Discapacitat i sobredotació intel·lectual i TEA Codi:  M4.610    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura té com a objectiu arribar a un coneixement ampli i alhora específic sobre les característiques, condicions i necessitats de les persones que presenten Discapacitat Intel·lectual, Trastorn de l'Espectre de l'Autisme o Altes Capacitats, així com sobre la resposta global que hem d'oferir-li. Aquest objectiu està dirigit a facilitar l'aprenentatge dels continguts que capacitin per a la intervenció, especialment en els contextos educatiu i social. En aquest sentit, no es tracta d'una assignatura exclusivament pràctica.

Els tres capítols que la constitueixen aborden diferents aspectes en relació als tres col·lectius de persones als quals s'ha fet referència, des de diferents perspectives i amb elements d'anàlisis diversos. Amb el treball dels tres capítols es pretén proporcionar els aspectes conceptuals i metodològics, i sobretot els elements de reflexió i eines que permetin conèixer i aprofundir en cadascuna de les realitats estudiades, i alhora adquirir criteris per a la intervenció. Entenem aquesta idea d'intervenir, no en el sentit de "reeducar" o de "normalitzar", sinó sobretot d'acollir la seva singularitat, d'acompanyar per a afavorir el seu benestar.

Amunt

L'assignatura Discapacitat i sobredotació intel·lectual i Trastorns de l'espectre autista  forma part de l'especialitat de Trastorns del desenvolupament. El destinatari preferent és el docent de l'aula, tot i que també pot ser de gran interès per a altres col·lectius professionals (especialistes en educació primària, orientadors de centres, assessors psicoeducatius, psicòlegs, etc.) interessats en la temàtica. 

Tal i com el seu títol indica, consta de tres grans apartats: la discapacitat intel·lectual, els trastorns de l'espectre autista i la sobredotació. En primer lloc, l'apartat sobre discapacitat intel·lectual presenta les característiques generals i necessitats educatives d'aquest col·lectiu, els supòsits epistemològics del model social de la discapacitat, una anàlisi terminològica i semàntica, així com els models i teories d'intervenció socioeducativa inscrits en el model social i humanista. L'apartat sobre els trastorns de l'espectre autista (TEA) s'ha dividit en tres grans blocs, per tal de poder tractar en profunditat la complexitat d'aquesta temàtica. Pel que fa referència a l'apartat de Sobredotació intel·lectual, s'introdueixen els elements clau per comprendre el fenomen, així com les clarificacions conceptuals i les orientacions teòriques i pràctiques que permeten adquirir criteris d'intervenció a l'aula amb aquest tipus d'alumnes.

Amunt

És una assignatura especialment dirigida a mestres d'educació infantil i primària, professors de secundària, però també donat el seu caràcter ampli es pot relacionar amb tots aquells camps professionals propis del psicopedagog, pedagog i psicòleg educatiu.

Amunt

Les competències en les que es pretén incidir en aquesta assignatura són les següents:

 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • Aplicació de les TIC de manera ajustada per a l'atenció de les dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge, així com les alteracions que se'n deriven.
 • Capacitat per identificar i valorar les dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en dificultats d'aprenentatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per identificar les alteracions de la comunicació i el llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i del llenguatge derivades de trastorns del desenvolupament.

 

Objectius

Les competències que han estat descrites en el capítol anterior es concreten en els següents objectius:

 • Comprendre la importància de la generació col·lectiva del coneixement en relació a l'estudi dels temes de la discapacitat intel·lectual, els trastorns de l'espectre autista i les altes capacitats intel·lectuals
 • Analitzar de forma proactiva una actuació professional per mitjà de la reflexió sobre l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Exemplificar tipus de tecnologies educatives aplicables als trastorns de la comunicació en les persones amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Testejar i valorar l'aplicació de tecnologies educatives a casos d'infants, joves i adults amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Identificar els factors que determinen les dificultats d'aprenentatge en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Identificar les dificultats d'aprenentatge derivades de discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Diferenciar entre diversos casos de dificultats d'aprenentatge derivades de discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Comprendre les fases d'una proposta d'intervenció educativa adreçada a infants i joves amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Dissenyar i desenvolupar una intervenció educativa en relació als infants i joves amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Avaluar una intervenció educativa adreçada als infants i joves amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Identificar les necessitats educatives derivades de les característiques del llenguatge i la comunicació  dels infants i joves amb discapacitat intel·lectual, TEA i altes capacitats intel·lectuals
 • Conèixer els criteris que orienten el disseny, desenvolupament i l'avaluació de propostes d'intervenció educativa en trastorns de la comunicació i el llenguatge derivats de trastorns del desenvolupament

 

En cadascuna de les activitats d'avaluació continuada s'especificarà els objectius concrets sobre els quals es pretén incidir.

Per una altra part, cadascun dels tres capítols de l'assignatura conté una sèrie d'objectius específics que concreten aspectes essencials referits a cada temàtica. A continuació s'identifica els objectius específics per a cadascun dels tres capítols.

 

Capítol 1. La discapacitat intel·lectual

Analitzar el concepte de Discapacitat intel·lectual, reflexionant sobre el seu procés històric i sobre els canvis que s'han anat produint en el propi concepte i en la terminologia.

Adquirir una perspectiva crítica sobre el fenomen de la discapacitat intel·lectual i comprendre l'abast educatiu dels seus supòsits.

Adoptar, críticament, un model educatiu i social que permeti confiar en les possibilitats de l'educació i reconèixer el dret de les persones amb discapacitat intel·lectual a una vida de qualitat.

Conèixer i contrastar els contexts institucionals i comunitaris que permeten oferir una resposta adequada a la realitat i les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Capítol 2. Els trastorns de l'espectre autista

Promoure la reflexió sobre les característiques fonamentals de l'autisme, de forma que es pugui arribar a la seva comprensió i interpretació

Conèixer i contrastar els diferents marcs teòrico-conceptuals relacionats amb els Trastorns de l'Espectre Autista (TEA), així com els enfocaments terapèutics que se'n deriven.

Reflexionar i aprofundir sobre el concepte de Trastorns de l'Espectre Autista des d'una perspectiva interdisciplinària, tot sensibilitzant-nos amb l'estil particular de vida que presenten les persones amb aquest diagnòstic.

Capacitar per a la comprensió i utilització de criteris vàlids per a l'enfocament de la resposta educativa als infants i joves amb TEA.

Assegurar el caràcter interdisciplinari en el treball amb l'alumnat amb autisme i amb les seves famílies

Conèixer i contrastar les aportacions de Fernand Deligny sobre l'autisme

Conèixer el concepte de neurodiversitat i les conseqüències que aporta en l'enfocament de la resposta educativa i social a les persones amb autisme

 

Capítol 3. La sobredotació

Promoure la reflexió sobre el concepte d'altes capacitats intel·lectuals, de forma que es pugui arribar a la seva comprensió i interpretac

Afavorir el coneixement de les necessitats educatives específiques de l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, de forma que es pugui proporcionar una resposta adequada.

Facilitar la reflexió sobre el paper fonamental de l'escola i dels professionals de l'educació en el desenvolupament i la manifestació de les altes capacitats.

Promoure l'adquisició de les eines de treball i dels recursos necessaris per al disseny d'una organització escolar i d'una resposta global de qualitat, en el marc de l'escola inclusiva.

Conèixer les necessitats de les famílies de l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals i la importància de la intervenció en el context familiar.

Amunt

Cadascun dels tres capítols ha estat elaborat per professionals amb àmplia experiència en les diferents temàtiques que es constitueixen com a objecte de coneixement.

El treball dels continguts es realitzarà a partir del procés de lectura i integració capítol a capítol, seguint l'índex que es proposa en el conjunt dels materials.

 

La discapacitat intel·lectual

 1. Actituds i imaginari social
 2. Classificació, terminologia i semàntica de la discapacitat
 3. El model social i la discapacitat intel·lectual
 4. Tecnologies centrades en la persona
 5. Contextos institucionals i contextos comunitaris

 

Els trastorns de l'espectre autista

BLOC I. Aproximació als Trastorns de l'espectre autista des d'una perspectiva

              Interdisciplinària

Part I. Aspectes teòrics

 1. Evolució històrica de l'atenció a l'autisme
 2. Diagnòstic i classificacions
 3. Teories i enfocaments terapèutics sobre l'autisme

Part II. Els eixos de la intervenció: l'alumnat, la institució i el context familiar

 1. L'atenció a nens i adolescents amb autisme
 2. La comunicació en els nens amb autisme
 3. El treball en equip. La perspectiva interdisciplinària
 4. Necessitats dels pares i intervenció en el context familiar

BLOC II. La (in)comprensió de l'autisme de Fernand Deligny

 1. El recorregut de Fernand Deligny
 2. La poètica de l'autisme segons Deligny
 3. L'actuar de la iniciativa
 4. A propòsit de Ce gamin là
 5. Cartografies de Deligny: la investigació del traçar autista
 6. Habitats per l'espai
 7. El defora del llenguatge o el seu rebuig
 8. Aportacions pedagògiques

BLOC III. Neurodiversitats: L'autisme i l'auge del pluralisme neurològic

                           1. Introducció

                           2. Més que un concepte

 

La sobredotació

   1. Altes capacitats intel·lectuals, de quins alumnes parlem?

   2. L'alumnat amb altes capacitats és divers

   3. Com podem identificar-los?

   4. Com podem afavorir el seu aprenentatge i motivació?

 

Amunt

Material Suport

Amunt

El material de què consta l'assignatura està format pel text relatiu als tres capítols, en format digital a la web de l'aula i també en PDF. A més, aquest material es complementa amb una sèrie de texts d'ampliació, que consten als documents de presentació de cada capítol.

Durant el semestre, i a mesura que s'avanci en el treball dels capítols, es recomanarà la seva consulta i es suggerirà altres materials específics, ja sigui en suport audiovisual, textos, etc.

Per una altra part, cadascun dels tres capítols presenta una sèrie d'activitats d'autoavaluació que faciliten el treball d'integració dels continguts i permeten reflexionar sobre l'assoliment progressiu dels objectius generals de l'assignatura i els propis de cada apartat.

Pel que fa a la bibliografia, es recomana la lectura dels textos que constitueixen la bibliografia general de l'assignatura, si bé durant el semestre es faran altres propostes de lectures, coincidint amb el treball específic de cada capítol.

 

Consulta de la bibliografia disponible a la biblioteca

AADD. AAIDD (2011). Discapacidad Intelectual. Definición, Clasificación y Sistemas de Apoyo. Madrid: Alianza Editorial.

EGGE, M. (2008) El tratamiento del niño autista. Madrid: Gredos.

HORTAL, C. (Coord.) (2011). Alumnado con trastorno del espectro autista. Barcelona: Graó.

LALOUX, E. (2015) Tengo Síndrome de Down ... ¿Y qué?  Barcelona: Ediciones NED.

MARTÍNEZ, M. i GUIRADO, A. (Eds.). (2012). Altas capacidades intelectuales en la escuela. Pautas de actuación, orientación, intervención y evaluación. Barcelona: Graó.

PALACIOS, A i ROMAÑACH, J. (2006) "El modelo de la diversidad: la Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional". En línia a http://www.el-observatorio.org/wp-content/uploads/2009/10/Modelodiversidad.pdf

PIÉ, A. (2012). Deconstruyendo la dependencia: propuestas para una vida independiente. Barcelona. UOC.

SKLIAR, C., TELLEZ, M. (2008) Conmover la educación. Ensayos para una pedagogía de la diferencia. Buenos Aires: Novedades Educativas

VERDUGO, M.A. i SHALOCK, R.L. (2011). Últimos avances en el enfoque y la concepción de las personas con discapacidad intelectual. En línia a http://sid.usal.es/idocs/F8/ART18861/ultimos_avances.pdf

 

A més, es proposa una ampliació bibliogràfica que complementa la que consta com a bibliografia general.

AROCAS, E; MARTÍNEZ, P.; MARTÍNEZ, M.D. i REGADERA, A. (2002). Orientaciones para la evaluación psicopedagógica del alumnado con Altas Capacidades. València: Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.

ARTILES, C.; JIMÉNEZ, J.E.; ALONSO, P.; GUZMÁN, R.; VICENTE, L i ÁLVAREZ, J. (2003). Orientaciones para la detección e identificación del alumnado que presenta altas capacidades y su intervención educativa. Guía para los profesionales de la educación. Sta. Cruz de Tenerife: Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno Autónomo de Canarias.

BASSEDAS, E. (2010). Alumnado con discapacidad intelectual y retraso del desarrollo. Barcelona: Graó.

COLECTIVO ZOTIKOS (2010) Alterando la discapacidad: Manifiesto a favor de las personas. Barcelona: UOC.

DEL HOYO, R. (2015). Mente, encuéntrame: dos meses y medio en la vida de una Autista. Barcelona: Miret.

DEL RIO, M.J. (1997) Lenguaje y comunicación en personas con necesidades especiales. Barcelona: Martinez Roca.

DURAN, D., GINÉ, C., MARCHESI, A. Guia pera a l'anàlisi, la reflexió i la valoració de pràctiques inclusives. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació.

GINÉ, C., DURÁN, D., FONT, J. y MIQUEL, E. (2009). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todos los alumnos. Horsori: Barcelona.

GUIRADO, A. i VALERA, M. (2012). La intervención educativa con el alumnado con altas capacidades. A M. Martínez i A. Guirado (Eds.). Altas capacidades intelectuales en la escuela. Pautas de actuación, orientación, intervención y evaluación. (199-273). Barcelona: Graó.

HORTAL, C. (coord.) (2011). Alumnado con trastorno del espectro autista. Barcelona: Graó.

MALEVAL, J.C. (2011). El autista y su voz. Madrid: Gredos. ISBN 978-84-249-2106-4.

MARTÍNEZ, M. i GUIRADO, A. (2010). Alumnado con altas capacidades. Colección escuela inclusiva: alumnos distintos pero no diferentes. Vol. 2. Barcelona: Graó.

PEREZ DE LARA, (1998): La capacidad de ser sujeto: más allá de las técnicas en Educación Especial. Barcelona: Laertes.

PLANELLA, J. (2006). Subjetividad, disidencia y discapacidad. Prácticas de acompañamiento social. Madrid. Fundación ONCE.

PLANELLA, J. i PIÉ, A. (2012). Militancia y diversidad funcional. Barcelona: UOC.

SCHALOCK, R.L.; VERDUGO, M.A. (2003). Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales. Madrid: Alianza Psicología.

SKLIAR, C. (2003) ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía (improbable) de la diferencia. Buenos Aires: Miño y Dávila.

UBIETO, J.R. (2009). El trabajo en red. Usos posibles en Educación, Salud Mental y Servicios Sociales. Barcelona: Gedisa.

VERDUGO, M.A. (Coord.) (2006). Cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Instrumentos y estrategias de evaluación. Salamanca: Amarú.

Amunt

En el present apartat es proposa la distribució i organització dels capítols; el plantejament sobre els períodes es refereix a les dates de dedicació a cada capítol o apartat (consultes; preparació i elaboració de les activitats,...).

En aquesta proposta s'ha tingut en compte la necessitat de facilitar una distribució coherent i ponderada respecte a l'extensió de cada capítol, així com la seva seqüenciació durant el semestre, preveient les dates de la introducció de les notes finals del procés d'avaluació continuada. No hi ha cap capítol que s'hagi de considerar més important que els altres.

La proposta de treball per als tres capítols al llarg del semestre és la següent:

 

CAPÍTOL

INICI

FINAL     

La discapacitat intel·lectual

13 de març    

3 d'abril    

Els trastorns de l'espectre autista

6 d'abril

 10 de maig

La sobredotació intel·lectual

11 de maig

 14 de juny

 

Els documents amb la presentació de cada capítol i les guies per a la planificació de l'aprenentatge els podreu trobar accessibles, de forma progressiva, des del Calendari de l'assignatura, coincidint amb la data d'inici del període de dedicació a cadascun.

Aquests documents us serviran com a orientació per a l'enfocament i integració dels continguts més importants; en cada presentació s'inclourà els objectius que es pretén amb el treball del capítol, la referència a les competències transversals i als continguts prioritaris, les estratègies per al seu estudi i finalment les propostes per a la realització d'activitats d'autoaprenentatge, així com per a la utilització dels materials complementaris (documents audiovisuals, textos web, bibliografia).

El Tauler del Professor s'utilitzarà per a fer arribar la temporalització de les propostes per a les activitats d'avaluació, així com per a poder traspassar la informació relacionada amb l'assignatura i que pugui esdevenir d'interès comú a tots els estudiants: propostes de lectures, utilització dels materials audiovisuals; ampliació de determinats conceptes i continguts, etc.

Per una altra part, l'espai Fòrum es concep com un recurs amb una doble funció: informativa i de divulgació; en aquest sentit, es pretén que els estudiants en facin un ús continuat. El Fòrum es dedicarà a la transmissió del conjunt d'informacions sobre activitats professionals i de formació (congressos, conferències, jornades,...) relacionats amb l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, els TEA i la sobredotació.

Tanmateix, l'espai Fòrum es proposa com una plataforma d'informació per a propostes i suggeriments que puguin millorar el funcionament de la pròpia assignatura (utilització de materials audiovisuals d'interès; informacions sobre activitats relacionades amb els àmbits esmentats, etc.).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El procés d'avaluació continuada suposa una tasca individual de reflexió i integració dels continguts fonamentals dels diferents capítols. Durant el semestre es proposarà quatre activitats d'AC. Hi ha tres activitats cadascuna de les quals està vinculada a un dels tres capítols de l'assignatura. La quarta activitat té un caràcter transversal. La seva elaboració suposarà un procés paral·lel i gradual, en el sentit que l'haureu de construir, de forma progressiva, al llarg del quadrimestre.

Totes les activitats s'hauran de realitzar individualment. El fet de realitzar el procés d'avaluació continuada repercutirà molt positivament en la integració dels continguts fonamentals dels apartats de l'assignatura, així com en el treball paral·lel per part del conjunt d'estudiants. Per superar l'avaluació continuada s'han de realitzar les activitats proposades (PACs). Les quatre PACs tenen un valor del 25% cadascuna, dins de la qualificació final del procés d'avaluació continuada. La realització de les PACs és obligatòria.

Per tal de superar l'assignatura, cal que l'estudiant realitzi totes les PACs. L'estudiant només podrà suspendre una de les PACs proposades amb una nota de C-. Sempre que la mitjana de les quatre PACs de l'assignatura sigui igual o superior a 5, l'estudiant superarà l'assignatura. En cas que la mitjana de les notes de les 4 PACs sigui inferior a 5, o que l'estudiant suspengui una PAC amb una D, haurà de realitzar una PAC Final, al final del semestre, en relació a la totalitat de l'assignatura. En cas de no presentar alguna de les PACs proposades, l'estudiant NO tindrà opció a fer la PAC Final i suspendrà l'assignatura.

LLIURAMENTS D'ACTIVITATS ERRÒNIES

Els estudiants són responsables de penjar les activitats correctes a l'espai d'Avaluació de l'aula de l'assignatura dins el termini establert per a fer el lliurament. Per tant, és imprescindible que l'estudiant s'asseguri que el document enviat a la bústia de lliurament d'activitats és el correcte. No s'admetrà un nou lliurament de documents per una errada en l'enviament fora del termini establert. En el cas d'un lliurament erroni de la PAC la nota de la PAC serà una D.

AJORNAMENTS EN EL LLIURAMENT D'ACTIVITATS 

Només s'acceptaran ajornaments o retards en el lliurament d'activitats per motius d'hospitalització greus i embarassos que s'hauran de justificar documentalment. L'equip docent decidirà si s'acceptà l'ajornament i, en funció del període de l'hospitalització  i el termini de lliurament de l'activitat, decidirà quina serà la nova data de lliurament de l'activitat. En cas d'embaràs, us preguem que informeu amb la màxima antelació possible de la data prevista del part per tal de preveure l'activitat que es veurà afectada.

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA

Les Proves d'Avaluació Continuada (PAC) i tots aquells treballs optatius o no avaluables que es lliurin hauran de presentar-se sense incorreccions ortogràfiques. En uns estudis de Màster no és admissible la presentació de textos amb aquests errors. Si un treball no presenta l'adequada correcció lingüística, en funció de la quantitat i la gravetat dels errors, el professorat podrà proposar a l'estudiant que ho torni a lliurar o fins i tot baixar la nota del treball. 

Amunt

Criteris de superació de l'assignatura

Es pot aprovar l'assignatura amb una PAC suspesa amb una C- quan la nota mitjana de totes les PACs i activitats avaluables sigui igual o superior al 5. En cas que la mitjana de les notes de les 4 PACs sigui inferior a 5, o que l'estudiant suspengui una PAC amb una D, haurà de realitzar una PAC Final, al final del semestre per tal d'avaluar-se de a totalitat de l'assignatura. En cas de no presentar alguna de les PACs proposades, l'estudiant NO tindrà opció a fer la PAC Final i suspendrà l'assignatura.

Revisió de la nota de les PAC

Els estudiants podran demanar una revisió de cada PAC durant els 7 dies posteriors a la publicació de les notes. Per poder demanar una revisió caldrà que enviïn un correu al professor col·laborador amb  una explicació raonada sobre  perquè demana la revisió on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament.

Procés de revisió de les notes finals de l'assignatura

A partir de la data de publicació de la nota final de l'assignatura, els estudiants tindran dos dies per demanar una revisió. Aquesta revisió només inclourà la revisió de la nota final, no de les PAC de l'assignatura. Per demanar la revisió cal enviar un correu al col·laborador docent de l'assignatura, amb còpia al Professor responsable de l'assignatura (PRA), exposant una explicació raonada sobre per què demana la revisió, on argumenti quins aspectes de l'avaluació considera que no se li han avaluat correctament. Si l'estudiant no inclou una explicació raonada no es portarà a terme la revisió. L'estudiant rebrà resposta en un màxim de 7 dies

 

Amunt

Les PACs seran valorades per part del professor/a col·laborador/a, que realitzarà una devolució individual, en els casos que es cregui necessari, amb els comentaris, precisions i suggeriments que permetin orientar l'estudi del/s capítol/s i, per extensió, de l'assignatura. 

Per una altra part, cada estudiant rebrà una qualificació del tipus A, B, C+, C-, per tal que li pugui servir de guia orientadora en el seu programa de treball i en el procés d'avaluació continuada; en el cas de les PACs els/les estudiants rebran un feedback, a partir d'un document amb la Solució general de l'activitat que es penjarà a l'apartat de solució de l'aula.


Amunt