Estratègia Codi:  M4.358    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Disseny Estratègic és habitualment definit com una disciplina emergent que usa principis, mètodes i maneres de pensar característiques del disseny per a abordar problemes complexos, difusos i interrelacionats. En el context dels negocis, aquests "problemes" solen relacionar-se amb decisions estratègiques per a millorar la competitivitat i innovació. Dissenyar amb una perspectiva estratègica suposa transitar per les fronteres del Disseny amb altres àrees i passar del concret i tangible al sistèmic i global.

L'assignatura va plantejant reptes en capes d'abstracció creixents, primer abordant l'espai del problema que embolica al producte, després el servei en el qual s'integra, el negoci que el fa viable, com els components s'interrelacionen dins d'un sistema, per a acabar treballant amb decisions orientades a un futur que no podem predir.

Amunt


Estratègia és una assignatura optativa de segon semestre i pertany, al costat de l'assignatura obligatòria d'Avaluació de la Usabilitat, al mòdul d'Avaluació i Estratègia.

Amunt

Els coneixements teòrics i pràctics adquirits en l'assignatura dotaran a l'estudiant de les competències necessàries per a la seva especialització del perfil professional en lideratge de projectes, estratègia i consultoria en UX.

Amunt


És recomanable haver cursat prèviament l'assignatura inicial de "Disseny d'Interacció: Processos, Mètodes i Tècniques" i “Avaluació de la Usabilitat”.

Amunt

És recomanable haver cursat prèviament l'assignatura inicial de "Disseny d'Interacció: Processos, Mètodes i Tècniques" i “Avaluació de la Usabilitat”.

Amunt

Objectius

Saber definir, prioritzar i executar tasques complexes en el procés de disseny i desenvolupament de l'experiència d'usuari i usabilitat de productes i sistemes interactius.
Saber gestionar els processos de disseny i desenvolupament d'experiència d'usuari i usabilitat de productes i sistemes interactius pensant en la plena satisfacció final del client.
Saber gestionar equips multidisciplinaris de manera flexible i eficaç.
Conèixer els elements, principis i models de disseny estratègic UX.
Conèixer la planificació, processos i tècniques per al disseny i comunicació de l'estratègia UX.
Saber gestionar de manera sostenible els projectes de disseny.

Competències

L'assignatura Estratègia s'encarrega de desenvolupar les següents competències:

Competències bàsiques

CB7: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Competències generals

CG1: Analitzar i sintetitzar informació complexa.
CG4- Exercir professionalment de manera responsable, honesta i inclusiva, actuant amb respecte i garantint la privacitat de les persones.

Competències transversals

CT1: Expressar de manera oral i escrita coneixement complex en l'àmbit acadèmic i professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.
CT2- Utilitzar i aplicar de manera crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

ES01: Comprendre els processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny d'interacció i saber aplicar-los al disseny, desenvolupament i avaluació de productes i serveis interactius, des d'una perspectiva centrada en les persones.
ES07- Planificar i dur a terme una acció d'avaluació de la usabilitat mitjançant diferents mètodes, tècniques i eines, seleccionant de manera crítica aquells que millor s'ajusten a la tipologia de producte o servei que s'estigui dissenyant.
ES08- Definir la interfície sent conscient de les conseqüències emocionals que exerceix en les persones i garantir que el seu disseny és respectuós amb les diferències socials, culturals i de gènere.
ES09- Identificar els atributs de producció de les diferents tipologies de serveis i productes interactius, així com organitzar l'ecosistema de disseny i desenvolupament que els farà possible.

Amunt

L'assignatura estructura els seus continguts entorn dels següents eixos:

·       Elements, principis i models. Planificació, processos i tècniques per al disseny i comunicació de l'estratègia UX

·       Gestió sostenible de projectes de disseny. Gestió d'equips multidisciplinaris.

Amunt

Material Suport
Design Toolkit Web
Design Toolkit Web
Interface Toolkit Web
Interface Toolkit Web
Cuaderno de Estrategia Web
Quadern d'Estratègia Web

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura s'estructuren a partir d'un conjunt de lectures de textos, articles i capítols de llibres relacionats directament amb la matèria d'estudi, recursos teòrics en suport digital i en les eines de disseny que proporcionen l'UOC Design Toolkit. L'UOC Design Toolkit és un recurs transversal que funciona com una caixa d'eines on, en funció de cada activitat, situació i projecte, l'estudiant pot trobar els models, principis o eines de disseny necessàries.


