Trastorns del llenguatge oral Codi:  M4.608    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'adquisició del llenguatge oral és una de les principals fites en el desenvolupament humà ja que es tracta d'una de les eines fonamentals de relació social amb què comptem per a comunicar les nostres idees, intencions, desitjos, etc. Ara bé, aquest procés és d'una gran complexitat cognitiva perquè requereix de l'ajustament de molts i diversos processos mentals. Hi ha alguns infant que presenten aquest procés afectat i no segueixen un curs evolutiu típic. Es tracta d'infants que mostren un endarreriment  en l'assoliment de les diferents fites evolutives o que presenten algun tipus d'alteració en les estructures lingüístiques (no pròpies d'una adquisició típica). L'assignatura Trastorns del llenguatge oral se centra en analitzar el trastorn específic del llenguatge o TEL (també conegut com a  trastorn del desenvolupament del llenguatge TDL) i proporciona les bases per a la seva conceptualització, avaluació i intervenció.

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa de 5 crèdits que s'emmarca dins del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la UOC. És un assignatura optativa que forma part d'un itinerari de les especialitats que ofereix el màster, concretament l'especialitat de Trastorns de la Parla i del Llenguatge.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són especialment importants per l'estudiantat que es vulgui especialitzar en el coneixement del trastorn específic del lenguatge (TEL)/trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL): la seva conceptualització, l'avaluació i diagnòstic i intervenció. Per tant, és una assignatura que s'apropa a disciplines diverses com l'educació, la psicologia o la logopèdia. 

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura no s'exigeixen uns coneixements prèvis determinats. Ara bé, és important que l'estudiantat tingui unes bases sobre nocions bàsiques de com s'estructura el llenguatge oral i com intervenir-hi en l'aula ordinària. Per tant, és recomanable haver cursat l'assignatura optativa que s'ofereix al màster anomenada Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura

Amunt

Codi

COMPETÈNCIA

Niv.

OBJECTIU D'APRENENTATGE

CG1

Capacitat per analitzar i sintetitzar textos acadèmics (llibres, capítols de llibres i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit dels trastorns del llenguatge.

N1

Comprendre el significat dels trastorns del llenguatge a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibres i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit dels trastorns del llenguatge.

N2

Analitzar i sintetitzar / Aplicar el contingut sobre els trastorns del llenguatge a partir de textos acadèmics (llibres, capítols de llibres i artices acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit dels trastorns del llenguatge en casos pràctics.

N3

Valorar / Raonar críticament els continguts sobre els trastorns del llenguatge a partir de textos acadèmics (llibre, capítols de llibres i articles acadèmics) que permetin avaluar el coneixement en l'àmbit dels trastorns del llenguatge.

CE7 

Capacitat per identificar els factors que incideixen en l'aparició dels trastorns del llenguatge així com de les alteracions que se'n deriven.

N3

Elaborar un text acadèmic on s'identifiquin els factors que incideixen en els trastorns del llenguatge.

CE8

Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels infants que presenten trastorns del llenguatge primaris.

N3

Valorar les diferències individuals dels alumnes amb trastorns del llenguatge.

CE9

Capacitat de dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció ajustades a les necessitats educatives dels infants amb trastorns del llenguatge primaris.

N3

Dissenyar propostes d'intervenció educativa en trastorns del llenguatge.

Desenvolupar propostes d'intervenció educativa en trastorns del llenguatge.

Avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns del  llenguatge.  

 

Amunt

Tema 1: Els trastorns del llenguatge oral

1. Introducció.

1.1. Trastorns d'origen congènit.

1.2 Trastorns adquirits.

2. Processos de gnosi i de pràxia.

2.1. Processos de gnosi: agnòsia auditiva verbal congènita (AAV).

2.1.1 Conducta verbal en les persones con agnòsia auditiva verbal.

2.1.2 Explicacions de l'agnòsia auditiva verbal.

2.2. Processos pràxics: la dispràxia verbal congènita (DV).

2.2.1 Identificació de la dispràxia verbal congènita.

2.2.2 Explicació psicolingüística de la dispràxia verbal congènita.

2.3. Processos de pràxia: el trastorn d'articulació (TA) (dislàlia).

        2.3.1. Definició i trastorns d'articulació més freqüents.

2.3.2. Explicació del TA.

3. Processos psicolingüístics responsables de la forma i del contingut del llenguatge.

         3.1. Processos psicolingüístics responsables de la forma del llenguatge: trastorn de programació fonològica (TPF).

                3.1.1 Descripció del TPF.

                3.1.2 Processos psicolingüístics en el TPF.

         3.2. Processos psicolingüístics responsables de la forma del llenguatge: trastorn fonològic-sintàctic (TFS).

                3.2.1 Conductes lingüístiques en el TFS.

                3.2.2 Explicacions del TFS.

         3.3. Processos psicolingüístics responsables de la forma i del contingut del llenguatge:  trastorn lèxic-sintàctic (TLS).

