Prototipat Codi:  M4.356    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Dins de la perspectiva de Disseny Centrat en les Persones (DCP), el prototipat d’interfícies gràfiques té lloc en la fase de generació. Després d’haver portat a terme la fase de recerca i una vegada definit el disseny d’interacció, és possible avançar en el disseny de la capa gràfica de la interfície, que ha de dotar d’una identitat única i reconeixible el producte o servei, i que ha de permetre a l’usuari identificar clarament les seves funcionalitats i accedir de manera óptima als continguts.

El prototipat gràfic s’estén també a la fase d’avaluació, ja que permet avaluar el model generat i iterar a partir del retorn obtingut fins a arribar a una versió final que serà la que passarà a la fase de desenvolupament. Una vegada publicat, el producte es pot continuar avaluant mitjançant les dades d’ús que es vagin recollint, per adaptar el disseny a les necessitats canviants de l’entorn i dels usuaris. 

L'assignatura fa un recorregut per les tècniques, mètodes, conceptes i processos necessaris per conceptualitzar i portar a terme el disseny d'interfícies gràfiques d’usuari. S'aborden els fonaments de percepció visual, i s'analitzen els requeriments específics del disseny gràfic aplicat a les interfícies d’usuari, tenint sempre en compte els criteris que afavoreixen la usabilitat. Es porten a terme processos de disseny i producció d’interfícies gràfiques, per abordar-les tant des d'una perspectiva professional com des d'una vessant crítica, amb l’objectiu de dotar a l'estudiant de la capacitat d'elaborar una visió personal d'aquesta disciplina. 

Amunt

L'assignatura “Prototipat” és una optativa del Màster en Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari i pertany, amb “Arquitectura de la Informació” i “Interficies”, al mòdul de Disseny. Es recomana cursar-la després d’”Arquitectura de la Informació”. De manera excepcional també es podria cursar al mateix temps.

Amunt

Els coneixements teòrics i pràctics de prototipat dins d’un procés de Disseny Centrat en les Persones que es treballen en aquesta assignatura, són de gran utilitat a professionals dels següents àmbits: disseny UX, disseny gràfic, disseny de producte, enginyeria, i en general per totes aquelles persones que creen productes i serveis digitals.

Amunt

No és necessari tenir coneixements previs de disseny. No obstant, es recomana haver cursat prèviament l’assignatura “Arquitectura de la Informació” i l’assignatura “Interficies” amb l’objectiu de tenir una visió global dels conceptes i mètodes implicats en el disseny d’interfícies d’usuari.

Amunt

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta assignatura són els següents:

 • Entendre la importància del prototipat gràfic en projectes de disseny centrat en l'usuari.

 • Comprendre quins són els principis que determinen la manera en que els humans percebem i entenem els món que ens envolta.

 • Conèixer quins elements constitueixen una interfície gràfica, i saber com es poden articular per a generar sistemes de disseny coherents amb l’objectiu i l’abast del projecte. 

 • Saber construir prototips d’interfícies gràfiques per a diferents dispositius, i adquirir els criteris per a  seleccionar per a cada tipus de projecte les tècniques i recursos més adients.

 • Conèixer i saber utilitzar les principals eines per elaborar prototips.

 • Comprendre com són els fluxos de treball en projectes professionals. 

La consecució d'aquests objectius hauria de permetre assolir les següents competències:

Competències bàsiques i generals 

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CG2- Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.

CG3- Comprendre els canvis socials, culturals i polítics provocats per les tecnologies digitals i, en aquest context, pensar de manera crítica sobre l'impacte de el disseny d'interacció en la vida de les persones.

CG4- Exercir professionalment de forma responsable, honesta i inclusiva, actuant amb respecte i garantint la privacitat de les persones.

Competències transversals del màster

CT1- Expressar de manera oral i escrita coneixement complex en l'àmbit acadèmic i professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.

CT2- Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

ES01- Comprendre els processos, mètodes i tècniques pròpies de el disseny d'interacció i saber aplicar-los a el disseny, desenvolupament i avaluació de productes i serveis interactius, des d'una perspectiva centrada en les persones.

ES02- Comprendre els factors humans que intervenen en tot procés d'interacció entre persones i tecnologia així com saber aplicar-los de forma adequada a el disseny de productes i serveis interactius i les seves interfícies.

