Processos afectius, motivacionals i socials Codi:  M4.601    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Processos afectius, motivacionals i socials, és una assignatura bàsica i obligatòria de 5 crèdits del Màster Universitari en Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns de Llenguatge. Amb el treball d'aquesta assignatura es pretén que els i les estudiants adquireixin competències associades al coneixement d'alguns aspectes d'especial rellevància per tal de comprendre i intervenir per millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge en el context educatiu escolar, especialment en relació a l'atenció a la diversitat a l'aula.

L'assignatura parteix d'un enfocament constructivista d'orientació sociocultural que dona a l'aprenent un paper actiu i decisiu en el procés d'aprenentatge a la vegada que destaca la importància de la mediació del professorat i dels iguals en la promoció, l'orientació i la conducció d'aquest procés d'aprenentatge i dels resultats que, finalment, s'aconsegueixen. Es consideren els processos d'ensenyament i aprenentatge com a processos indissociats i complexos, en relació als quals no es poden elaborar prescripcions sobre la millor manera d'intervenir a l'aula, al marge dels contextos i les circumstàncies concretes en què ambdós processos es desenvolupen.

Des d'aquest marc conceptual constructivista, l'assignatura posa especial èmfasi en la comprensió dels aspectes motivacionals, afectius i relacionals que intervenen en els processos d'ensenyament-aprenentatge, i en les implicacions que aquests aspectes tenen des del punt de vista de la inclusió de tot l'alumnat a l'aula. En aquest sentit, l'assignatura pretén dotar els i les estudiants d'instruments conceptuals i metodològics que els puguin ajudar a comprendre i analitzar aquests aspectes, de manera que aquesta comprensió permeti orientar l'acció docent.

Amunt

Processos afectius, motivacionals i socials, és una assignatura bàsica i obligatòria del Màster Universitari de dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. El treball d'aquesta assignatura pretén que els estudiants adquireixin competències associades al coneixement  d'alguns aspectes d'especial rellevància per tal de comprendre i intervenir per millorar el processos d'ensenyament aprenentatge en el context eductiu escolar, especialment en l'atenció a la diversitat a l'aula.

L'assignatura parteix d'un enfocament constructivista d'orientació sociocultural, que dona a l'aprenent un paper actiu i decisiu en el procés d'aprenentatge a la vegada que destaca la importància de la mediació del docent en la promoció, la orientació i la conducció D'aquest procés d'aprenentatge dels resultats que, finalment, s'aconsegueixen. Es consideren els processos d'ensenyament aprenentatge com indissociats i complexos, en relació als quals no es poden elaborar prescripcions sobre la millor manera d'intervenir a l'aula, al marge dels contextos i les circumstàncies concretes en què ambdós processos es desenvolupen.

Des d'aquest marc conceptual constructivista, l'assignatura posa especial èmfasi en els aspectes motivacionals,  afectius i relacionals que intervenen en els processos d'ensenyament aprenentatge, i en les implicacions que aquests aspectes tenen des del punt de vista de la inclusió de tot l'alumnat a l'aula. En aquest sentit, l'assignatura pretén dotar els i les estudiants d'instruments conceptuals i metodològics que els puguin ajudar a comprendre i analitzar , aquest aspectes, de manera que aquesta comprensió permeti orientar l'acció docent.

Amunt

Entre altres, alguns dels llocs de treball per als quals especialitza el  màster són:

Mestres d'educació especial especialistes en pedagogia terapèutica o en audició i llenguatge en centres d'educació primària, centres específics d'educació especial o en equips multiprofessionals (SIEI, CREDA,CREDV, etc.).

Psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs en serveis públics o gabinets privats que treballen en equips psicopedagògics (EAP, CREDA) o departament d'orientació.

Terapeutes ocupacionals en institucions dedicades a l'atenció de persones amb dificultats de l'aprenentatge i/o trastorns de llenguatge, com a centre d'educació especial, centres de dia, hospitals,centres sociosanitaris, etc.

