplicacions web del costat del client que interaccionin amb el DOM i utilitzin a fons les possibilitats del llenguatge.

Actualment Javascript és el llenguatge que s'utilitza en el Front-end web. Sigui directament, sigui a través de frameworks com jQuery, Angular, Vue, React o uns altres dels molts existents, sigui a través de superconjuntos com TypeScript, al final els programadors usen Javascript per a fer aquella part de les aplicacions web que s'executa en el navegador del client.

Aquest curs fa un repàs exhaustiu de la versió més recent de Javascript (ECMAScript més concretament) per a donar a persones amb experiència en programació les eines necessàries per a fer bons desenvolupaments web Front-end.

Amunt

Aquesta assignatura és una de les primeres que ha de fer un estudiant del màster universitari de Desenvolupament de llocs i aplicacions web. Es recomana fer-la en paral·lel amb les assignatures HTML i CSS i Disseny d'interfícies interactives i abans de fer l'assignatura Desenvolupament front-end amb frameworks Javascript.

A banda, esta asignatura también forma parte del máster universitario en Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, donde permite a los estudiantes trabajar la base de Javascript que se utiliza para el desarrollo multiplataforma.

Amunt

Aquesta assignatura treballa continguts imprescindibles per a qualsevol persona que vulgui dedicar-se al desenvolupament d'aplicacions web, especialment de la part Front-end, encara que també és possible fer desenvolupaments Back-end en Javascript.
És una formació bàsica per a poder aprofundir després en les eines que facilita en desenvolupament web.

Amunt

És imprescindible tenir experiència en programació abans d'iniciar-se en aquesta assignatura. Si no es té aquesta experiència és imprescindible fer el complement de formació Introducció a la programació en Javascript abans de matricular-se d'aquesta assignatura.

Amunt

Objectius

 • Conèixer a fons el llenguatge Javascript per a poder usar-lo en el desenvolupament d'aplicacions web.
 • Conèixer com fer que Javascript interaccioni amb el DOM de la pàgina web.
 • Ser capaç de fer desenvolupaments avançats en Javascript.


Competències

El disseny d'aquest curs segueix les recomanacions i la metodologia de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i, per tant, es basa en l'adquisició de competències per a la seva aplicació en l'àmbit professional.

En concret, les competències que adquireixen els estudiants del programa són les següents:

 • Utilitzar de manera adequada el llenguatge Javascript i usar-lo en el desenvolupament de llocs i aplicacions web en funció de les necessitats del projecte.
 • Adaptar-se a les tecnologies web i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Aprendre i actualitzar-se permanentment.

Amunt

El programa té una durada d'un semestre i treballa els següents continguts:

 • Introducció al Javascript.
  • Sintaxi bàsica.
  • Estructures de dades.
  • Funcions.
 • Funcions d'ordre superior.
 • Programació orientada a objectes.
 • Tractament d'errors.
 • Expressions regulars
 • Mòduls.
 • Programació asíncrona.
 • DOM
 • Maneig d'esdeveniments.
 • Canvas
 • HTTP i formularis

Amunt

Material Suport
Programación en JavaScript para programadores Web
Programació en JavaScript per a programadors Web

Amunt

L'estudi de l'assignatura gira fonamentalment entorn de les tasques següents:

 • Estudi del material docent (mòduls didàctics).
 • Realització de tres Proves d'Avaluació Contínua (PAC) necessàries per a superar l'assignatura.
 • Activitats complemetarias no avaluables. Fonamentalment centrades en la configuració d'un entorn de desenvolupament òptim per a cursar l'assignatura. També es poden presentar tecnologies complementàries.


També és de primordial interès el seguiment actiu dels espais de Comunicació de l'aula (Tauler i Fòrum), atès que habitualment es plantegen dubtes, es donen respostes i es tracten temes relacionats amb la matèria d'estudi.

Finalment, és important fer un treball constant d'estudi i aplicació dels continguts atès que aquesta és la via habitual d'assegurar l'èxit per a superar l'assignatura. En aquest sentit van les propostes de distribució temporal d'aprenentatge incloses en aquest document i les altres que es puguin donar durant el curs.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura es basa exclusivament en l'avaluació contínua. L'avaluació contínua es compon de tres proves d'avaluació contínua (PAC) que el professor col·laborador publicarà en a l'aula.

Per a acollir-se a l'avaluació contínua s'haurà de realitzar i lliurar un mínim de dos PACs en els terminis establerts, d'aquesta forma:

 • Lliurar dos o més PACs implica que s'obtindrà una nota final d'avaluació contínua diferent de N.
 • Lliurar solament 1 PAC implicarà ser avaluat com No Presentat (NP).

La nota final serà la mitjana de les notes obtingudes en les PACs lliurades. Cada PAC pot contribuir amb diferent proporció a la nota final i serà indicat en l'enunciat. Les PACs no lliurades seran qualificades com 0 en el moment de calcular la nota final.

Altres consideracions a tenir en compte:

 • Lliurament de les activitats avaluables. El lliurament de les activitats d'avaluació contínua es realitzarà a través del Registre d'Avaluació Contínua (REC) de l'aula. És necessari respectar les dates de lliurament marcades en el calendari de l'aula.
 • Incidències. Qualsevol incidència ha de comunicar-se amb anterioritat a la data fixada per al lliurament. El professor col·laborador decidirà sobre la possible incidència sobre la base de les raons expressades per l'estudiant.
 • Plagi. En relació al plagi, el seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual. En cas que no sigui així, la nota final d'avaluació contínua o la nota de pràctica s'avaluaran amb una D. D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se li permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació contínua ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

Durant el curs, el professor col·laboradora us guiarà i orientarà a través del Tauler de l'aula perquè pugueu fer un bon seguiment de l'assignatura. Podeu dirigir els vostres dubtes generals sobre l'assignatura (continguts, avaluació, etc.) en el Fòrum de l'aula. Si teniu dubtes més individuals, es poden plantejar a la bústia personal del professor col·laborador.

El professor col·laborador també farà un seguiment personalitzat de les activitats lliurades, revisarà totes les PECs lliurades i comentarà, de manera qualitativa a nivell grupal i/o individual la resolució. Aquests comentaris us ajudaran a progressar en el vostre aprenentatge i a adquirir el conjunt de les competències de l'assignatura.

Amunt