Intervenció segons desenv. vital Codi:  M9.202    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura "La intervenció en persones malaltes segons els estadis de desenvolupament vital"  projecta la professió i l'exercici professional, considerant  les persones d'acord a la seva pertinença a un grup etari, que imprimeix unes característiques particulars tant pel que fa a la fisiologia i patologia, com pel que fa als aspectes psicosocials. 

Així, l'assignatura, comprèn els aspectes "bio" i els aspectes "psicosocials" del desenvolupament de les persones al llarg del cicle vital. Els aspectes "bio" s'estudien en el primer mòdul de "Fisiologia i patologia" i els aspectes psicosocials es distribueixen en diferents mòduls: "la infància", "l'adultesa", "la vellesa" i, finalment, quan "acaba la vida".  

Amunt

L'assignatura, comprèn primer els aspectes "bio" i segon els aspectes "psicosocials". 

Els aspectes "bio" s'estudien en el primer mòdul de "Fisiologia i patologia" i els aspectes psicosocials es distribueixen en diferents mòduls: "la infància", "l'edat madura", "la vellesa" i finalment, quan "acaba la vida". 

Entenem que el cas social, tal com ho va definir Gordon Hamilton suposa una xarxa de persones que es relacionen amb la persona malalta, les circumstàncies de la qual s'influencien, positiva i/o negativament. 

Hem de recordar sempre que les nostres intervencions es recolzen en diagnòstics socials sanitaris o prediagnósticos i que això proporciona una singularitat a cada cas. El diagnòstic significa que estem destriant, significa que coneixem, sent sobre aquest coneixement que dissenyem el pla d'intervenció de treball social sanitari. 

 

Amunt

 • El treball social.
 • El treball social sanitari.
 • La medicina.
 • L'antropologia.
 • La sociologia.
 • Les polítiques sanitàries.

Amunt

 • Els propis de la Diplomatura o Grau de Treball Social.

Amunt

La pròpia rebuda en la tutorizació.

Amunt

OBJECTIUS

 • Conèixer bàsicament el funcionament del cos humà i les patologies més comunes. 
 • Diferenciar els aspectes psicosocials que caracteritzen les diferents etapes evolutives de la persona. 
 • Prendre a la persona com la protagonista de les seves vivències i experiències, podent desenvolupar plans d'intervenció d'acord al moment que marca el seu desenvolupament vital.
 • Saber promoure programes i recursos d'acord a cada mometn vital de les persones. 


COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Transmetre a un públic especialitzat o no, els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten garantint la responsabilitat social i ètica
 • Analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis a través del conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.
 • Dissenyar i gestionar projectes multi i interdisciplinaris garantint a tot moment els principis i valors del model biopsicosocial.

Competències transversals:

 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la comunicació.
 • Identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

Competències específiques:

 • Diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies, associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustades a les necessitats psicosocials detectades en el procés de diagnòstic.
 • Desenvolupar els mecanismes de comunicació per implicar a altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionales per a la millora de la salut i del benestar social.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • Destriar entre les necessitats psicosocials relacionades amb l'edat i la seva evolució quan la malaltia fa presència.
 • Optimitzar els recursos personals i institucionals, evitant derivacions inadequades o errònies. 

Amunt

 • Fisiologia i patologia.
 • Treball social sanitari en infància i adolescència (primària i especialitzada).
 • Treball social sanitari en adults (primària i especialitzada).
 • Treball social sanitari en majors (primària i especialitzada).
 • Treball social sanitari quan la vida acaba (sense relació amb l'edat) (primària i especialitzada).

Amunt

L'entrevista, els sistemes de classificació i els instruments PDF
L'avaluació en psicologia de la salut PDF
Medicina basada en la evidencia PDF

Amunt

En entrar a l'aula, es pot veure que cada activitat porta vinculats una selecció de recursos bàsics per al treball de les competències a adquirir.  A més, a l'espai de materials de l'aula, estan disponibles tots els materials bàsics de l'assignatura sense seleccionar.  

De manera proactiva, i com procedeix en un context universitari, l'estudiant pot consultar la biblioteca de la UOC accessible des del campus. 

En català: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos 

En castellà:  http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos      

i, especialment, consultar les diferents bases de dades que té a la seva disposició:

http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/bases-de-dades/     http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/bases-de-dades/

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt