Dibuix i pensament visual Codi:  M4.359    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura Dibuix i pensament visual se centra en el dibuix com a eina bàsica de descripció, reflexió, anàlisi, projectació, presentació i feedback en els processos de disseny d'experiència d’usuari. Ofereix un seguit d’eines, tant pràctiques com conceptuals, per enfrontar diversos reptes dissenyats específicament perquè l’estudiant es familiaritzi amb aquests usos instrumentals. Per tant, no es tracta d’un enfocament artístic o basat en el virtuosisme, sinó que el dibuix i altres estratègies de pensament visual es conceben com un recurs a l’abast de tothom i molt útil en les diverses fases dels processos de disseny.

Amunt

Dibuix i pensament visual és una assignatura optativa que, juntament amb Interacció intangible, conforma el grup anomenat Experimentació. A diferència d’altres assignatures, es pot cursar en qualsevol moment del màster, però, lògicament, abans del TFM.

Amunt

Principalment s'aplica en el disseny d’experiència d’usuari, però aporta eines i estratègies útils per a nombrosos àmbits del disseny on calgui aplicar formes visuals d’anàlisi de processos, projectació i feedback (disseny gràfic, disseny de producte, etc.).

Amunt

No és necessari tenir coneixements previs de dibuix ni de disseny, més enllà dels que d’entrada que es demanen en un màster universitari. No obstant, si es té experiència en l’ús d’eines visuals i gràfiques, o en els processos de disseny d’experiència d’usuari, aquesta es podrà aplicar als diversos reptes que planteja l’assignatura.

Amunt

Cap.

Amunt

Objectius:

Conèixer els fonaments, desenvolupament i implicacions de la noció de pensament visual.

Comprendre els usos del dibuix per a la comprensió, creació i comunicació d'objectes, idees, processos i relacions.

Adquirir una diversitat d'estratègies i tècniques pròpies del dibuix amb finalitats exploratòries i comunicatives.

Comprendre el paper del dibuix a l'hora d'investigar i dissenyar experiències d'usuari.

Aplicar les eines de dibuix més adients a situacions concretes d'ideació i comunicació.

Competències:

Bàsiques i generals:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 
CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 
CG1- Analitzar i sintetitzar informació complexa.

CG2- Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.

Transversals:

CT1- Expressar de manera oral i escrita coneixement complex en l'àmbit acadèmic i professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.

CT2- Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Específiques:

ES04- Analitzar, organitzar, etiquetar i visualitzar l'estructura que defineix la interacció amb serveis i continguts, mitjançant l'aplicació de mètodes, tècniques i eines d'arquitectura d'informació.

ES05- Formalitzar, analitzar i desenvolupar de manera iterativa la visualització dels diferents fluxos en els quals es desenvolupa la interacció mitjançant tècniques i eines de prototipat.

ES06- Conceptualitzar i formalitzar mitjançant text, imatges, veu i gestos l'aspecte i el comportament de la interfície d'ús, respectant els objectius funcionals i estratègics que defineixen el projecte.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen de tal manera que permeten realitzar una aproximació gradual al dibuix com a eina per al pensament visual en processos de disseny d'experiència d'usuari. En una primera part es fa un treball de caire més descriptiu d'objectes, processos i relacions mentre que, en un segon moment, es treballa de manera projectual sobre situacions més complexes i incloent les diverses fases d'ideació, representació, testeig i presentació d'un servei.

Amunt

Material Suport
Design Toolkit Web
Design Toolkit Web
Building Stories_CAT Audiovisual
Building Stories_CAS Audiovisual
Quadern de Dibuix i pensament visual Web
Cuaderno de Dibujo y pensamiento visual Web

Amunt

Brand, W. (2017) Visual Thinking. Amsterdam: BIS Publishers.  

Brand, W. (2018) Visual Doing. Amsterdam: BIS Publishers. 

Buxton, B. (2007) Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann.

Greenberg, S. et al. (2011) Sketching User Experiences. The Workbook. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann.

Interaction Design Foundation (s/a) The Basics of User Experience Design. Aarhus: Interaction Design Foundation.

Lima, M. (2013) Visual Complexity: Mapping Patterns of Information. Princeton, NJ: Princeton Architectural Press.

Madden, M. (2005) 99 Ways to Tell a Story: Exercises in Style. New York, NY: Chamberlain Bros. 

Tufte, E.R. (1997) Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative. Cheshire, CT: Graphics Press.

Amunt

La metodologia de l’assignatura és eminentment pràctica i es posa l’accent en l’aplicació de les eines gràfiques i visuals a l’anàlisi de processos reals, de forma molt propera a l’acció professional en l’àmbit del disseny d'experiència d’usuari.
El treball és sobretot individual, però la discussió en grup i el comentari entre companys i companyes és també una part clau del procés formatiu en aquesta assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets. La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. 

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular. 

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent). 

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas. D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'Avaluació Continuada (AC) es composa de 7 activitats, que estan organitzades així:

  • Activitat 1: No avaluable

  • Activitat 2: 10% de la nota final

  • Activitat 3: 10% de la nota final

  • Activitat 4: 10% de la nota final

  • Activitat 5: 20% de la nota final

  • Activitat 6: 20% de la nota final

  • Activitat 7: 15% de la nota final

  • Activitat 8: 15% de la nota final

Lliurament d'activitats

Seguir l'avaluació continuada implica lliurar totes les activitats de l'assignatura. El lliurament d'aquestes activitats es farà a través del Registre d'Avaluació Continuada (RAC) dins de les dates previstes al calendari i seguint les indicacions que apareixen enunciats publicats a l'aula. Les qualificacions també es publicaran en aquest espai.

És important lliurar cada activitat en el calendari previst. El retard en el lliurament implicarà una penalització en la nota.

El fet de lliurar el 50% de les activitats implica que obtindreu una nota final d'avaluació continuada. Per tant, la nota "No presentat" només s'obtindrà en el cas que es lliuri menys del 50% de les activitats.

Incidències

Si hi ha qualsevol incidència relacionada amb la realització d'una activitat o el seu lliurament s'ha de comunicar amb anterioritat a la data de lliurament. El professor decidirà sobre la possible incidència basant-se en les raons expressades.

Autoria de les activitats

El seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest pla docent. En cas que no sigui així, les activitats s'avaluaran amb una D.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

L'avaluació final és el producte de la mitjana ponderada de les diverses activitats avaluables, segons correspon a una assignatura d'avaluació continuada. Com s'ha dit en l'apartat anterior, en aquesta assignatura és necessari lliurar totes les activitats per poder superar-la.

Amunt

El/la docent del curs farà un seguiment i acompanyament al llarg del procés de conceptualització, desenvolupament i creació, donant pautes i mantenint un diàleg amb l’alumnat. Es generaran espais comuns de debat per poder interactuar amb els companys i companyes així com rebre comentaris de la resta del grup sobre el propi treball i viceversa.

Amunt