RECURSOS D'APRENENTATGE I EINES DE SUPORT

-Quadern d'estratègia

-Disseny de porfolios amb WordPress

-Design Toolkit

-Recursos d'aprenentatge en anglès de l'àmbit professional UX

Amunt

Aquesta assignatura incorpora una perspectiva exploratòria i aplicada des del primer dia. S'estructura entorn de dos eixos: la lectura de materials i la realització d'un projecte pràctic. Aquest es durà a terme al llarg de les diferents activitats, de manera que els estudiants aniran aplicant el coneixement teòric adquirit a l'execució de les diferents fases de disseny d'un producte o servei.

A més, la documentació de tot el procés de treball en l'assignatura es considera d'especial importància i s'espera que l'estudiant, a més de realitzar les activitats que es demanen, incorpori en el seu procés de treball la documentació sistemàtica de les activitats realitzades i les decisions preses.

La metodologia de treball general que es proposa per a l'assignatura es basa en l'estudi individual, l'aplicació pràctica dels conceptes i l'intercanvi de coneixement a través de les eines de comunicació de l'aula. S'espera que l'assimilació dels continguts tingui com a fonament l'estudi crític i d'exploració, i que per a completar i millorar aquests, s'utilitzi la documentació complementària recomanada, així com les referències que siguin facilitades pel consultor i els companys i companyes. Un altre aspecte fonamental per a l'aprenentatge serà el seguiment actiu dels espais comuns de l'aula (Tauló i Fòrum).

Amunt

Aquesta assignatura només pot superar-se a partir de l'avaluació contínua (EC). La nota final d'avaluació contínua es converteix en la nota final de l'assignatura. 

Lliurament d'activitats: Seguir l'avaluació contínua implica lliurar totes les activitats de l'assignatura. El lliurament d'aquestes activitats es farà a través del Registre d'Avaluació Contínua (REC) dins de les dates previstes en el calendari i seguint les indicacions que apareixen en els enunciats publicats a l'aula. Les qualificacions també es publicaran en aquest espai. És important lliurar cada activitat en el calendari previst. El retard en el lliurament implicarà una penalització en la nota. El fet de lliurar el 50% de les activitats implica que obtindrà una nota final d'avaluació contínua. En conseqüència, la nota "No presentat" només s'obtindrà en cas que es lliuri menys del 50% de les activitats.

Incidències: Si hi ha qualsevol incidència relacionada amb la realització d'una activitat o el seu lliurament ha de comunicar-se amb anterioritat a la data de lliurament. El professor decidirà sobre la possible incidència basant-se en les raons expressades. 

Autoria de les activitats: El seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest pla docent. En cas de no ser així, les activitats s'avaluaran amb una D. D'altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se li permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació contínua ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Aquesta assignatura sol es pot superar a través del procés d'avaluació contínua, articulat entorn de les cinc activitats següents:

Activitat 1: L'espai del problema. Presa de decisions estratègiques (1,25 ECTS)

Activitat 2: Disseny de Serveis (1,5 ECTS)

Activitat 3: Disseny i estratègia de negoci (1,25 ECTS)

Activitat 4: Pensant en sistemes (1 ECTS)

Activitat 5: Disseny de futurs (1 ECTS)

Amunt

La qualificació final de l'assignatura es determinarà en funció de les notes obtingudes en les activitats d'avaluació contínua. La qualificació s'obtindrà a partir dels resultats de les activitats d'avaluació, la participació de l'estudiant a l'aula i la demostració d'haver adquirit les competències fonamentals de l'assignatura durant el semestre.

La realització i lliurament de totes les activitats d'avaluació és condició clau per a superar l'assignatura.

Amunt

El professor col·laborador guiarà i orientarà a l'estudiant a través de l'aula perquè pugui fer un bon seguiment de l'assignatura. Respondrà els dubtes que vagin sorgint a l'aula, així com les consultes i comentaris enviats a la seva bústia personal.
El professor col·laborador també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisarà i comentarà els resultats de totes les activitats lliurades de manera individual. Aquests comentaris ajudaran l'estudiant a progressar en el seu aprenentatge i a adquirir el conjunt de les competències de l'assignatura.

Amunt