           3.3.1 Identificació del TLS.

                3.3.2 Processos psicolingüístics en el TLS.

4. Processos psicolingüístics responsables de la pragmàtica del llenguatge: trastorn semàntic-pragmàtic (TSP).

          4.1 El llenguatge en el TSP.

          4.2 Processos psicolingüístics i comunicació en el TSP.

5. Processos neurolingüístics responsables de la forma i del contingut del llenguatge: afàsies.

          5.1 Afàsies en l'adult.

          5.2 Afàsies en el nen.

 

Tema 2: El Trastorn Específic del Llenguatge

1. El Trastorn Específic del Llenguatge.

          1.1 Definició.

          1.2 Prevalença.

2. El retard i el trastorn del llenguatge.

3. Variabilitat entre els nens amb TEL.

4. Classificacions.

5. Bases biològiques del TEL.

          5.1 Factors genètics.

          5.2 Neurobiologia del TEL.

6. Aproximacions teòriques al trastorn.

          6.1 Teories representacionals.

          6.2 Teories de processament.

6.2.1 Limitacions Generals en la Capacitat de processament.

6.2.2 Dèficit de processament en mecanismes específics.

7. Perfil psicolingüístic dels infants amb TEL.

7.1 Característiques fonètiques i fonològiques.

7.2 Característiques lèxiques i semàntiques.

7.3 Característiques morfosintàctiques.

7.4 Característiques pragmàtiques.

7.5 Habilitats cognitives no lingüístiques.

8. Els estudis en el nostre context lingüístic.

8.1 Estudis observacionals.

8.2 Estudis experimentals.

9. Evolució del trastorn en edats posteriors.

 

Tema 3: Avaluació i identificació dels nens amb TEL

1. Criteris diagnòstics.

1.1 Criteris clínics.

1.2 Criteris científics.

1.2.1 Criteris d'inclusió/exclusió.

1.2.2 Criteris de discrepància.

2. Una avaluació integral per al diagnòstic del TEL.

2.1 Descartant altres alteracions.

2.1.1 Capacitat intel·lectual.

2.1.2 Audició.

2.1.3. Disfunció neurològica.

2.1.4 Estructura oral (Disglòssies) i motricitat oral.

2.1.5 Interaccions físiques i socials.

2.2. Una avaluació global de la capacitat lingüística.

2.2.1 L'ús de proves, test i protocols: Criteris quantitatius.

2.2.2 L'ús de perfils del llenguatge: Criteris qualitatius.

 

