Context històric en el TSS Codi:  M9.200    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura "Context històric, antropològic, filosòfic en el Treball social sanitari" s'inscriu en el procés de professionalització de l'ajuda social i mèdica, deixant enrere la caritat i el curanderisme per passar a estudiar la situació plantejada i a convertir a la persona en el seu primer recurs.

Presenta els principals models sanitaris i de treball social [sanitari] aplicats al camp sanitari.

Projecta la professió i l'exercici professional al futur veient els principals ressorts del passat i alhora identificant les noves realitats.

Amunt

El context històric introdueix alguns dels arguments i debats bàsics que les i els pioners van desenvolupar i van aportar al pensament de l'època respecte al concepte d'ajuda professional per a la creació del concepte modern de Benestar. Així, van veure la necessitat de diferenciar la relació d'ajuda tradicional prestada fins llavors per les organitzacions de la caritat i filantròpiques, de la relació d'ajuda professional, a través del treball social, això és seguint una metodologia de treball que incloïa el diagnòstic social sanitari.
El treball social en general, el treball social sanitari en particular, el que neix estretament vinculat als serveis mèdics i hospitalaris, les clíniques i els consultoris es gesta sobre una realitat històrica i intel·lectual. És important conèixer aquest origen, els suports filosòfics, intel·lectuals i acadèmics que van portar a professionalitzar la relació d'ajuda per, precisament, donar a la nostra pràctica diària aquest contingut i estructura que dóna el professional. El professional mai és una improvisació.

L'assignatura inclou un recorregut pels orígens la cura entre les persones. Com els éssers humans necessitem que ens cuidin i alhora, algunes vegades hem de cuidar als nostres. Hipòcrates i la seva filosofia de l'atenció, l'actitud com a professional mèdic, complementa aquesta part.

En l'assignatura s'introdueixen els Models sanitaris més rellevants al llarg de la història i els Models de treball social sanitari atenent a la gestió i a la clínica.

En l'últim mòdul ens projectarem al futur, estem al segle XXI i això significa una realitat, tecnològica i mediàtica, que condiciona la manera i els mitjans pels quals podem aconseguir els objectius primigenis del treball social sanitari.

Amunt

 • El treball social.
 • El treball social sanitari.
 • L'educació social contextualitzada en el camp sanitari. 
 • La medicina.
 • L'antropologia.
 • La sociologia.
 • Les polítiques sanitàries. 
 • La història i evolució de l'atenció sanitària i social. 

Amunt

 • Els propis de la Diplomatura o Grau de Treball Social. 
 • Els propis de la Diplomatura o Grau d'Educació Social.

Amunt

La pròpia rebuda en la tutorizació. 

Amunt

OBJECTIUS
 • Oferir a les alumnes i alumnes l'ensenyança i comprensió sobre els orígens de la professió, del treball social sanitari com a disciplina que es recolza en teories i coneixements sobre la persona, el seu entorn i el seu medi ambient.
 • Desenvolupar habilitats que permetin diferenciar a partir de l'acció observable entre l'ajuda espontània, improvisada, reactiva i l'ajuda estratègica i proactiva que segueix una metodologia de treball pròpia i concorde al mètode científic.
 • Dotar a l'alumnat d'una cultura general bàsica contextualitzada en la relació d'ajuda a les persones malaltes i la pràctica de la medicina.

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • Analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 • Desenvolupar el pensament crític, autocrític i proactiu en relació amb les noves realitats de les persones malaltes i de les comunitats on habiten. 
 • Transmetre a un públic especialitzat o no, els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten garantint la responsabilitat social i ètica.
Competències transversals
 • Expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos, amb un estil propi, amb seguretat i fluïdesa, i amb un alt grau d'autonomia.
 • Interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
Competències específiques
 • Identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o risc de malaltia.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • Establir la diferència entre l'ajuda prestada des del Treball social sanitari i els altres tipus d'ajuda.
 • Respectar/Identificar els principis de la intervenció professional.
 • Argumentar estratègicament.
 • Dissenyar propostes d'intervenció i associar-les als models pertinents.
 • Guanyar habilitats comunicatives en mitjans professionals i de divulgació. 

Amunt

L'assignatura es compon de cinc mòduls: 
 1. De l'ajuda filantròpica al malalt i la seva família a l'ajuda del Treball social sanitari.
 2. Orígens i necessitat de l'ésser humà de conèixer-se i cuidar-se- El jurament hipocràtic.
 3. Models sanitaris occidentals i orientals.
 4. Models de Treball social sanitari: la gestió i la clínica.
 5. El Treball social sanitari en les societats del segle XXI, mitjans de comunicació.

Amunt

Amunt

El professor col·laborador facilitarà títols d'articles i/o materials per buscar a la biblioteca o altres espais. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt