Interacció intangible Codi:  M4.360    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

   “Hem superat tots els límits: s’imposa un retorn al desordre”
    - Carles Hac Mor, 2000


El disseny d’interacció està present en les nostres experiències quotidianes. A diari utilitzem dispositius, productes, objectes. La interacció amb aquests artefactes és tan habitual com transparent, amb el sentit que hem deixat de plantejar-nos-la com quelcom afegit a la nostra manera de relacionar-nos amb els objectes i dispositius del nostre entorn. Del paradigma de la dualitat real-virtual hem passat al paradigma de la ubiqüitat d’allò digital. Ja no hi ha dues realitats sinó dues cares d’una mateixa, on allò digital és tan real com allò físic. I aquí la interactivitat hi té un paper clau.

Però què significa realment que quelcom sigui interactiu? Quins elements ha de tenir un sistema per considerar que ho sigui o no? Com ens afecten les decisions que els dissenyadors d’interacció en el nostre dia a dia, en aquest món on les interfícies ja són a tot arreu?

Al llarg del màster de Disseny d’Interacció i UX s’han treballat continguts, competències i habilitats de caire professionalitzador. Ara, treballarem aspectes més experimentals, exploratoris, crítics i especulatius. Aquesta assignatura busca anar més enllà del disseny d’interacció funcional, és a dir, el que busca resoldre problemes i trobar solucions òptimes. Al llarg de l’assignatura es revisaran els paradigmes d’interacció i els seus principis de disseny amb l’objectiu de donar-los la volta. L’objectiu és de subvertir-los i explorar com a través del disseny d'interacció podem ser crítics amb els problemes actuals i provocar una conversa, una reflexió sobre com millorar la vida de les persones. Es proposaran aproximacions crítiques i especulatives al procés de disseny d’interacció amb l’objectiu de fugir del solucionisme tecnològic.

S’espera que l’estudiant que cursi aquesta assignatura tingui autonomia en el seu procés d’aprenentatge per tal d’experimentar i portar a terme les exploracions previstes. Competències com ara la cerca d’informació, el treball autònom, la capacitat creativa, el prototipat y construcció d’artefactes són importants per a la realització de l’assignatura. 

Amunt

L'assignatura "Interacció Intangible" és una assignatura optativa del Màster en Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari. Aquesta assignatura té un caràcter exploratori i especulatiu i vol introduir als estudiants en els aspectes del disseny d’interacció que connecten amb la recerca. S’espera que aquesta sigui la darrera assignatura que es cursi just abans de realitzar el treball final de màster.

Amunt

Els coneixements teòrics i pràctics de disseny d'interacció especulatiu, crític i de recerca. que es treballen en aquesta assignatura són de gran utilitat a professionals dels següents àmbits: recerca acadèmica o industrial, innovació especulativa, critica tecnológica i social, media art, i en general, per a totes aquelles persones que es proposen anar més enllà de la producció de solucions UX i del disseny d’interacció convencional.

Amunt

Al ser la darrera assignatura del màster, cal haver realitzat les assignatures obligatòries i 18 crèdits d’optatives. Es recomana especialment haver cursat l’assignatura “Interfícies”.

Amunt

Competències bàsiques del màster:
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
Competències generals del màster:
 • CG1- Analitzar i sintetitzar informació complexa.
 • CG2- Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.
 • CG3- Comprendre els canvis socials, culturals i polítics provocats per les tecnologies digitals i, en aquest context, pensar de manera crítica sobre l'impacte de el disseny d'interacció en la vida de les persones.
Competències transversals del màster:
 • CT1- Expressar de manera oral i escrita coneixement complex en l'àmbit acadèmic i professional amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau d'autonomia.

Competències específiques:
 • ES05- Formalitzar, analitzar i desenvolupar de manera iterativa la visualització dels diferents fluxos en els quals es desenvolupa la interacció mitjançant tècniques i eines de prototipat.
 • ES06- Conceptualitzar i formalitzar mitjançant text, imatges, veu i gestos l'aspecte i el comportament de la interfície d'ús, respectant els objectius funcionals i estratègics que defineixen el projecte.
 • ES08- Definir la interfície sent conscient de les conseqüències emocionals que exerceix en les persones i garantir que el seu disseny és respectuós amb les diferències socials, culturals i de gènere.
 • ES09- Identificar els atributs de producció de les diferents tipologies de serveis i productes interactius, així com organitzar l'ecosistema de disseny i desenvolupament que els farà possible.

Amunt

L'assignatura aborda el disseny d'interacció a partir del que s'ha treballat en la resta d'assignatures del màster, especialment a l'assignatura obligatoria Disseny d'Interacció: Processos, Mètodes i Tècniques i a l'assignatura optativa Interfícies. La perspectiva de la interacció que pren l'assignatura es basa en una mirada crítica i reflexiva del disseny, anant més enllà de la producció de solucions UX i amb l'objectiu de plantejar escenaris per especular, generar crítica i debat.

Els continguts s'estructuren en cinc blocs principals:

 • Artefactes interactius
 • Interacció conversacional
 • Interacció gestual
 • Interacció a través de pantalles
 • Projecte especulatiu / crític

Amunt

Material Suport
Design Toolkit Web
Quadern d'Interacció intangible Web
Cuaderno de Interacción intangible Web

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura s'estructuren a partir d'un conjunt de textos, casos d’estudi, articles i capítols de llibres, vídeos que complementen aquests textos, el quadern de l’assignatura i en les eines de disseny que proporciona el Design Toolkit de la UOC.