Amunt

Objectius d'aprenentatge

-Adoptar una perspectiva constructivista d'orientació sociocultural afí al concepte d'inclusió, per analitzar i entendre els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'aula. Comprendre l'estratègia d'adaptació de les formes i els mètodes d'ensenyament com a mesura clau per a l'atenció a la diversitat de l'alumnat a l'aula inclusiva.

-Comprendre els principals factors i processos afectius, motivacionals i relacionals que intervenen en els processos d'ensenyament i aprenentatge escolar.

-Utilitzar procediments i estratègies que permetin abordar amb garanties d'èxit la cerca d'informació pertinent per a l'anàlisi de processos d'ensenyament i aprenentatge i la seva vinculació amb els processos motivacionals, afectius i relacionals, així com per valorar críticament aquestes informacions i elaborar conclusions útils per a la intervenció educativa.

-Aplicar el coneixement sobre els factors afectius, motivacionals i relacionals per analitzar i optimitzar els processos d'ensenyament i aprenentatge escolar.

-Comprendre i integrar coneixements sobre els processos afectius motivacionals i relacionals implicats en l'aprenentatge escolar per abordar situacions complexes tenint en compte els aspectes ètics propis de la professió.

-Comprendre el concepte d'influència educativa i d'ajust de l'ajuda com a resposta a la diversitat de l'alumnat. Aprofundir en la comprensió dels mecanismes d'influència educativa que apareixen en la interacció entre professor i alumnes i igualment comprendre la seva vinculació amb l'aprenentatge cooperatiu.

-Utilitzar els coneixements sobre els processos afectius, motivacionals i socials per analitzar i interpretar processos d'ensenyament i aprenentatge i per dissenyar situacions i activitats educatives afins a l'educació inclusiva.

-Elaborar criteris i / o propostes d'activitats o tasques d'ensenyament i aprenentatge que, considerant els processos intrapsicológicos i interpsicológicos, puguin guiar la pràctica, en el cas dels criteris, o convertir-se en exemples d'ensenyament adaptatiu, en el cas de les propostes d'activitats.

-Mostrar habilitats i estratègies de treball col·laboratiu necessàries per a la construcció d'un coneixement compartit en el marc d'un equip de treball.

 

Competències bàsiques i generals

CB1-Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB3-Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències específiques

CE2- Capacitat per utilitzar els coneixements adquirits sobre els processos afectius, motivacionals i socials que incideixen en el procés d'aprenentatge escolar dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i trastorns del llenguatge per a la seva identificació, anàlisi i valoració i per a l'elaboració de criteris d'intervenció educativa que optimitzin aquests processos.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en mòduls: el primer proporcionarà el marc teòric i conceptual des del qual s'abordarà la resta de continguts de l'assignatura. Els mòduls següents (dos, tres i quatre) permetran tractar, amb un cert detall, alguns dels processos que, des de la Psicologia de l'Educació i de la Instrucció, s'assenyalen actualment com a més rellevants per comprendre els processos d'ensenyament i aprenentatge en el context educatiu escolar. Aquests continguts són una base a partir de la qual és possible analitzar i plantejar possibles estratègies de millora sobre la pràctica, en direcció al que marca l'educació inclusiva. 

 

Mòdul 1. La resposta educativa a la diversitat: l'escola inclusiva i els processos de construcció de significat i atribució de sentit. La resposta educativa en la institució escolar: l'atenció a la diversitat i l'escola inclusiva. L'aprenentatge escolar com a procés de construcció de significats i de sentits . L'aprenentatge escolar i els factors motivacionals, afectius i emocionals. L'aprenentatge escolar com a procés inseparable de l'ensenyament en el marc de l'escola: l'ajuda educativa ajustada

Mòdul 2. Factors motivacionals, afectius i relacionals implicats en l'aprenentatge escolar. La construcció de significats, l'atribució de sentit i la disponibilitat per aprendre . Els components motivacionals i l'aprenentatge escolar. Els components afectius i l'aprenentatge escolar. Els components relacionals i l'aprenentatge escolar