Tema 4: La intervenció en el llenguatge oral

1. Un marc per a la intervenció en el llenguatge oral.

1.1. Plantejaments per a la intervenció en el llenguatge oral: qui ? per a què? com?

1.2. Definint un marc: D'un marc lingüístic a un marc centrat en el desenvolupament global.

1.3. A l'entorn de nous conceptes i models d'intervenció en les dificultats de llenguatge.                       

1.4. De què parlem quan parlem de Programes Basats en l'Evidència?

1.5. Com planificar la intervenció.

2. Intervenció per fomentar i millorar les habilitats comunicatives - lingüístiques a assolir en la primera infància.

2.1 Incidint en les primeres habilitats comunicatives.

2.2 Facilitant la comprensió del llenguatge de les rutines socials i l'aparició de les primeres paraules.

2.3 Comprenent i utilitzant llenguatge a l'entorn d'esdeveniments compartits.

3. Intervenció per fomentar i millorar la comprensió i l'ús del llenguatge en a l'educació infantil.

3.1. Posant llenguatge a esdeveniments no compartits mitjançant la conversa.

3.2. Millorant el coneixement de vocabulari.

3.3. Ajudant en els problemes d'accés a les paraules.

3.4. Incidint en les dificultats morfosintàctiques.

3.5. Millorant les habilitats lingüístiques per facilitar les relacions socials.

3.6. Aprenent a parlar més enllà de l'ara i aquí: el conte com a eina per a comprendre i construir textos narratius.

4. Intervenció en les dificultats de llenguatge per aprendre en l'educació primària.

4.1. Facilitant estratègies per a la comprensió dels discursos de l'aula.

Amunt

Material Suport
Evaluación fonológica del habla infantil Audiovisual
La intervención en las dificultades evolutivas del lenguaje Audiovisual
PLON-R Audiovisual
PEABODY Audiovisual
CEG Audiovisual
Trastorns del llenguatge oral PDF
Entrevista experta Marion Dohen: Comunicació multimodal, gestos i sistemas alternatius i augmentatius de la comunicació Audiovisual
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura. L'estructura del llenguatge Audiovisual
Entrevista a la mare d'una nena amb TEL-TDL Audiovisual
Components de l'avaluació dinàmica Audiovisual
L'avaluació dinàmica: més enllà de l'avaluació estandarditzada Audiovisual
L'avaluació de la parla i el llenguatge en nens d'edat preescolar Reaprofitament
L'avaluació de la parla i el llenguatge en nens d'edat escolar Reaprofitament

Amunt

Per a la realització d'aquesta assignatura es compta amb el material i recusos propis realitzats pel professorat de la universitat: els mòduls textuals didàctics associats a l'assignatura i vídeos didàctics. A més, es compta amb material extern a la universitat, com ara articles científics, capítols de llibre, recursos per a la intervenció i casos reals.

Amunt

Acosta, V. (2012). La intervención logopédica en los trastornos específicos del lenguaje. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 32: 67-74.

Ato, E.; Galán, M,D.; Cabello, F. (2009). Intervención familiar en niños con trastornos del lenguaje: Una revisión. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 19, 7(3): 1419-1448.

Buiza, J.J., Adrián, J.A., González, M.; Rodríguez, M.J.(2004). Evaluación de marcadores psicolingüísticos en el diagnóstico de niños con trastorno específico del lenguaje. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, Vol. 24, nº. 4: 142-156.

Bishop, D. V., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., Catalise 2 Consortium, Adams, C., ... i Boyle, C. (2017). Phase 2 of CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(10), 1068-1080.

Carballo, G. (2012). Guía para la evaluación del TEL: algunas consideraciones. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, Vol. 32: 87-93.

Giró, M.; López, C.; Pérez Pérez, E. (2003). Intervención en un caso con Trastorno Específico del Lenguaje (4-6 años). Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, vol. XXIII (4): 223-230.

Mendoza, E. (2009). Las dificultades del lenguaje en adolescentes: un reto para la logopedia. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, Vol. 29, nº 4: 221-224.

Muñoz-Yunta, J.A.; Palau, M; Salvador, B.; Rosendo, N.; Valls, A.; Perich, X. (2005). Trastornos específicos del lenguaje: diagnóstico, tipificación, y estudios con magnetoencefalografía. Revista de Neurología, 40 (Supl. 1): 115-119.

Newbury, K.; Fisher, S.; Monaco, A. (2010). Recent advances in the genetics of language impairment. Genome Medicine, Vol. 2:6.

Pérez Pérez, E. (2010). Quan el llenguatge dificulta l'escolaritat. EDUCAT. Revista de Psicopedagogia, nº 4: 18-26.

Pérez Pérez, E.; Giró, M. (2002). Intervención en un caso con dificultades del lenguaje (4-6 años) Monográfico: El Trastorno del Lenguaje. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, vol. XXII, nº 4: 223-230.

Sánchez-Cano, M. (2010). El asesoramiento como intervención para atender al alumnado con dificultades. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, Vol. 30, nº 4: 180-185.

Serra, M. (2002). Trastornos del lenguaje: preguntas pendientes en investigación e intervención. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, XXII (2): 63-76.

Tomblin, J. (2010). The EpiSLI Database: a publicly available database on speech and language. Language, Speech and Hearing Services in Schools, vol. 41: 108-117.

Valdizán, J.R.; Rodríguez-Mena, D.; Díaz-Sardi, M. (2011). Trastorno del lenguaje expresivo y actividad paroxística focal. Revista de Neurología, 52(supl. 1): 135-140.

Varios (1999). El desenvolupament del llenguatge i l'enfocament d'intervenció naturalista. Monogràfic. Suport. Revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat; 3, nº 1.

Consulta de la bibliografia disponible a la biblioteca

(2004). Cómo fomentar la interacción entre niños en el entorno de la primera infancia: Cuaderno de ejercicios "Lenguaje del maestro" / [recopilado por: Janice Greenberg]. Toronto : The Hanen Program, cop. 2004 ISBN: 0921145276

Chiat, Shula (2001). Los Problemas de lenguaje en los niños / Shula Chiat traducción de Carmen Martínez Gimeno revisión científica de Elena Garayzábal. Madrid: Cambridge University Press, 2001
ISBN: 8483232502

Fey, Marc E. (1986). Language intervention with young children / Marc E. Fey. Boston : Allyn and Bacon, cop. 1986ISBN: 0205135706

Pepper, Jan (2007). Hablando ... nos entendemos los dos : guía práctica para padres de niños con retraso del lenguaje / Jan Pepper y Elaine Weitzman basada en las dos primeras ediciones de Ayala Hanen Manolson. Toronto : The Hanen Centre, 2007 ISBN: 9780921145004

Pérez Pérez, E. (2015). Diagnóstico e intervención en las dificultades evolutivas del lenguaje oral. Barcelona: Ed. Lebón.

Llibres

Bishop, D. V. M. i Leonard, L. B. (Eds.) (2000). Speech and Language Impairments in Children. Causes, Characteristics, Intervention and Outcome. Hove (UK): Psychology Press.

Chiat, S. (2001). Los problemas del lenguaje en los niños. Madrid: Cambridge University Press.

Cuetos, F. (2012). Neurociencia del Lenguaje. Madrid: Ed. Panamericana.

Hedge, M. (1996). Coursebook on language disorders in children. San Diego-London: Singular Publishing Group, INC.

Fey, M.; Windsor, J.; Warren, S. (1995). Language Intervention-Preschool Through the Elementary Years. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

Mendoza, E. (2005): Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Madrid: Pirámide

Documents

L'ús del Llenguatge a l'escola. Propostes d'intervenció per a l'alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge. Publicació del Departament d'Ensenyament. ISBN 84-393-6063-0

 

Amunt

Els continguts bàsics de l'assignatura es troben als materials docents que trobareu també a l'aula virtual. A més a més, per l'estudi de cada mòdul comptareu amb articles i lectures complementàries que us ajudaran a entendre i ampliar els continguts dels materials. Per tal de resoldre les vostres qüestions, dubtes o suggeriments tindreu al vostre abast a la professora docent col·laboradora (PDC). 

L'estudiantat té a la seva disposició tota una sèrie de mecanismes que faciliten la comunicació entre professorat - estudiant - companys/es d'aula. Entre aquests mecanismes de comunicació es troben:

Bústia personal de la professora docent col·laboradora: És la via de comunicació entre la professora docent col·laboradora i l'estudiant. A través d'ella es produirà un intercanvi d'informació personalitzada sobre diferents qüestions que apareixeran al llarg del curs (dubtes sobre els mòduls, activitats, etc.). Recomanem que la comunicació a través d'aquesta eina segueixi aquestes pautes:

 • Els dubtes sobre qüestions conceptuals s'han de tractar de concretar el màxim possible. Quan més genèric sigui el plantejament, més elevat és el risc que la resposta no resolgui el dubte.
 • Quan l'estudiantat faci referència a aspectes concrets dels materials, s'ha de citar el mòdul, la pàgina i, si és necessari, el paràgraf al que es refereix.
 • Les consultes es contestaran individualment a la persona que les formula. Al mateix temps, s'utilitzarà el 'Fòrum' per a totes aquelles qüestions que s'hagin de plantejar al grup i també per respondre consultes que hagi fet algun/a estudiant en particular i que puguin tenir interès general.

Tauler de la professora docent col·laboradora: És la via de comunicació de la PDC amb l'estudiantat. És el mitjà que utilitza la professora per fer suggeriments o comunicacions de caràcter general. S'utilitzarà per fer arribar la informació d'interès comú a tot l'estudiantat relacionada amb l'assignatura: ampliació de determinats conceptes i continguts, guies per a la realització de les diferents activitats, PAC, etc. És convenient consultar de manera regular aquest espai per tenir informació actualitzada sobre aquests aspectes de l'assignatura.

Fòrum de l'aula: Amb l'objectiu d'afavorir el procés d'estudi, resulta molt positiu compartir amb la professora docent col·laboradora, així com amb la resta de companys/es de l'aula, qualsevol dubte que aparegui a partir del treball i la reflexió sobre el material. Per això, es recomana la utilització del fòrum per plantejar qualsevol qüestió; la resta de companys/es podrà participar en la seva resolució i discussió durant els dos o tres dies següents. Transcorregut aquest temps la professora docent col·labroadora donarà per finalitzat el torn de respostes, recollint les aportacions més rellevants per a la resolució del dubte i aportant idees o conceptes que no s'hagin tingut en compte en la discussió. El Fòrum és una eina de treball en grup per a realitzar comentaris de temes afins, propostes, suggeriments, establir contactes amb la resta de companys/es de l'assignatura, etc. Es considera, bàsicament, com un espai de relació més informal. El Fòrum es dedicarà també al conjunt d'informacions sobre activitats professionals i de formació relacionades amb l'àmbit del Màster (congressos, seminaris, conferències, jornades, etc.). Al mateix temps, podria donar lloc a una plataforma d'informació per a altres propostes i suggeriments que puguin millorar el funcionament de l'assignatura.

És recomanable que, encara que l'estudiantat no tingui consultes a realitzar, es connecti diàriament al Campus, per si hi ha novetats que puguin interessar tant al Fòrum com al Tauler de la professora docent col·laboradora.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El model pedagògic de la UOC fonamenta l'avaluació acadèmica de l'estudiantat en un sistema denominat avaluació contínua (AC), que consisteix en la realització d'una sèrie d'activitats proposades al pla docent de l'assignatura. La realització de les 'Proves d'Avaluació Contínua' (PAC) té com objectius principals l'estudi dels mòduls de l'assignatura i l'avaluació dels coneixements adquirits.

L'estudiant que participi del ritme d'activitats que proposa l'AC comprova, amb l'ajuda de la professora docent col·laboradora, el progrés del seu procés d'aprenentatge. Per això, la UOC recomana especialment el seguiment de l'avaluació contínua com a modalitat d'aprenentatge i avaluació. 

Descripció de les Proves d'Avaluació Contínua (PAC) i temporalització

Per complir amb els objectius de l'avaluació contínua, l'estudiantat haurà de realitzar les diferents activitats que es proposaran durant el curs. Concretament, haurà de realitzar 3 Proves d'Avaluació Contínua (PAC) (cada PAC es divideix en dues activitats: una pràctica i una activitat individual), així com també un debat final de caràcter voluntari per pujar nota:

- Cada pràctica es durà a terme just abans de la realització de cada PAC i servirà per a preparar la realització de la PAC posterior.

- En cada una de les activitats es treballaran diferents continguts del material, tenint en compte els aspectes més rellevants.

- Cada mòdul es treballarà en dues fases diferenciades. La primera fase servirà per llegir el material corresponent, aclarir dubtes i realitzar la pràctica de caràcter dinàmic entre els companys i companyes de l'aula, mentre que la segona fase es dedicarà a la realització de l'exercici individual que completarà cada PAC. El bon aprofitament de la primera fase és crucial per poder resoldre correctament, i en el temps establert, l'exercici individual que s'estigui treballant en cada moment. Per tant, és MOLT IMPORTANT fer totes les lectures i participar en totes les pràctiques i debats.

 • En general, les pràctiques serviran com a preparació prèvia a la realització de les PAC individuals. Els exercicis individuals de cada PAC consistiran en activitats que avaluïn la comprensió i la capacitat d'aplicació dels continguts dels mòduls teòrics, a partir de l'anàlisi de mostres de parla infantil i de l'anàlisi de casos.
 • Cada Pràctica representa un 20% de la nota final de cada PAC. És a dir, tot i que cada pràctica es realitzi durant una franja de temps diferent a la PAC, la nota de la Pràctica anirà associada a la nota de la PAC. Per exemple: per a fer el càlcul de la nota de la PAC 1 es calcularà que el 20% de la nota sigui la nota de la pràctica 1 i l'altre 80% sigui la nota de la PAC 1. Per tant, al Registre d'avaluació contínua només us apareixerà una nota a la columna de la PAC. 
 • Les tres pràctiques i les tres PAC  sumen el 100% de la nota final de l'assignatura (Pràctica 1 + PAC 1 = 30%; Pràctica 2 + PAC 2 = 35 %;  Pràctica 3 + PAC 3 = 35%). La realització de les PAC (activitats individuals) és obligatòria. La realització de les pràctiques no és obligatòria; no obstant això, és molt important realitzar-les perquè cada pràctica val un 20% de la corresponent PAC i són necessàries per a poder realitzar bé la posterior PAC. 
 • Per a poder superar l'AC s'han de presentar les 3 PAC proposades, i totes han d'estar aprovades amb una nota mínima de (C+ = 5).
 • Per poder aprovar l'assigntaura s'han de lliurar totes les PAC. Si l'estudiant entrega només una PAC la nota de la AC serà "N" (No Presentat); si presenta 2 de les 3 PAC la nota final de la AC serà de suspès (C- o D). 
 • Durant el curs s'aniran proposant les diferents PAC, amb els enunciats, les instruccions, el temps necessari per a la realització de cadascuna de les proves i els seus criteris de correcció. 

