Desenv. front-end amb framew. JavaScript Codi:  M4.254    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En el disseny de programari el front-end és la part del programari que interactua amb els usuaris. En desenvolupament web, podem dir que és la part del programari que s'executa en el navegador. El front-end s'encarrega de recollir les dades de l'usuari, processar-les, enviar-les al servidor, rebre la resposta del servidor i mostrar els resultats a l'usuari. Encara que fa uns anys en el front-end amb prou feines hi havia programació, avui dia la interacció de les aplicacions web i la necessària bona experiència de l'usuari requereix que en el front-end hi hagi una bona combinació de disseny gràfic, disseny de la interacció, arquitectura de la informació i programació. 

Aquesta tasca pot ser realment complexa quan els projectes es fan grans, per la qual cosa existeixen nombroses eines i biblioteques de components que poden ser d'ajuda. Conèixer-les totes és una tasca immensa, però conèixer l'existència i les virtuts de les més importants és necessari per a qualsevol persona que es dediqui al desenvolupament web front-ent.

En el desenvolupament per a dispositius mòbils, el desenvolupament front-end facilita la creació d'aplicacions multidispositiu, sent una gran alternativa a les aplicacions natives.

Amunt

En el postgrau de Desenvolupament d'aplicacions web aquest curs es treballa en paral·lel amb el de Desenvolupament back-end amb PHP, de manera que ambdues assignatures es complementen. Aquesta assignatura ha de realitzar-se en el segon semestre de postgrau, havent fet abans, si més no, l'assignatura M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

En el màster de Desenvolupament de llocs i aplicacions web, aquesta assignatura ha de cursar-se despues d'haver realitzat i superat l'assignatura M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

A més a més, aquesta assignatura també forma part del màster de Desenvolupament d'aplicacions per a dispositus mòbils, on permet als estudiants treballar amb el framework Angular. Aquesta assignatura s'ha de cursar després d'haver superat M0.654 - Desenvolupament web.

Amunt

Aquest assignatura forma a professionals en el desenvolupament web del costat client o front-end.

Amunt

Per aquesta assignatura és imprescindible tenir bons coneixements d'HTML i CSS i, al menys, unes nocions de disseny web. També es important tenir experiència en programació JavaScript, concretament, els coneixements adquirits a l'assignatura M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

Amunt

Haver aprovat M4.253 - Programació en Javascript per a programadors.

Amunt

Una vegada acabat el curs, l'estudiant haurà de:

 • Saber utilitzar Javascript/TypeScript (amb i sense frameworks) per a la programació del costat client.
 • Ser capaç de desenvolupar aplicacions Javascript de manera ràpida i eficaç usant l'arquitectura MVC.
 • Conèixer els elements bàsics per a a la creació d'aplicacions usant el framework Angular

Amunt

 1. Introducció al desenvolupament front-end (ES5)
 2. Llenguatges de programació frontend (ES6/Typescript)
 3. Vista (BOM/DOM)
 4. Frameworks: Introducció a Angular 
 5. Angular: Routing 
 6. Angular: Working with Template-Driven Forms and  Working with Reactive Forms
 7. Angular: Services
 8. Pràctica (Recopilatori del curs)

Amunt

Material Suport
Desenvolupament web avançat per a dispositius mòbils Web
Desarrollo web avanzado para dispositivos móbiles Web
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
Vídeo de presentación de la asignatura Audiovisual

Amunt

Durant el semestre els estudiants disposaran a l'aula d'enunciats de PAC que inclouran tant la part teòrica a treballar així com la part pràctica que hauran de lliurar abans de la data de finalització de cada activitat.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació contínua d'aquesta assignatura consta de 7 proves i una pràctica, els pesos de les quals en la nota final són els següents:

PAC 1 - Introducció al desenvolupament frontend 10%
PAC 2 - Llenguatges de programació Web 12.5%
PAC 3 - BOM/DOM 12.5%
PAC 4 - Introducció a Angular 15%
PAC 5 - Routing 10%
PAC 6 - Formularis 12.5%
PAC 7 - Services 12.5%
PAC 8 - Pràctica 15%

Amunt

La nota final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'Avaluació contínua.

Amunt

El professor col·laborador docent donarà feedback personalitzat a cada estudiant. A més es publicarà una solució general a l'aula per a cada PAC.

Amunt