Treball final de màster Codi:  M4.354    Crèdits:  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Metodologia   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Màster (TFM) és una assignatura obligatòria del Màster Univ. en Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari. Té una càrrega de treball de 12 ECTS i està pensada per ser l'última assignatura que cursi l'estudiant dins del màster.

El TFM ha de servir perquè l'estudiant posi en pràctica les competències transversals i específiques adquirides durant el màster. L'objectiu és aplicar a un treball concret allò que s'ha anat assimilant en les diferents assignatures cursades.

En aquesta assignatura de TFM, l'estudiant desenvoluparà un projecte de disseny centrat en l'usuari tenint en compte totes les seves fases: l'anàlisi de requisits i investigació amb usuaris, el disseny i l'avaluació de la usabilitat. Això implica que caldrà aplicar conceptes de disseny centrat en l'usuari, d'interacció persona-ordinador, d'experiència d'usuari, així com també aspectes de desenvolupament de projectes de sistemes interactius.

Amunt

El TFM és el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat per l'estudiant durant el seu estudi del programa de màster. És en aquesta assignatura on l'estudiant té l'oportunitat de fer convergir els coneixements adquirits en un producte d'alta qualitat. A més, en el TFM l'estudiant ha de demostrar la seva capacitat de dissenyar, planificar i dur a terme un projecte complet.

Amunt

Per matricular el TFM, és necessari tenir superats 30 crèdits de la titulació. En cas de no arribar a aquest llindar, es recomana a l'estudiant posar-se en contacte amb el seu tutor del màster.

Amunt

Per matricular el TFM, és necessari tenir superats 30 crèdits de la titulació. En cas de no arribar a aquest llindar, es recomana a l'estudiant posar-se en contacte amb el seu tutor del màster.

Amunt

El TFM exigeix a l'estudiant aconseguir una sèrie d'objectius, i posa de manifest i avalua explícitament la capacitat de l'estudiant per utilitzar les diferents competències adquirides al llarg del màster.

Objectius

 • Posar en pràctica els coneixements i competències adquirits al llarg de tota la titulació.
 • Realitzar un projecte en totes les seves fases, seleccionant els procediments més adequats per dur-ho a terme.
 • Documentar i justificar el desenvolupament i el resultat del treball.
 • Presentar i defensar el treball realitzat.

Competències

El TFM posa de manifest i avalua explícitament la capacitat de l'estudiant per saber utilitzar de manera adequada i convenient les següents competències del màster:

 • Comprendre els processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny d'interacció i saber aplicar-los al disseny, desenvolupament i avaluació de productes i serveis interactius, des d'una perspectiva centrada en les persones.
 • Planificar i aplicar metodologies d'investigació, modelat i síntesi que permetin observar problemes, detectar oportunitats i definir objectius que liderin propostes de disseny que s'ajustin a les necessitats reals dels seus usuaris.
 • Planificar i dur a terme una acció d'avaluació de la usabilitat mitjançant diferents mètodes, tècniques i eines, seleccionant de manera crítica aquelles que millor s'ajustin a la tipologia de producte o servei que s'estigui dissenyant.
 • Definir la interfície sent conscient de les conseqüències emocionals que exerceix en les persones i garantir que el seu disseny és respectuós amb les diferències socials, culturals i de gènere.
 • Identificar els atributs de producció de les diferents tipologies de serveis i productes interactius, així com organitzar l'ecosistema de disseny i desenvolupament que els farà possible.
 • Realitzar, presentar i defensar davant un tribunal un treball original realitzat individualment, consistent en un projecte de disseny d'interacció en el qual es posin en pràctica les competències adquirides en els ensenyaments de la titulació.

Amunt

En aquesta assignatura de TFM, es proposa que l'estudiant desenvolupi un procés complet de disseny centrat en l'usuari (DCU). Això vol dir que caldrà identificar un problema de disseny i resoldre'l aplicant mètodes de DCU. Dins d'aquest procés, l'estudiant haurà de realitzar les tasques necessàries d'iteració per millorar els dissenys a partir del feedback dels usuaris. També es contempla, no obstant, el plantejament de projectes que estiguin més centrats en alguna de les fases del procés de DCU, o en els que algunes de les seves etapes tinguin més pes que altres. En qualsevol cas, caldrà documentar les tasques de les diferents fases i la relació entre elles, així com els resultats obtinguts.

El focus dels projectes desenvolupats recaurà en l'experiència d'usuari, l'arquitectura de la informació, el disseny de la interacció o l'avaluació de la usabilitat i l'accessibilitat. Hi ha concrecions específiques d'aquests temes i d'altres que no han estat mencionats que també podran ser-hi inclosos. Així doncs, la majoria de treballs inclouran el disseny centrat en l'usuari i la construcció d'un producte interactiu, ja sigui web, mòbil, tàctil o d'escriptori, amb la seva justificació i avaluació.