PAC DE RECUPERACIÓ

Existeix la possibilitat de realitzar UNA PAC de recuperació en cas en cas que una única PAC estigui suspesa. Criteris a tenir en compte per a poder presentar-se a una PAC de recuperació:

 • Només es pot recuperar UNA sola PAC, és a dir, només es pot suspendre una de les tres PAC. Si un/a estudiant suspèn més d'una PAC ja no podrà seguir amb l'assignatura.
 • La màxima nota que es pot treure amb la PAC de recuperació és un C+/5 i aquesta substituirà la nota de la PAC suspesa. 
 • Si es suspèn la PAC de recuperació, encara que la mitja de les tres PAC doni aprovada la nota final serà de (C-/4).
 • La PAC de recuperació NOMÉS es podrà realitzar si l'estudiant ha lliurat la PAC i l'ha suspès (C- o D). Per tant, si no s'ha lliurat la PAC no es podrà fer la PAC de recuperació. La PAC de recuperació no es pot fer amb la intenció de pujar nota, per tant, si la PAC ordinària està aprovada no es pot fer la PAC de recuperació. 
 • La PAC de recuperació es realitzarà al final del semestre, un cop s'hagin realitzat les tres PAC i es durà a terme paral·lelament, és a dir, durant el mateix període que la realització del debat final de l'assignatura.
 • La PAC de recuperació serà la mateixa per a tothom. Serà una PAC on es presentarà un cas i s'hauran d'aplicar els coneixement i competències treballats a les tres PAC. 

REVISIÓ DE LES NOTES PAC

L'estudiantat podrà demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió s'haurà d'enviar un correu a la professora docent col·laboradora amb una explicació raonada sobre perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament tenint en compte el feedback que haurà proporcionat la professora a través del document d'orientacions de la PAC.

CARÀCTER ORIGINAL DELS TREBALLS

- La Normativa Acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació de l'estudiantat es fonamenta en el treball personal i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

- Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge de l'estudiantat és indispensable que els seus treballs o exercicis siguin originals, elaborats de manera individual, i que demostrin la comprensió i la reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les PAC que no respectin aquesta premissa bàsica, seran qualificades amb un suspens (D/0), obtenint aquesta mateixa qualificació com a qualificació final de l'AC, atès que farien impossible l'avaluació en termes d'aprenentatge de l'estudiant.

En el cas que es detecti la manca d'originalitat en l'autoria d'alguna PAC, ja sigui perquè s'hagi utilitzat material extret d'internet, o copiat textualment d'apunts, materials, manuals o articles (sense la corresponent citació), o d'un/a altre/a estudiant, o per qualsevol altra conducta irregular, la PAC es qualificarà amb un suspens (D/0).  La qualificació de suspens (D) en un PAC suposarà també una qualificació final l'AC de suspens (D/0). Aquest fet comportarà la impossibilitat de poder superar l'assignatura.

- En la mesura que aquestes conductes constitueixen una infracció de la Normativa de Drets i Deures de l'Estudiantat, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a la sanció corresponent.

- Quan s'utilitzi o es copiï d'una font documental (article de revista, llibre, pàgina web, etc.) per respondre alguna o totes les preguntes de les PAC, aquesta font s'ha de citar per no incórrer en cas de plagi. La còpia de la informació d'una font sense indicar-ne la procedència serà considerat plagi.

- El fet que la realització de les PAC sigui individual, personal i original significa que el fòrum no és el lloc per contestar entre tots a les respostes de les activitats. Per tant, està prohibit demanar i/o donar respostes sobre preguntes concretes de les PAC. Això implica tant la resposta directa com la indicació dels apartats o pàgines en què podria aparèixer aquesta.

- Sí que es poden fer consultes sobre el significat dels enunciats de les qüestions en el seu nivell formal, per aclarir el significat del que s'està preguntant. És molt important que entengueu que s'està demanant a cada qüestió. Si no s'entén algun enunciat demaneu aclariments sobre aquest al professorat.

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Les activitats d'avaluació han de respectar el calendari explicitat. A més, es recomana que, en el cas que sigui possible, l'estudiantat que tingui possibilitats faci arribar els seus documents abans de la data final.

L'estudiant és responsable de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a Registre d'Avaluació Contínua és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament. Si, un cop passat el termini per lliurar una activitat, l'estudiant ha penjat un document incorrecte (activitat anterior, d'una altra assignatura, etc.) la nota serà de suspès (D/0).

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS

L'estudiantat ha de lliurar dins el termini establert les PAC de l'assignatura. Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització greus i embarassos que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'accepta l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

Entrega flexible de les PAC

Ara bé, existeix una entrega flexible de les PAC que permet lliurar-les fins a 48h més tard del termini establert de la data d'entrega però amb les següents especificacions:

- si la data límit fos el 10 de novembre només s'acceptarien les activitats lliurades com a màxim a les 00h del dia 12 de novembre però amb la penalització que la nota màxima seria una C+. Per tant, si un/a estudiant no lliura o lliura més tard d'aquest termini de 48h una PAC, ja no podrà aprovar l'assignatura.

ESTIL DE REDACCIÓ

El lliurament d'activitats i/o documents per part de l'estudiantat es recomana que es faci en format Word.

És molt important que a l'hora d'elaborar els documents relatius a les activitats d'avaluació es tingui cura d'utilitzar un estil de redacció tècnic, evitant expressions col·loquials i amb una terminologia pròpia de la temàtica que es tracti en cadascuna. És important també que el text permeti identificar les idees clau i que aquestes estiguin expressades de forma clara i coherent. El conjunt d'aquests aspectes tindran també un pes específic a l'hora de plantejar la qualificació de les activitats.

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball.

Amunt

PROCÉS DE REVISIÓ DE LES NOTES FINAL DE L'ASSIGNATURA

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, l'estudiantat tindrà dos dies per demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu a la professora docent col·laboradora de l'assignatura, amb còpia la professora responsable de l'assignatura (PRA), exposant una explicació raonada sobre per què demana la revisió, on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies.

Amunt

Cal destacar la importància que té la retroalimentació (feedback) en l'aprenentatge, i més quan es tracta d'una metodologia no presencial. Qualsevol dubte o comentari que generi l'estudi de l'assignatura i, si escau, la realització de les PAC i pràctiques, es pot traslladar a l'aula per comentar amb la professora docent col·laboradora i amb la resta de companys i companyes.

- Per facilitar la comunicació, és recomanable que els missatges no siguin molt llargs i aportin algun element de novetat. L'estudiantat podrà fer arribar també les seves consultes a la bústia personal de la professora docent col·laboradora sempre que consideri que no són d'interès general per a la resta de companys i companyes.

La retroalimentació (feedback) de les activitats d'avaluació es farà a través de diferents formats i en diferents espais de l'aula:

1) Cada estudiant rebrà la seva nota (D, C-, C+, B, A) a través del Registre d'Avaluació Contínua (RAC). Aquells/es estudiants que hagin suspès l'activitat rebran un comentari personalitzat de la professora.

2) Per a cada activitat d'avaluació realitzada (PAC/pràctica) l'estudiantat rebrà un feedback grupal en format de devolució general:

- Aquest feedback es penjarà a l'apartat de l'aula anomenat Solucions en format escrit on s'exposaran les orientacions de resposta com a guia general dels aspectes més rellevants per a la seva avaluació. 

- Si un/a estudiant vol una revisió personalitzada de la seva activitat d'avaluació (PAC/pràctica), l'haurà de sol·licitar a la professora docent col·laboradora a través de la bústia personal, indicant quins aspectes vol que es comentin tenint en compte la devolució general que s'ha penjat a l'apartat Solucions i les respostes que cadascú hagi donat a les preguntes. La revisió es retornarà a la bústia personal de l'estudiant. Les consultes sobre la devolució general i la revisió personalitzada es poden realitzar dins dels 7 dies posteriors a la devolució (feedback) de l'activitat.

Amunt