ES05- Formalitzar, analitzar i desenvolupar de manera iterativa la visualització dels diferents fluxos en els quals es desenvolupa la interacció mitjançant tècniques i eines de prototipat.

ES09- Identificar els atributs de producció de les diferents tipologies de serveis i productes interactius, així com organitzar l'ecosistema de disseny i desenvolupament que els farà possible.

Amunt

L'assignatura fa un recorregut pels mètodes i tècniques de prototipatge d’interfícies gràfiques d’usuari. Específicament, els continguts que es desenvolupen al llarg de l’assignatura són els següents:

 1. El prototipat d’interfícies gràfiques d’usuari dins del procés de Disseny Centrat en les Persones

 2. Principis perceptius, cognitius i funcionals del disseny d’interfícies gràfiques 

 3. Elements constructius de la interfície gràfica: reticula, tipografia, gamma cromàtica, iconografia i sistemes de disseny  

 4. Prototipat d’interfícies gràfiques per a diferents dispositius

 5. Tècniques i recursos de prototipat d’interfícies gràfiques

 6. Gestió del flux de treball en el disseny d’interfícies gràfiques

Amunt

Material Suport

Amunt

Com a material de lectura obligatòria els estudiants disposen dels recursos especificats a l'aula, relacionats amb cada un dels reptes. Dins d'aquests, es destaquen les següents referències:

 • Design Toolkit de la UOC

 • WROBLEWSKI, L. (2011) Mobile First. NY, USA: A Book Apart.

 • NORMAN, D.A. (2002) The Design of Everyday Things. NY, USA: Besic Books. 

En funció del desenvolupament de l'avaluació contínua poden surgir noves lectures per aprofundir en el tema d'investigació mitjançant el disseny escollit, a fi de completar de manera efectiva el procés d'aprenentatge i els objectius d'aquesta assignatura.

Amunt

La metodologia de treball general que es proposa per a l'assignatura es basa en l'estudi individual i en l'intercanvi de coneixement en grup a través de les eines de comunicació de l'aula (debat, fòrum, tauler) del material de l'assignatura i dels documents de treball.

S'espera que l'assimilació dels continguts per part dels / les estudiants tingui com a fonament l'estudi crític i d'exploració, i que per a completar i millorar aquests s'utilitzi la documentació complementària recomanada, així com aquelles referències que durant el curs siguin facilitades en l'aula pel consultor i estudiants (poden ser llibres, articles de premsa així com de revistes especialitzades, enllaços a Internet, etc.).

Un altre aspecte fonamental per a l'aprenentatge serà el seguiment actiu dels espais comuns de l'aula (Tauler i Fòrum).

Recomanacions per a l'estudi

Per treballar amb l'assignatura recomanem:

1. El primer pas és la lectura exploratòria i comprensiva dels continguts de l'aula (Pla Docent i enunciats de les activitats) com a forma d'immersió en els conceptes i l'aproximació de l'assignatura.

2. Durant el treball de lectura és molt recomanable anar plantejant dubtes en el Fòrum de l'aula. Els companys poden respondre, però si després de 48 que un dubte hagi estat plantejada no ha rebut resolució per part dels companys o cal algun aclariment, el / la professor / a respondrà.

3. De forma simultània a la lectura comprensiva i analítica es proposa la realització de resums, quadres sinòptics, mapes conceptuals, apunts, etc. També és aconsellable compartir a l'aula.

4. El treball sobre els continguts serà més enriquidor i s'orientarà a la pràctica professional si es fa una anàlisi paral·lela dels problemes i solucions que es plantegen en el material, si es detecten els elements més importants per a la pràctica professional. En definitiva, només s'aprèn allò que s'aplica i s'analitza dins d'una realitat propera o concreta, sempre que sigui possible.


Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets. La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. 

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular. 

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent). 

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas. D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.


Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

AVALUACIÓ CONTíNUA: Activitats.

L'avaluació contínua s'articula mitjançant cinc activitats. En l'avaluació de les activitats es valorarà tant el contingut com la forma (seguint els criteris formals per a la realització d'activitats que s'indiquen a cada un dels enunciats). Les activitats estan organitzades així:

Activitat 1: Disseny responsiu

Prototipar una interfície implica tenir en compte en quins dispositius s’utilitzarà. En aquesta activitat, l’estudiant haurà de dissenyar les diverses versions d’una interfície gràfica adreçada a diferents dispositius, tenint en compte les peculiaritats i condicionants d’aquests, i la necessitat de mantenir la consistència al llarg de totes les variacions.


Activitat 2: Deconstrucció d'una interfície gràfica

La capacitat d’anàlisi crítica és fonamental per al dissenyador d’interfícies. En aquesta activitat es portarà a terme una anàlisi dels patrons i estratègies de disseny utilitzades en una interfície seleccionada per l’estudiant entre les propostas a l'aula. És primordial entendre quina informació es mostra i a qui va dirigida, en quins dispositius es consulta dita informació i com es jerarquitza. Identificar i analitzar retícules constructives, comportaments responsius, direccions de lectura i tamanys tipogràfics, per entendre la seva aplicació.

Activitat 3: Preparació d’una guia d’interfície gràfica

Activitat introductòria que ajuda a comprendre els principis i elements constructius d’una interfície d’usuari, a la vegada que s'assimilen les relacions i condicionants d'aquesta etapa del projecte amb l'anterior d'experiència d'usuari i disseny d'interacció.  

Activitat 4: El DCU i els objectes quotidians

L'activitat es basa en analitzar com interactuen els usuaris amb una interfície en un entorn específic i activitat concreta, i com les necessitats de l'usuari condicionen i defineixen la interfície. L'estudiant haurà d'analitzar com s'interactua amb un dispositiu quotidià i redissenyar-ne la interfície digital en funció de les conclusions obtingudes. 

Activitat 5: Entrega final i cas d'estudi

Aquesta activitat articula tres propòsits diferents:

- Conèixer i familiaritzar-se amb eines de prototipatge i testeig bàsic amb usuaris. Aprendre a transformar el disseny de la interfície en un prototip clicable que pugui ser mostrat a usuaris reals amb l'objectiu de recopilar feedback que serveixi de base en les iteracions de disseny.

- Adquirir coneixements per la correcta preparació, optimització i entrega del material de disseny en un format adequat per l'equip de desenvolupament utilitzant eines que facilitin la tasca.

- Elaborar un cas d'estudi on es plasmi tot el procés de disseny: reflexions, conclusions i solucions gràfiques.


AVALUACIÓ CONTINUADA (Percentatge Activitats)


L'avaluació Continuada (AC) es composa de 5 activitats, ponderades de la següent manera:

 • Activitat 1: 20% de la nota final

 • Activitat 2: 15% de la nota final

 • Activitat 3: 20% de la nota final

 • Activitat 4: 15% de la nota final

 • Activitat 5: 30% de la nota final

Lliurament d'activitats

Seguir l'avaluació continuada implica lliurar totes les activitats de l'assignatura. El lliurament d'aquestes activitats es farà a través del Registre d'Avaluació Continuada (RAC) dins de les dates previstes al calendari i seguint les indicacions que apareixen enunciats publicats a l'aula. Les qualificacions també es publicaran en aquest espai.

És important lliurar cada activitat en el calendari previst. El retard en el lliurament implicarà una penalització en la nota.

El fet de lliurar el 50% de les activitats implica que obtindreu una nota final d'avaluació continuada. Per tant, la nota "No presentat" només s'obtindrà en el cas que es lliuri menys del 50% de les activitats.


Incidències

Si hi ha qualsevol incidència relacionada amb la realització d'una activitat o el seu lliurament s'ha de comunicar amb anterioritat a la data de lliurament. El professor decidirà sobre la possible incidència basant-se en les raons expressades.


Autoria de les activitats

El seguiment correcte de l'assignatura compromet l’estudiant a realitzar les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest pla docent. En cas que no sigui així, les activitats s'avaluaran amb una D.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

L'avaluació final és el producte de la mitjana ponderada de les diverses activitats avaluables, segons correspon a una assignatura d'avaluació continuada. Com s'ha dit en l'apartat anterior, en aquesta assignatura és necessari lliurar totes les activitats per poder superar-la.

Amunt

El/la docent del curs farà un seguiment i acompanyament al llarg del procés de conceptualització, desenvolupament i creació, donant pautes i mantenint un diàleg amb l'alumnat. Es generaran espais comuns de debat per poder interactuar amb els companys i companyes així com rebre comentaris de la resta del grup sobre el propi treball i viceversa.


Amunt