Estructura i funcionament Codi:  M9.201    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "Estructura i funcionament del sistema sanitari" s'inscriu en l'entorn legal i funcional del sistema sanitari, així com en la Cartera de serveis i el Catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut. 

Projecta la professió i l'exercici professional d'acord al context actual i d'acord als principis, valors, teories i objectius del treball social sanitari. 

Amunt

L'assignatura aprofundeix en la legislació sanitària, la gestió, l'organització, els sistemes d'informació sanitària, la cartera de serveis juntament amb el catàleg de prestacions i l'estratègia d'avaluació del sistema sanitari retroalimentant els projectes futurs. Permet conèixer la cultura institucional i l'aplicació pràctica de les diferents teorias. 

D'una banda tota acció professional està subjecta a una legislació que abasta tant des de l'àmbit internacional, com l'estatal i l'autonòmic. Així els alumnes i les alumnes adquiriran els coneixements bàsics del dret perquè l'activitat, les intervencions, les decisions que es prenguin s'inscriguin en la legislació. 

Per l'altra, el coneixement sobre la gestió i organització dels serveis i establiments sanitaris. Això és l'entorn dins del com es desenvolupa el treball social sanitari. Igualment es presenta un dels elements més importants per a tot establiment sanitari, el dels sistemes d'informació. És a partir dels sistemes d'informació que podem avaluar no només l'activitat que realitzem, en quantitat, sinó també, aplicant tècniques d'anàlisis per a què serveix el que realitzem, en qualitat.

Però això a més, ja que estem dins de la disciplina del treball social sanitari, ha de qeudar reflectit al Catàleg de prestacions i la Cartera de serveis del servei de treball social sanitari aplicant les definicions i els conceptes correctament. 

Amunt

 • El treball social.
 • El treball social sanitari.
 • L'educació social contextualitzada en el camp sanitari.
 • El dret sanitari. 
 • La medicina.
 • L'antropologia.
 • La sociologia.
 • Les polítiques sanitàries.
 • La història i evolució de l'atenció sanitària i social.

Amunt

 • Els propis de la Diplomatura o Grau de Treball Social.
 • Els propis de la Diplomatura o Grau d'Educació Social.

Amunt

La pròpia rebuda en la tutorización.

Amunt

OBJECTIUS
 • Conèixer el funcionament dels establiments sanitaris des de la gestió i l'organització.
 • Disposar dels elements bàsics que conformen el disseny d'un sistema d'informació.
 • Enquadrar l'acció dins del marc legal vigent.

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Transmetre a un públic especialitzat o no, els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten garantint la responsabilitat social i ètica
 • Dissenyar i gestionar projectes multi i interdisciplinaris garantint a tot moment els principis i valors del model biopsicosocial.
 • Liderar i promoure programes biopsicosociales de prevenció primària i secundària, en l'àmbit individual, grupal i comunitari, en atenció primària i especialitzada amb la corresponent assumpció de responsabilitat
 • Integrar els coneixements adquirits i transformar-los en serveis de qualitat per mantenir, protegir i promoure la salut de les persones ateses i les seves famílies 

 

Competències transversals:

 

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la comunicació.
 • Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències específiques:

 

 • Identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o risc de malaltia. 
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció psicosocials per orientar als responsables institucionals i polítics per a l'optimització dels recursos del sistema social/sanitari públic i/o privat.
 • Garantir la prestació del servei sanitari adequat a les necessitats de les  persones, així com de la institució sanitària, i assumir la responsabilitat que es deriva mitjançant el diagnòstic social sanitari.

RESULTATS D'APRENENTATGE 

 • Intervenir d'acord a la legislació sanitària actual.
 • Dissenyar i treballar amb sistemes d'informació.
 • Elaborar la cartera de serveis i el catàleg de prestacions del servei de Treball social sanitari aplicant els conceptes teòrics.
 • Retroalimentar mitjançant informació real al sistema sanitari i, quan correspongui, al sistema de serveis socials. 

 

Amunt

L'assignatura es compon de cinc mòduls:
 • Marc legal: Lleis principals del sistema sanitari.
 • Dret sanitari Estudi de casos.
 • La gestió, l'organització i avaluació dels establiments sanitaris.
 • Sistemes d'informació Sanitària.
 • Cartera de serveis i catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut.

Amunt

Amunt

El consultor facilitarà títols d'articles i/o materials per buscar a la biblioteca o altres espais.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt