Interfícies Codi:  M4.357    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura vol proporcionar a l'estudiant un conjunt d'eines per a entendre les finalitats i les peculiaritats del disseny d'interfícies i les seves sinergies amb els processos de disseny centrat en l'usuari. A través de l'exploració i anàlisi dels diferents tipus d'interfície i estils d'interacció aprendrem a seleccionar i aplicar els mètodes i els principis més adequats en funció dels objectius de cada projecte. Per a això és fonamental entendre els reptes del disseny d'interfície en funció de les tecnologies i dispositius disponibles i sent conscients de com impacten les interfícies en les persones, per a dissenyar-les de manera honesta i respectuosa amb les diferències socials, culturals i de gènere.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de segon semestre que pertany al mòdul de Disseny, conjuntament a Arquitectura de la informació i Prototipat.

Amunt

L'assignatura ofereix una introducció al disseny d'interfícies, de manera que prepara l'estudiant per introduir-se en camps professionals relacionats amb el disseny i avaluació de diverses tipologies d'interfícies i les seves aplicacions com poden ser:

 • Disseny d'interfícies gràfiques (GUI)
 • Disseny d'interfícies per a web i web responsive
 • Disseny d'interfícies tàctils, gestuals, conversacionals
 • Disseny d'interfícies per a entorns immersius
 • Disseny, i adaptació d'interfícies per a usuaris amb diversitat funcionals.

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura es recomana haver cursat i superat: Disseny d'Interacció: processos, mètodes i tècniques i Arquitectura de la Informació.

No calen coneixements específics previs, però una actitud de curiositat i proactivitat seran claus per garantir l'èxit en l'aprenentatge de les persones estudiants.

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura es recomana haver cursat i superat: Disseny d'Interacció: processos, mètodes i tècniques i Arquitectura de la Informació.

Amunt

Competencies basiques i generals 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinàries) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
 • Aplicar el pensament creatiu per a innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.
 • Comprendre els canvis socials, culturals i polítics provocats per les tecnologies digitals i, en aquest context, pensar de manera crítica sobre l'impacte del disseny d'interacció en la vida de les persones.

Competencies transversales 

 • Expressar de manera oral i escrita coneixement complex en l'àmbit acadèmic i professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.

Competències específiques 

 • Analitzar, organitzar, etiquetar i visualitzar l'estructura que defineix la interacció amb serveis i continguts, mitjançant l'aplicació de mètodes, tècniques i eines d'arquitectura d'informació.
 • Formalitzar, analitzar i desenvolupar de manera iterativa la visualització dels diferents fluxos en els quals es desenvolupa la interacció mitjançant tècniques i eines de prototipat. 
 • Conceptualitzar i formalitzar mitjançant text, imatges, veu i gestos l'aspecte i el comportament de la interfície d'ús, respectant els objectius funcionals i estratègics que defineixen el projecte.
 • Definir la interfície sent conscient de les conseqüències emocionals que exerceix en les persones i garantir que el seu disseny és respectuós amb les diferències socials, culturals i de gènere.
 • Identificar els atributs de producció de les diferents tipologies de serveis i productes interactius, així com organitzar l'ecosistema de disseny i desenvolupament que els farà possible. 

Amunt

 • Disseny d'interfícies: Perspectiva històrica i crítica.
 • Mètodes, tècniques i eines per al disseny d'interfícies.
 • Anàlisi i interpretació de dades.
 • Disseny d'interfícies gràfiques (GUI) Disseny d'interfícies per a web i web responsive
 • Disseny d'interfícies tàctils, gestuals, conversacionals
 • Disseny d'interfícies per a entorns immersius
 • Disseny, i adaptació d'interfícies per a usuaris amb diversitat funcional.

Amunt

Material Suport
Cuaderno de interfaces Web
Quadern d'Interfícies Web

Amunt

L'assignatura disposa d'una sèrie de recursos textuals i audiovisuals que per una banda permeten contextualitzar el disseny d'interfícies en el marc del seu desenvolupament històric i, per l'altre, permeten adquirir coneixements tècnics i metodològics sobre la conceptualització i el disseny d'interfícies per a diferents sistemes i dispositius.

Amunt

La metodologia docent de l'assignatura es basa en l'aprenentatge actiu i en el treball per projectes i estudis de cas. A través de la realització de lectures i de l'anàlisi de casos reals l'estudiant aprendrà a seleccionar i gestionar informació, conceptualitzar i dissenyar i avaluar interfícies d'usuari, aplicant de forma crítica principis i mètodes de disseny d'interacció inclusiu i centrat en les persones. A més es fomentarà la generació de coneixement compartit a l'aula a través de debats i fòrums temàtics.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'Avaluació Continuada (AC) es compon de cinc proves d'avaluació continuada. Les proves d'avaluació continuada són activitats eminentment orientades al disseny d'Interfícies. 

El pes de les activitats està repartit d'aquesta manera:

 • PAC1 (10% de la nota final)
 • PAC2 (30% de la nota final)
 • PAC3 (20% de la nota final)
 • PAC4 (20% de la nota final)
 • PAC5 (20% de la nota final)

Lliurament d'activitats
Seguir l'avaluació continuada implica lliurar TOTES les activitats. El lliurament d'aquestes activitats es farà a través del Registre d'Avaluació Continuada (RAC) dins de les dates previstes al calendari i seguint les indicacions dels enunciats publicats a l'aula. Les qualificacions també es publicaran en aquest espai.
És important ser puntual en el lliurament d'activitats. El retard en el lliurament implicarà una penalització en la nota.
Lliurar qualsevol activitat de l'avaluació continuada, encara que només sigui una, implica l'obtenció d'una nota final d'avaluació continuada (AC), per tant, la nota "No presentat" només s'obtindrà en el cas que no es lliuri cap activitat.

Incidències

Si hi ha qualsevol incidència, s'ha de comunicar amb anterioritat a la data de lliurament. El professor decidirà sobre la possible incidència basant-se en les raons expressades. 

Autoria de les activitats

El seguiment correcte de l'assignatura requereix el compromís de realitzar un conjunt d'activitats a partir d'un treball propi original d'acord amb les indicacions i pautes donades bé al Pla Docent o a la descripció de les activitats. En cas que es posi de manifest que no s'ha estat així, les activitats s'avaluaran amb una D. D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot arribar a implicar la pèrdua del dret a superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada, ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

Per superar l'assignatura és requisit realitzar les activitats pràctiques i aprovar l'avaluació continuada.

La nota final de l'assignatura es calcula a partir l'avaluació continuada (AC), tot seguint el model d'avaluació presentat en aquest pla docent.

Amunt

El professor mantindrà un diàleg constant amb tots els estudiants, guiarà el desenvolupament de les activitats i propiciarà la comunicació entre els companys. Hi haurà un feedback individual i també un de general. Cal tenir en compte que aquest darrer serà públic, pel que els estudiants heu d'estar disposats a mostrar els vostres treballs i exposar-vos a les crítiques constructives.

Amunt