Amunt

Material Suport
Desarrollo y Diseño Centrado en el Usuario Web
Design Toolkit Web
Design Toolkit Web
Desenvolupament i Disseny Centrat en l'Usuari Web

Amunt

L'assignatura de TFM començarà amb una primera activitat en la qual l'estudiant haurà de decidir, juntament amb el seu director del TFM, quina serà la temàtica i els objectius del seu projecte. Aquesta temàtica podrà proposar-la el propi estudiant o, en cas que l'estudiant ho necessiti, el director podrà proposar alguns àmbits o temes sobre els que desenvolupar el projecte.

Una vegada determinada la temàtica i els objectius del projecte, la primera activitat serà desenvolupar un Pla de Treball. El Pla de Treball descriurà el context i la justificació del projecte, l'estratègia que se seguirà per dur-lo a terme i la metodologia a utilitzar, així com la planificació temporal de tasques que s'hauran de desenvolupar.

L'objectiu principal de la confecció del Pla de Treball és aconseguir que l'estudiant planifiqui i estructuri correctament el seu projecte. És molt important que aquesta primera activitat es realitzi amb la supervisió del director del TFM, que és la persona que pot assessorar l'estudiant sobre la complexitat de les tasques a fer i la seva temporització.

Com en la resta d'assignatures del pla d'estudis, el treball continuat al llarg del semestre és fonamental. El seguiment d'aquest treball es realitzarà a través de les següents activitats d'avaluació continuada: PAC2 - Recerca, definició i ideació, PAC3 - Prototipat, PAC4 - Avaluació i fase final.

Un resultat fonamental que s'espera del TFM és la memòria del treball. A diferència de les especificacions i aclariments que sovint acompanyen a les activitats que es realitzen en altres assignatures, la memòria del TFM té una importància molt més rellevant, i és una part fonamental de l'avaluació del TFM. La memòria ha de sintetitzar el treball realitzat en el projecte i ha de mostrar clarament que s'han aconseguit els objectius proposats. Des d'un punt de vista formal, la memòria ha de contenir aquella informació rellevant que permeti comprendre el problema plantejat, la metodologia emprada i la resolució que s'ha desenvolupat.

Com a part del procés de síntesi del TFM, al final es demana també a l'estudiant que realitzi una presentació del seu treball (vegeu les característiques de la presentació a l'apartat Avaluació).

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'estudiant ha de desenvolupar el seu treball final seguint les indicacions del seu director. Els productes resultants d'aquest desenvolupament seran:

 • La memòria
 • Qualsevol altre producte obtingut en el desenvolupament del projecte
 • La presentació

La memòria del TFM és el document que mostra el treball realitzat per l'estudiant durant el semestre. El document de la memòria s'ha d'anar treballant al llarg de les diferents PACs previstes en el calendari de l'assignatura. L'estructura de la memòria del TFM ha de seguir la plantilla que el director proporcionarà a l'inici del semestre.

Per altra banda, l'objectiu de la presentació és sintetitzar el treball realitzat en un vídeo que permeti al Tribunal d'avaluació tenir una perspectiva general del projecte i formular les preguntes que es considerin necessàries. Aquesta presentació tindrà una durada màxima de 20 minuts, i l'estudiant haurà de resumir de manera clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els resultats obtinguts. Es valorarà l'aportació crítica i descriptiva dels aspectes més rellevants del projecte, i no la mera lectura del contingut de la presentació.

Important: el vídeo de presentació s'haurà de lliurar mitjançant l'eina Present@ de l'aula. No s'acceptarà l'enviament del vídeo a través de qualsevol altre mitjà.

Amunt

A diferència de la resta d'assignatures del pla d'estudis, l'avaluació del TFM la durà a terme un Tribunal d'avaluació. Aquest tribunal estarà format per tres professors del màster.

La defensa dels TFMs podrà realitzar-se de forma síncrona en el marc de l'aula virtual. El professor/a us informarà a l'aula del format planificat per a realitzar la vostra defensa.

El treball realitzat per l'estudiant s'avaluarà tenint en compte els objectius establerts a l'inici del semestre i descrits en el Pla de Treball, i sobre la base dels elements més rellevants que conformen el TFM, els quals s'hauran destacat a la memòria i a la presentació del projecte.  La part de la defensa és obligatòria per a aprovar l'assignatura.

Amunt

Després de cada activitat, el consultor donarà un retorn personalitzat a través del Registre d'Avaluació Contínua. El retorn indicarà els punts forts i febles de l'activitat respecte a diferents indicadors de qualitat, i farà suggeriments i recomanacions per a la millora del treball, indicacions que l'estudiant haurà de tenir en compte i aplicar en les següents activitats del TFM.

Amunt