Amunt

Aquesta assignatura incorpora una perspectiva exploratòria i aplicada des del primer dia. S'estructura a partir d'activitats que dialoguen amb els diferents recursos d’aprenentatge. A cada activitat es proposa la definició, disseny i prototipat d’un artefacte interactiu.

La documentació del procés de treball en l'assignatura es considera d'especial importància i s'espera que l'estudiant, a més de realitzar les activitats que es demanen, incorpori en el seu procés de treball la documentació sistemàtica de les activitats realitzades i les decisions preses.

La metodologia de treball general que es proposa per a l'assignatura es basa en l'estudi individual i l'intercanvi de coneixement en grup a través de les eines de comunicació de l'aula, del material de l'assignatura i dels documents de treball. Un aspecte fonamental per a l'aprenentatge és el seguiment actiu dels espais comuns de l'aula (Tauler i Fòrum).

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluació continuada s'articula mitjançant sis activitats. En l'avaluació de les activitats es valorarà tant el contingut com la forma, seguint els criteris formals per a la realització d'activitats que s'indiquen a cadascun dels enunciats. Les activitats estan organitzades així:

 • Activitat 1: Objectes (20% de la nota final)
  La primera activitat de l'assignatura proposa una aproximació als conceptes d'interacció i interactivitat des del disseny especulatiu a través dels objectes. Aquesta activitat permetrà als estudiant entendre el concept d'agència i comportament. Es treballarà la transformació d'un objecte quotidià en un artefacte interactiu amb personalitat.
 • Activitat 2: Veus (20% de la nota final)
  Un cop introduïts els conceptes d'interactivitat i agència, l'activitat es centra en la interacció sense interfície, mantenint la idea de comportament en l'ens interactiu on la interacció sigui a través de la conversa, ja sigui escrita o parlada.
 • Activitat 3: Gestos (10% de la nota final)
  Aquesta activitat amplía la idea d'interacció sense interfície per explorar de manera crítica i especulativa la interacció gestual i enfrontar-se al disseny d'una interacció gestual en un context específic.
 • Activitat 4: Geografies (5% de la nota final)
  En aquesta activitat es comença a treballar el projecte de l'assignatura. L'objectiu és definir el tema i els trets principals del projecte a partir d'una proposta metodológica i una llista d'àmbits temàtics.
 • Activitat 5: Pantalles (15% de la nota final)
  Les persones estem en constant interacció amb pantalles. Ens trobem envoltats d'un excés de pantalles i es fa necessària una mirada més madura per entendre aquest escenari. Amb aquest punt de partida, l'activitat proposa identificar i subvertir una aplicació coneguda, per reflexionar sobre el seu ús i la presència de pantalles en el nostre dia a dia.
 • Activitat 6: Exploracions (30% de la nota final)
  Aquesta activitat és el projecte de l'assignatura. Es centra en la definició, disseny i prototipat d'un artefacte interactiu, tot seguint el punt de vista experimental i crític que proposa l'assignatura. Aquest projecte no s'orienta tant a la resolució d'un problema sino a plantejar qüestions y proposar un debat y una experimentació al voltant d'una qüestió de caràcter social, crític o de pensament.

Lliurament d'activitats
Seguir l'avaluació continuada implica lliurar totes les activitats de l'assignatura. El lliurament d'aquestes activitats es farà a través del Registre d'Avaluació Continuada (RAC) dins de les dates previstes al calendari i seguint les indicacions que apareixen enunciats publicats a l'aula. Les qualificacions també es publicaran en aquest espai.

És important lliurar cada activitat en el calendari previst. El retard en el lliurament implicarà una penalització en la nota.

Per superar l'assignatura cal realitzar i lliurar totes les activitats. El fet de lliurar el 50% de les activitats implica que obtindreu una nota final d'avaluació continuada. Per tant, la nota "No presentat" només s'obtindrà en el cas que es lliuri menys del 50% de les activitats.

Incidències
Si hi ha qualsevol incidència relacionada amb la realització d'una activitat o el seu lliurament s'ha de comunicar amb anterioritat a la data de lliurament. El professor decidirà sobre la possible incidència basant-se en les raons expressades.

Autoria de les activitats
El seguiment correcte de l'assignatura us compromet a realitzar les activitats proposades de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest pla docent. En cas que no sigui així, les activitats s'avaluaran amb una D.

Per altra banda, i sempre a criteri dels Estudis, l'incompliment d'aquest compromís pot suposar que no se us permeti superar cap altra assignatura mitjançant avaluació continuada ni en el semestre en curs ni en els següents.

Amunt

La nota final de l'assignatura es basa en l'avaluació contínua. La qualificació es determinarà en funció de les notes obtingudes en les activitats d'avaluació, la participació de l'estudiant a l'aula i la demostració d'haver adquirit els conceptes fonamentals i coneixements suficients de l'assignatura durant el semestre.
La realització i lliurament de totes les activitats d'avaluació és condició indispensable per superar l'assignatura.

Amunt

El professor col·laborador guiarà i orientarà a l'estudiant a través de l'aula perquè pugui fer un bon seguiment de l'assignatura. Respondrà els dubtes que vagin sorgint a l'aula, així com les consultes i comentaris enviats a la bústia personal.

El professor col·laborador també farà un seguiment personalitzat de l'avaluació contínua, revisarà totes les activitats d'avaluació lliurades, i comentarà de forma qualitativa a nivell grupal i / o individual la resolució. Aquests comentaris ajudaran a l'estudiant a progressar en el seu aprenentatge ia adquirir el conjunt de les competències de l'assignatura.

Amunt