Mòdul 3. Factors relacionals que intervenen en l'aprenentatge escolar: la interacció professor alumne i la influència educativa. La intervenció educativa i l'ajust de l'ajuda com a resposta educativa a la diversitat de l'alumnat. El disseny de situacions i activitats educatives afavoridores de la inclusió. La interacció entre professors i alumnes i els mecanismes d'influència educativa. Intervenció educativa i estratègies d'aprenentatge. Ensenyar a ser estratègic i autònom aprenent. Intervenció educativa i optimització dels aspectes afectius-emocionals i motivacionals relacionats amb l'aprenentatge. La interacció professor-alumnes i l'avaluació dels aprenentatges

Mòdul 4. Factors relacionals que intervenen en l'aprenentatge escolar: l'aprenentatge cooperatiu com a estratègia d'atenció a la diversitat. L'aprenentatge entre iguals i l'aprenentatge cooperatiu com a estratègies per atendre a la diversitat. Processos interpsicològics responsables de la construcció del coneixement en situacions cooperatives. Aprenentatge cooperatiu i atribució de sentit. Factors que modulen la construcció del coneixement en l'aprenentatge cooperatiu. Una proposta per dur a l'aula l'aprenentatge cooperatiu: el Programa Cooperar per Aprendre/Aprendre a Cooperar.

Tots els continguts de l'assignatura es troben interrelacionats; serà important, doncs, establir ponts i relacions significatives entre tots ells i no perdre de vista la globalitat de la proposta didàctica. Des de la consultoria es donaran orientacions més concretes per guiar l'estudi i el treball de cada mòdul i fer més explícites aquestes relacions entre continguts  dels diferents mòduls (Guies d'Estudi -GES-).

Amunt

Material Suport
Inclusió i processos afectius, motivacionals i relacionals implicats a l'aprenentatge escolar PDF

Amunt

Alexander, P.A., Winne, Ph.H. (2006). Handbook of educational psychology. New York: Routledge 

Boekaerts, Monique (2010), The crucial role of motivation and emotion in classroom learning. A H. Dumont, D. Istance and Fr Benavides (eds.), The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice, OECD Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/9789264086487-6-en

Coll, C., Palacios, J., & Marchesi, A. (Comps.) (2001). Desarrollo psicológico y Educación. Vol. 2. Psicología de la Educación Escolar. Madrid: Alianza 

Coll, C (coord). (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la educación secundaria. Barcelona: Editorial Graó.

Elliot, A J., Dweck, C.S. (eds) (2005). Handbook of competence and motivation. New York: Guilford Press,

Escaño, A J., Gil de la Serna, M.  (2008). Cinco hilos para tirar de la motivación y el esfuerzo. Barcelona: ICE/Horsori.

Giné. Cl., Duran. D., Font. J., Miquel, E. (2008). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el alumnado. Barcelona: ICE/ Horsori

Lago, J.R., Pujolàs, P., Riera, G. (2015). El aprendizaje cooperativo como estrategia para la inclusión, la equidad y la cohesión social de todo el alumnado. A R. M. Mayordomo i J. Onrubia (coords), El aprendizaje cooperativo (pp, 49-84). Barcelona: Editorial UOC.

Mayer, R. E., & Alexander, P. A. (Eds.). (2011). Handbook of Research on Learning and Instruction. New York/London: Routledge.

Pujolàs, P., Lago; J.R. (2007). La organización cooperativa de la actividad educativa. A J. Bonals., M. Sánchez (coords). Manual de asesoramiento psicopedagógico. (pp 349-391) Barcelona: Graó.

Zimmerman B. J., Schunk D. H. (2011). Handbook of self-regulation of learning and performance. New York, NY: Routledge.

Tharp, R.G., Estrada, P., Stoll Danton, S., & Yamauchi, L.A. (2002). Transformar la enseñanza. Excelencia, equidad, inclusión y armonía en las aulas y las escuelas. Barcelona: Paidós.

Amunt

Aquesta assignatura està organitzada per NIUs. Un NIU és una unitat de contingut que està marcada per un repte en forma de pregunta. En cada NIU hi ha associada una PAC que en el decurs del seu desenvolupament respondrà al repte plantejat. També hi trobareu diferents Recursos d'Aprenentatge que acompanyen l'assoliment del repte. L'assignatura conté  un total de 3 NIUs. 

Per treballar l'assignatura utilitzareu el llibre Inclusió i processos afectius, motivacionals i relacionals implicats en l'aprenentatge escolar, que teniu en format NIU en cada un dels reptes (veure aula virtual). Com veureu quan fullegeu el llibre, aquest s'organitza en diferents Mòduls didàctics, cada mòdul es vincula amb cada un dels Blocs de contingut que us hem presentat en l'apartat de Contingut d'aquest mateix pla docent (veure apartat Contingut). Per tant, per treballar cada un dels blocs de contingut i poder fer les activitats d'avaluació continuada (PAC) que us proposarem al llarg de l'assignatura (veure apartat Avaluació Continuada), caldrà fer la lectura en profunditat del mòdul corresponent.

Per facilitar l'estudi de cada bloc de continguts disposareu d'una Guia d'Estudi (GES) que té com a objectiu presentar els continguts dels diferents mòduls, identificar-ne els més rellevants, ampliar si cal, algun d'aquests continguts, establir relacions entre continguts d'un mateix mòdul (o bloc de contingtu) o entre mòduls (blocs de contingut), etc. Cal, per tant, posar-hi atenció i usar aquestes guies per orientar l'estudi del Bloc. Us poden ser també molt útils per orientar la resolució d'algun dels apartats d'alguna proposta d'avaluació continuada (PAC).

Les Guies d'Estudi s'aniran presentant seqüencialment d'acord amb el Calendari proposat per al seguiment de l'assignatura.

Per seguir l'assignatura comptareu a banda de la GES, amb el suport del professorat col.laborador que hi ha  assignat a cada aula, als que podreu adreçar qualsevol qüestió vinculada amb l'assignatura. Les qüestions les podreu formular via Bústia personal; no obstant, el Fòrum esdevé un altre espai apropiat per vehicular consultes, dubtes, i qüestions de tota mena associades a l'assignatura que poden ser rellevants per a tots els companys i companyes de l'aula i que entre companys també podeu anar resolent. Us instem, doncs, a vehicular i donar resposta a aquestes qüestions, en primera instància, a través del Fòrum

El temps que pot trigar el docent a donar resposta a les vostres qüestions plantejades a la bústia personal o al fòrum serà aproximadament de 48 hores.

Per seguir el procés d'avaluació continuada (veure apartat d'Avaluació Continuada) us proposem desenvolupar tres reptes com us hem comentat abans, algunes d'aquestes activitats  caldrà fer-les en petit grup. Us donarem més detalls sobre les proves d'avaluació continuada (PACs) a mesura que les anem presentant. Igualment, per confegir els grups de treball per fer les PACs, us donarem l'espai del Fòrum i indicacions més concretes de com procedir en l'inici del curs. Els grups de treball es mantindran estables per a tots els treballs de l'assignatura que siguin avaluables a través de les PACs.

Rebreu l'avaluació de les PACs, juntament amb una devolució general, al cap de 15 dies de l'entrega, aproximadament.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Com comentàvem en l'apartat de Metodologia, us proposem 3 activitats d'Avaluació Continuada (PACs). Cada PAC estarà relacionada amb un o diferents blocs de contingut dels mòduls; en l'enunciat de la PAC es donaran més detalls al respecte.

Segons la Normativa d'Avaluació Continuada establerta a la UOC, els estudiants han de lliurar almenys un 50% de les activitats proposades per tal d'obtenir una qualificació final d'AC diferent de "N" (No Presentat). És a dir, tots els estudiants que lliurin menys de la meitat de les PAC's, tindran com a qualificació final d'AC una "N". 

Per aprovar aquesta assignatura és condició necessària, però no suficient, presentar totes les proves d'avaluació contínua (PAC) (no només el 50%). Es pot aprovar aquesta assignatura amb una C-, sempre i quan la nota mitjana sigui superior al 5. 

Com totes les assignatures del màster, aquesta assignatura té una PAC de recuperació que es realitzarà al final del semestre. L'estudiant només podrà recuperar UNA de les PAC mitjançant la PAC de recuperació.Aquesta PAC de recuperació es podrà fer si i només si l'estudiant ha lliurat les tres  PACs i n'ha  suspès una  d'elles(C-/D). En conseqüència si no ha lliurat totes les PACs, no podrà fer la PAC de recuperació.

 La nota de la PAC de recuperació anirà de N a A (N; D; C-; C+; B; A) i substituirà a la nota de la PAC que s'havia suspès i de la qual s'ha fet la recuperació.

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una N (No presentat).

Si l'estudiant o el professor s'adonen abans que acabi el termini de lliurament, que la PAC lliurada és errònia, l'estudiant la podrà lliurar dins el termini establert. Si el termini establert ja ha finalitzat, l'estudiant haurà de recuperar la PAC en el termini que s'haurà establert  per la PAC de recuperació. 

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització greus i embarassos que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'acceptà l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització  i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

REVISIÓ DE NOTES DE PAC

Revisió de la nota de les PAC. 

Els estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

Amunt

No hi ha per aquesta assignatura una activitat d'avaluació final. Com s'ha indicat anteriorment, la qualificació final de l'assignatura resultarà de la mitjana de les activitats d'avaluació continuada que es proposaran al llarg de l'assignatura.

El procés d'avaluació de la UOC es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.  Quan es produeixin conductes irregulars en el procés d'avaluació, el professor responsable de l'assignatura (quan es produeixi dins l'àmbit d'una assignatura) o el director de programa (quan es produeixi en l'àmbit de diverses assignatures) valorarà la conducta i decidirà la qualificació corresponent. Les conductes següents en la realització de les PAC comportaran la qualificació de suspens (D / 0):

-La còpia o el plagi en la realització de la PAC.

-La suplantació de personalitat en la realització de la PAC

-L'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor en la realització de la PAC.

-La col·laboració, encobriment o afavoriment de la còpia en la PAC.

REVISIÓ DE NOTA FINAL D'AVALUACIÓ CONTINUADA

Procés de revisió de les notes finals de l'assignatura.

 A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants tindran dos dies per demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al col·laborador docent de l'assignatura, amb còpia al Professor responsable de l'assignatura (PRA), exposant una explicació raonada sobre per què demana la revisió, on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies.

Amunt

A banda del feedback habitual en el desenvolupament de l'estudi dels blocs de contingut en els diferents espais en funció de les necessitats dels i les estudiants, està previst que després de cada activitat d'avaluació continuada (PAC) rebeu un document al fòrum amb els comentaris i les valoracions que els i les consultores considerin més rellevants per entendre com s'ha desenvolupat la PAC: els principals problemes o dificultats detectades, els aspectes ben resolts, els aspectes que encara cal millorar en relació a properes pacs... Aquestes valoracions i comentaris s'obtenen de les correccions dels diferents treballs de l'aula (de les diferents aules de l'assignatura) i serveix com a punt de referència per entendre les notes particulars de cadascú o dels diferents grups de treball. A banda d'aquests comentaris globals, si s'escau, els diferents grups o estudiants en el cas d'activitats fetes de manera individual, poden rebre valoracions i comentaris sobre les seves PACs particulars. Els comentaris han de servir per millorar l'elaboració de PACs posteriors també.

Amunt